Menu

Financiën in zorgvastgoed

Doordat vastgoed vanaf 1 januari 2019 via de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent een onderdeel van het integraal tarief voor de zorg is, betekent dat dat de zogenaamde kapitaalslasten bij leegstand niet worden terugverdient. Dit alles zorgt ervoor dat goed worden nagedacht op welke wijze vastgoed moet en kan worden gefinancierd.

  
  
  

Groeiende investeringen in zorgvastgoed

Door demografische veranderingen en doordat de vraag naar huisvesting niet altijd meer goed aansluit bij het aanbod nemen de investeringen in het woon-zorgvastgoed toe. Het verouderde zorgvastgoed wordt herontwikkeld of gerenoveerd voor meer duurzame kwaliteit. Door deze ontwikkelingen groeien de totale investeringen in zorgvastgoed fors. Traditionele financiers als banken zijn door de druk op hun eigen kapitaalbuffers en het vastgoedrisico een stuk selectiever. Vastgoed is hierdoor een integraal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering in de zorg.

Gevolgen voor de financiering

Doordat vastgoed per 1 januari 2019 via de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent onderdeel uitmaakt van het integraal tarief voor de zorg, betekent dat dat de zogenaamde kapitaalslasten bij leegstand niet worden terugverdiend. Dit betekent dat organisaties goed moet nadenken over de financieringswijze van vastgoed. De interesse van verschillende binnenlandse en buitenlandse financiers biedt kansen voor het maatschappelijk vastgoed. Welke kansen en welke afwegingen komen daarbij kijken? En hoe krijgt u uw project gefinancierd zodat u geschikte huisvesting kunt realiseren voor verschillende groepen kwetsbare mensen? Bij HEVO kijken we graag samen met u naar de mogelijkheden.

Kijken vanuit integraal perspectief

Financiers kijken steeds meer vanuit een integraal perspectief naar de financiering van zorgvastgoed. Naast financiële onderleggers vragen ze tegenwoordig ook naar onderwerpen als duurzaamheid en de marktomstandigheden voor de korte en de lange termijn. Ze willen een integrale risico- en belangenafweging zien op de businesscase van een bouwproject of op de portefeuillesamenstelling. Naast financieel rendement krijgt juist het maatschappelijk rendement hoe langer hoe meer aandacht bij banken, beleggers en corporaties. De risicoafweging en het meer integrale toetsingskader van deze partijen hebben invloed op hoe organisaties zorgvastgoed vormgeven en hoe zij dit financieren.

Strategisch vastgoedplan geeft duidelijkheid

Organisaties kunnen de integrale risico- en belangenafwegingen samenvatten in een strategisch vastgoedplan. In dit plan kunnen zij aangeven welke vastgoedkeuzes de zorgorganisatie wil maken en hoe dit past bij de visie van de organisatie. Nadenken over de strategische keuzes is van wezenlijk belang bij de uiteindelijke keuze in financiering van een project. Bij het strategische vastgoedbeleid spelen ook specifieke vragen op dit gebied. Gaat het om vastgoed in eigendom of vastgoed huren? Sta eens stil bij de vraag op welke wijze eigendom en beheer van vastgoed past bij uw zorgorganisatie en hoe u uw organisatie hierop inricht. In een strategisch vastgoedplan kunt u op een passende manier in kaart brengen wat de mogelijkheden en risico’s zijn van vastgoed binnen de bedrijfsvoering van uw zorgorganisatie.

Aandacht voor risicobeheersing

Nu de normatieve huisvestingscomponent onderdeel uitmaakt van het integraal tarief voor de zorg is het van groot belang dat een zorgorganisatie bij het vastgoed uitgebreid kijkt naar risicobeheersing. We onderscheiden vier risicocategorieën bij zorgvastgoedfinanciering: politiek risico (tarief en regelgeving), beleggersmarktrisico (courantheid belegging, type beleggers), vastgoedmarktrisico (kwaliteit vastgoed en locatie, bestemming enzovoort) en het partnerrisico. Met het organisatie- c.q. partnerrisico gaat het over de financiële positie en -ratio’s van de betrokken zorginstelling en de vraag in welke mate dit van invloed is op de businesscase van het project. We merken dat zowel banken als institutionele beleggers juist dit laatste risico goed in beeld willen krijgen voordat ze overgaan tot een investeringsbesluit.

Investeren in zorgvastgoed

Naast banken en institutionele beleggers hebben ook maatschappelijk beleggers en woningcorporaties een belangrijke rol in het financieren van zorghuisvesting. Huisvesting van kwetsbare zorgdoelgroepen past bijvoorbeeld ook bij woningcorporaties. De afgelopen jaren hebben we daarvan verschillende goede voorbeelden gezien. Met twee informatieve interviews, een projectvoorbeeld en achtergrondartikel laten we u graag zien op welke wijze beleggers kijken naar investeringen in zorgvastgoed.


OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN?

De komende maanden geeft HEVO in een serie artikelen nieuwe inzichten in verschillende woon-zorgtrends en innovatieve aspecten van zorgvastgoed, met achtergronden, interviews en best practices. Interesse?

Ja, ik word graag geïnformeerd