Menu

Scoren met de quickscan binnensportaccommodaties

De meerwaarde van een objectieve nulmeting van sportaccommodaties

Sporten is gezond. Maar hoe gezond is een sportaccommodatie? Een groot aantal sportcomplexen en -hallen is ruim 40 jaar oud en toe aan grondige renovatie of vernieuwing. Gemeenten vragen zich steeds vaker af wat een sportaccommodatie mag kosten en wat de maatschappelijke opbrengst daarvan zou moeten zijn. Maar hoe maak je dat snel en betaalbaar inzichtelijk? Met een speciale objectieve en gestandaardiseerde quickscan die ontwikkeld is voor binnensportaccommodaties …

Valkuilen vermijden

Die objectieve quickscan binnensportaccommodaties kan heel verhelderend werken. Veel gemeenten kiezen voor renovatie, omdat dit de gemakkelijkste en goedkoopste optie lijkt. Helaas komen flinke financiële tegenvallers tijdens het renovatieproces regelmatig voor. Die komen vaak voort uit een gebrekkige analyse van de bouwkundige en installatietechnische staat van een sportaccommodatie. Dat levert extra verbouwkosten op én vertraging in het renovatieproces. En ook dat is een fikse kostenpost! Een tweede valkuil is dat gebruikers na de renovatie teleurgesteld zijn over de mogelijkheden die hun sportaccommodatie biedt en dat daardoor de accommodatie minder intensief gebruikt wordt dan verwacht. Dat kan tot financiële tegenvallers leiden. Een andere veelgehoorde financiële tegenvaller is dat de exploitatiekosten in de praktijk hoger uitvallen dan gecalculeerd. Tot slot worstelen veel gemeenten met het vraagstuk hoe ze een sportaccommodatie duurzamer en toekomstbestendiger kunnen maken. De kunst is natuurlijk om vooraf deze valkuilen te vermijden. De quickscan binnensportaccommodaties is daarvoor een praktisch, betaalbaar en snel startpunt.

Haalbaar en betaalbaar

Het grote voordeel van de quickscan binnensportaccommodaties is dat deze, speciaal voor sportaccommodaties ontwikkelde en eenduidige tool, snel inzichtelijk maakt wat de huidige stand van zaken is en welke scenario’s eventueel haalbaar en betaalbaar zijn. Een groot pluspunt is dat de quickscan een objectieve nulmeting is waarbij het huidige ‘probleem’ via een stoplichtmethode snel inzichtelijk wordt. Experts beoordelen bij deze nulmeting de uitstraling, de bouwkundige staat, de veiligheid, het binnenmilieu, de exploitatie en de functionaliteit. Deze grondige analyse maakt helder wat het ‘probleem’ is en vormt daardoor een belangrijk fundament om een goede afweging te maken over de beste aanpak en benodigde investeringen om een sportaccommodatie in de toekomst aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Deze analyse voorkomt ook dat tegenvallers tijdens het renovatie- of nieuwbouwproces ontstaan, omdat de bouwkundige en installatietechnische valkuilen door deskundigen al zijn gesignaleerd. De relatief kleine investering in de quickscan wordt later in het proces dubbel en dwars terugverdiend.

Duidelijk stappenplan

Het is goed om te beseffen dat de quickscan binnensportaccommodaties de eerste stap is op weg naar een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige sportaccommodatie. Een goede analyse van de huidige situatie vormt een stevig fundament om later in het proces weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Maar ook bij de vervolgstappen in het beslisproces is het goed om eerst te denken en te doen. Daarom is deze quickscan de eerste van de vier stappen in het integraal huisvestingsplan voor sportaccommodaties:

Stap 1: quickscan binnensportaccommodaties
Nulmeting van de huidige sportaccommodatie met een eenduidige, snelle en objectieve meetmethodiek die door onafhankelijke experts wordt uitgevoerd.

Stap 2: afwegingskader
Experts analyseren welke afwegingen belangrijk zijn bij renovatie of (ver)nieuwbouw van een sportaccommodatie. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan de verschillende doelgroepen, functionaliteiten en de duurzaamheidsambitie voor een sportaccommodatie. Extra aandacht is er voor de mogelijke maatschappelijke en commerciële waarde van de nieuwe of vernieuwde sportaccommodatie. Denk aan het integreren van een maatschappelijke functie (zoals een buurthuis, ontmoetingspunt of kinderopvang) en commerciële functies (zoals een paramedische praktijk of horeca). De open en ‘out of the box’-blik van externe experts kan een gemeente helpen om op een andere manier naar de mogelijkheden van hun sportbeleid - en de daarbij behorende - accommodatie te kijken.

Stap 3: scenario-ontwikkeling/haalbaarheidsstudie
Als de afwegingen helder zijn, kun je beter beslissen welk scenario wenselijk is en of dat financieel haalbaar is. Ook hier kunnen experts vanuit hun kennis en ervaring veel waarde toevoegen. Zij kunnen vanuit hun expertise goed adviseren over kansrijke en haalbare scenario’s en bij stakeholders en gebruikers de vraag achter de vraag zichtbaar maken.
De quickscan helpt om diverse locaties onderling vergelijkbaar te maken, waardoor niet alleen op objectniveau maar ook op portefeuilleniveau inzicht wordt verkregen. Ook variantenstudies, businesscases of haalbaarheidsonderzoeken kunnen in deze fase uitgevoerd worden. Daarmee krijgen gemeenten en gemeenteraden beter inzicht in welke opties op korte en lange termijn bijdragen aan een gezonde exploitatie van een sportaccommodatie, welke voorwaarden gebruikers aan de nieuwe of vernieuwde accommodatie stellen en wat de maatschappelijke meerwaarde van de accommodatie nu en in de toekomst kan zijn.

Stap 4: voorkeursscenario vaststellen
Vanuit de derde stap tekenen zich al contouren af voor een voorkeursscenario. Groot voordeel is dat bij de derde stap al duidelijk wordt wat nodig is om draagvlak bij inwoners van een gemeente en gebruikers van een sportaccommodatie te creëren. Dat geeft tijdwinst in het beslis- en uitvoeringsproces.

Sprint of marathon?

De quickscan helpt om inzichtelijk te maken welke problematiek speelt op een locatie en ontwikkelt hiervoor haalbare scenario’s.
Dat bespaart veel tijd, geld en energie en creëert bovendien meer draagvlak. Want sport is emotie. Gebrek aan draagvlak kan in elke fase van het proces zorgen voor vertraging. Onze specialisten in sporthuisvesting onderkennen dit en communiceren daarom in elke stap van het proces met alle stakeholders. Hun kennis en expertise zetten ze ook graag in nadat het voorkeursscenario is vastgesteld, bijvoorbeeld bij het opstellen van het Programma van Eisen, de eventuele aanbestedingsprocedure of de integrale projectleiding. Groot voordeel daarvan? De experts trekken een sprint in het voorbereidende proces zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Met hun kennis zorgen ze daarbij voor een sportaccommodatie die in alle opzichten toekomstbestendig is en aansluit bij de gebruikers.

Willem Adriaanssen

Meer weten over de quickscan binnensportaccommodaties?

Neem dan contact op met Willem Adriaanssen, telefoonnummer (073) 6 409 409

Deze experts kunnen u meer vertellen over de quickscan binnensportaccommodaties