15 februari 2018

Laagste prijs is ook een economisch meest voordelige inschrijving

Blog 4: juridisch puzzelen

Bij de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure is het bepalen van het gunningscriterium vaak onderwerp van discussie.

Een aanbestedende dienst is actief op zoek naar andere criteria dan alleen prijs. Immers, het criterium om te gunnen is EMVI, de Economisch Meest Voordelige Inschrijving.
Gegadigden moeten meer informatie aanleveren, extra plannen schrijven, om naast de prijs ook maar een kwalitatief oordeel te kunnen geven over de inschrijving.

Heel belangrijk is dat er breder wordt gekeken dan alleen naar de prijs. De Aanbestedingswet dwingt ons om hierover na te denken. Met de duurzame economie kunnen bijvoorbeeld sociale, milieu- en innovatieve kenmerken een belangrijke rol spelen in de beoordeling. Naast prijs kunnen ook kwaliteit, esthetische en functionele kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid voor alle gebruikers en voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd allemaal belangrijke elementen zijn. Het is echter niet de bedoeling van de regelgeving om daarmee extra, en onnodig, werk in de aanbestedingsprocedure te creëren. Als er naast de prijs geen andere argumenten zijn moeten we daar ook niet onnodig naar op zoek gaan.

De Aanbestedingswet bepaalt op dit onderdeel (artikel 2.114)

 1. De aanbestedende dienst gunt een overheidsopdracht op grond van de naar het oordeel van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving.
 2. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de:
  a. beste prijs-kwaliteitverhouding,
  b. laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten, (bedoeld in artikel 2.115a), of
  c. laagste prijs.
 3. Bij de toepassing van het eerste lid geschiedt de gunning op grond van onderdeel a van het tweede lid.
 4. Een aanbestedende dienst kan, in afwijking van het derde lid, gunnen op grond van onderdeel b of onderdeel c van het tweede lid. In dat geval motiveert de aanbestedende dienst de toepassing van dat criterium in de aanbestedingsstukken.
 5. …..


Een opdracht kan dus alleen op basis van de laagste prijs gegund worden, mits dit voldoende gemotiveerd wordt. Dat er geen kwaliteitseisen gesteld kunnen worden betreft doorgaans opdrachten waar de gewenste kwaliteit vaststaat, zoals een bestek waarin de te leveren prestatie zeer nauwkeurig omschreven staat. De markt heeft in dergelijke situaties ook helemaal geen moeite met het laagste prijscriterium. Sterker nog, het moeten aanleveren van andere documenten teneinde in de kwaliteit onderscheidend te zijn, kost extra werk, en kan een argument zijn om juist niet met die aanbesteding mee te doen. Als een nauwkeurige omschrijving ontbreekt en de te leveren kwaliteit kan variëren, kan het criterium laagste prijs leiden tot te lage kwaliteit van de goedkoopste inschrijving. Dan geldt het adagium ‘goedkoop is duurkoop’, wat men met het EMVI-criterium beste prijs-kwaliteitverhouding bij besteding van maatschappelijke gelden juist wil voorkomen.

HEVO helpt aanbestedende diensten met het maken van weloverwogen keuzes in een aanbestedingsprocedure. Hiervoor wordt een motivatiedocument opgesteld.

Deel deze pagina via