Menu

19 december 2018

Handreiking tenderkostenvergoeding

Op 15 oktober 2018 heeft staatssecretaris Keijzer de Handreiking Tenderkostenvergoeding naar de Tweede Kamer gestuurd.

De handreiking heeft tot doel meer duidelijkheid te bieden over de gevallen waarin een vergoeding aan de orde zou kunnen zijn en wat in voorkomend geval de hoogte van de vergoeding dan zou moeten zijn. De handreiking constateert dat proportionele offertekosten deel uitmaken van het ondernemersrisico en doorgaans niet behoeven te worden vergoed. Naarmate de gevraagde inzet van de ondernemer groter is ten opzichte van de omvang van de opdracht en de kans deze te winnen, ligt een tenderkostenvergoeding meer in de rede. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval als al bij de inschrijving een uitgewerkt ontwerp gevraagd wordt.

De handreiking gaat in op de wettelijke grondslagen voor een kostenvergoeding zoals die in de Aanbestedingswet 2012 (artikel 1.10) en de Gids Proportionaliteit (paragraaf 3.5.5 en paragraaf 3.8-voorschrift 3.8) te vinden zijn en geeft schematisch het volgende algemene afwegingskader dat kan worden gehanteerd om te bepalen of er sprake dient te zijn van toekenning van een tenderkostenvergoeding:

De handreiking noemt uitgangspunten (categorieën en %) voor het bepalen van de hoogte van een tenderkostenvergoeding, maar het concrete antwoord hierop zal situatie- en branche-specifiek zijn.

De staatssecretaris is van mening dat aanbestedende diensten ófwel moeten voorkomen dat ondernemers met disproportionele tenderkosten te maken krijgen, ófwel een vergoeding moeten bieden. Met deze handreiking wil zij aanbestedende diensten een helder kader bieden waarop zij eigen beleid en eigen beslissingen in concrete gevallen kunnen baseren. Het is niet de bedoeling een aanvullende regeling voor tenderkostenvergoedingen in wet- of regelgeving op te nemen (men wil eerst de praktijk nadere ervaring op laten doen met dit thema).

Er staan op het niet of het niet juist toepassen van de handreiking dan ook geen formele sancties maar effecten in de praktijk zijn wel voorstelbaar. Gedacht kan worden aan afnemend of verdwijnend animo om in te schrijven en dalende kwaliteit van inschrijvingen als partijen minder tijd (kunnen) besteden aan aanbestedingen zonder vergoeding.

Auteur: Annelies Overmars, jurist

Annelies legt het accent op een nauwkeurige analyse van feiten, omstandigheden en regelgeving om te komen tot een praktisch advies. Haar kennis van algemeen contractenrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht in combinatie met jarenlange ervaring in de vastgoedpraktijk zorgen ervoor dat zij bruikbare antwoorden geeft op huisvestingsvragen met een juridische achtergrond.

Annelies Overmars

Wilt u meer informatie over de tenderkostenvergoeding?

Neem dan contact op met Annelies Overmars, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via