disclaimer

Website disclaimer

HEVO B.V. (Kamer van Koophandel: 16029774), hierna te noemen HEVO, verleent u hierbij toegang tot www.hevo.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
HEVO behoudt zich daarbij het recht voor om eventuele wijzigingen met op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

E-MAIL DISCLAIMER

Dit e-mailbericht en/of bijlage(n) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in dit e-mailbericht en/of bijlage(n) ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.
 
Wij staan niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Evenmin kunnen wij ervoor instaan dat dit e-mailbericht en/of bijlage(n) vanaf het moment van verzending niet op enig moment door de tussenkomst van derden is onderschept, is gewijzigd of aangevuld dan wel daarvoor vatbaar is geweest. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit als gevolg van een mogelijke onjuiste en/of onvolledige overdracht van de informatie in dit e-mailbericht dan wel van mogelijke vertraging in de ontvangst van dit e-mailbericht of schade ten gevolge van dit e-mailbericht.

Beperkte aansprakelijkheid

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. HEVO is niet verantwoordelijk voor de gevolgen of consequenties van onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Ook kan HEVO er niet voor instaan dat de website en de daarvoor gebruikte software vrij zijn van virussen of andere ongewenste eigenschappen. De op de Website aangeboden materialen worden derhalve aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HEVO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. HEVO accepteert geen aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enige wijze zou lijden als gevolg van/in verband met het bezoeken van deze website of als gevolg van/in verband met het gebruik van materiaal, aanwezig op deze website. Het gebruik van deze website en de resultaten daarvan zijn voor uw eigen risico.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HEVO. Gebruik van gegevens en teksten afkomstig van deze website is met bronvermelding toegestaan. Commercieel gebruik van deze gegevens is niet toegestaan.