Kostenconfigurator (voortgezet) speciaal onderwijs

De Kostenconfigurator (voortgezet) speciaal onderwijs is een tool van HEVO waarmee met slechts enkele ‘drukken op de knop’ inzichtelijk te maken is wat de nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouw kost. HEVO stelt deze kosten­configuratoren beschikbaar aan gemeenten en schoolbesturen. Daarmee wordt snel inzichtelijk wat aanpassing van een schoolgebouw kost. 

Met de kostenconfigurator (voortgezet) speciaal onderwijs berekent u snel wat een schoolgebouw - dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 en met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader - kost.

Compleet overzicht

De kostenconfigurator (V)SO geeft u een compleet financieel overzicht van een gebouw op basis van de normvergoeding. Zo kunt u bijvoorbeeld uitrekenen wat de benodigde investeringskosten per m² brutovloeroppervlak van een energieneutrale school zijn. U kunt ook aanvullende wensen - die verder gaan dan de Bouwbesluit-eisen - laten doorrekenen. Zo wordt snel inzichtelijk wat onder andere onderdelen uit het Kwaliteitskader SO van Ruimte voor Onderwijs en een brede school met kinderopvang kosten.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is in het belang van elk kind. Dat geldt nadrukkelijk ook voor een passend schoolgebouw. Met de kostenconfigurator (V)SO wil HEVO bijdragen aan een eerlijke, open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting voor het speciaal onderwijs. Daarnaast is de kostenconfigurator handig om te komen tot een reële bijdrage van gemeenten en schoolbesturen in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

BENG en ENG regelgeving

Het is mogelijk om de impact hiervan (zelf) concreet zichtbaar te maken met de HEVO-kostenconfiguratoren. In onze nieuwbouwkostenconfiguratoren onderwijs voor het jaar 2021 (prijspeil 1 januari 2021) is de gewijzigde BENG-regelgeving standaard opgenomen en is het mogelijk om de optie van energieneutraliteit (ENG) te kwantificeren. 

Update

De kostenconfigurator (voortgezet) speciaal onderwijs 2021 is beschikbaar, een versie waarin de meest recente ontwikkelingen zijn verwerkt. Schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen de kostenconfigurator (V)SO 2021 kosteloos bij ons opvragen.

Ook voor renovatie en nieuwbouw van reguliere schoolgebouwen zijn gratis online kosten­configuratoren beschikbaar.

Wilt u de kostenconfigurator VSO kosteloos ontvangen?

Stuur een e-mail naar Ilona Canters-Gloudemans en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox. Geef aan dat u de versie (voortgezet) speciaal onderwijs wenst te ontvangen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

De kostenconfigurator is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde kostenconfigurator.

Ook interessant

Martijn van Gemert HEVO.jpg

Meer weten over de kostenconfigurator (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO)?

Neem dan contact op met:

Bel me terug