29 januari 2018

Blog: Wonen met zorg

Zorgvastgoed vraagt om samenwerking tussen woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten

De vraag naar geschikte ouderenhuisvesting blijft in 2018 verder groeien. Door trends als het langer zelfstandig wonen, de kortere verblijfsduur in verpleeghuizen en een veranderende vraag naar ouderenhuisvesting ontstaat een gevarieerde vraag naar ‘wonen en zorg’.

Ik zie een duidelijke rol voor woningcorporaties en gemeenten bij het realiseren van geschikte huisvesting, diensten en voorzieningen in de directe nabijheid van ouderenwoningen. We zien dat een gat ontstaat tussen het daadwerkelijk zelfstandig wonen en het wonen in een verpleeghuis. Langzamerhand komt er meer keuzevrijheid voor ouderen, zowel op intramurale locaties als op meer extramurale woon(zorg)locaties. Hiermee worden doelen van het rijksbeleid van scheiden van wonen en zorg daadwerkelijk zichtbaar in de markt. De komende jaren blijft er echter nog sprake van een grote opgave om geschikte ouderenhuisvesting te realiseren die aansluit bij de gevarieerde vraag. Om hieraan tegemoet te komen kunnen woningcorporaties en gemeenten meer samenwerken met zorginstellingen.

Kort de cijfers op een rij: het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde vorig jaar dat 90% van de kwetsbare ouderen thuis woont. De vraag naar zorg en dienstverlening voor deze groep in en vlakbij het huis stijgt de komende jaren flink door zowel de demografische ontwikkeling alsook door de genoemde trends. Eind 2017 telde Nederland ruim 3 miljoen 65-plussers. De grootste groep hiervan kan worden bestempeld als vitale oudere. Meer dan 750.000 mensen zijn ouder dan 80 jaar. Onder deze laatste groep zijn steeds meer mensen met een vorm van lichamelijke of psychosociale gebreken. Deze groep heeft ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hiermee wordt gedoeld op voldoende wijkverpleging, dagbesteding, huishoudelijke hulp, sociale activiteiten etc. Het is van essentieel belang om dergelijke voorzieningen of diensten goed in buurten en wijken te organiseren zodat deze groeiende groep prettig en zelfstandig kan blijven wonen. In het lokaal goed afstemmen van deze voorzieningen kunnen gemeenten een belangrijke taak vervullen.

Verschillende maatschappelijke organisaties vinden dit ook van groot belang. Zo hebben onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes met andere organisaties in december 2017 een brief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin pleiten ze voor meer (financiële) aandacht voor sterke basisvoorzieningen in de wijk om langer thuis wonen van kwetsbare groepen mogelijk te maken.

Om dit mogelijk te maken ziet HEVO naast de rol van zorginstellingen en gemeenten ook een toenemende rol voor woningcorporaties. Zorgvastgoed en huisvesting voor kwetsbare ouderen blijft een kerntaak van de woningcorporaties (het wordt bovendien gezien als DAEB-activiteit) en gaat voor een deel steeds meer op regulier wonen lijken. Capital Value concludeert in 2017 dat 95% van de woningcorporaties met zorgvastgoed voor zichzelf de komende tien jaar een belangrijke rol ziet weggelegd in het huisvesten van senioren in het sociale segment. Twee derde van de woningcorporaties vindt samenwerking met andere corporaties, beleggers en zorginstellingen daarbij belangrijk. De institutionele beleggers zijn de afgelopen jaren steeds actiever geworden op de zorgvastgoedmarkt en een aantal woningcorporaties is hier ook actief mee bezig: hierdoor komen verschillende fraaie woonzorginitiatieven van de grond. Voor de kwetsbare ouderen die zijn toegewezen op het sociale (en middeldure) huursegment ziet HEVO een duidelijke rol voor de woningcorporaties om geschikte huisvesting te realiseren.

Inzet HEVO

Juist maatschappelijke organisaties als woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen weten wat er lokaal moet worden gerealiseerd. HEVO herkent dat iedere opgave juist begint met het goed in kaart brengen waar lokaal en regionaal behoefte aan is. Wat zijn de lokale ontwikkelingen, voor welke groepen moet huisvesting worden gerealiseerd, wat zijn de woonwensen? Dergelijke vragen kunnen door middel van kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek worden beantwoord. De resultaten vormen vervolgens het begin van het ontwikkelen van een passend woonzorgconcept. Afgestemd op de situatie in buurt, wijk of dorp!

HEVO is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen bij zowel zorginstellingen, woningcorporaties als gemeenten. We helpen u graag om deze maatschappelijke opgave mogelijk te maken: marktonderzoek, strategisch advies en het begeleiden van de verschillende samenwerkingsvormen tussen woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten gaat HEVO goed af. Door middel van het helder krijgen van de lokale opgave en van de verschillende belangen helpen wij bij het zoeken van haalbare woonzorgconcepten en financieel haalbare huisvestingsoplossingen.

René Lolkema

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met René Lolkema, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via

Lees alles over