Met kennis en creativiteit complexe juridische vraagstukken ontrafelen. Daar krijg ik energie van!

Het een uitdaging om dat binnen een project toe te passen, te zoeken naar een oplossing die past binnen de wet- en regelgeving, maar die ook aansluit bij de belangen en bedoelingen van betrokken partijen.

Ik denk dat de gebouwde omgeving een sleutelrol zou kunnen spelen bij het terugdringen van de negatieve milieu-impact. Impact maken door circulair en klimaatneutraal te ontwerpen en bouwen is daarvoor naar mijn mening van groot belang. Door nieuw en anders te ontwikkelen, kunnen we de negatieve effecten verkleinen. Door mee te denken met mijn collega’s over de rol die HEVO daarbij voor haar opdrachtgevers speelt en mee te denken over mogelijke oplossingen voor de problematiek die daar ook in juridische zin bij kan komen kijken creëer ik meerwaarde.

Met elkaar werk maken van het bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.

Als jurist bij HEVO speel ik op deze manier graag een rol bij de juridische ondersteuning van de projecten. Maar dit kan ook voor een van onze opdrachtgevers of een procespartner zijn, bij wie een juridische vraag speelt. Als opdrachtgever bij een ontwerp- en bouwproces, bij het organiseren van een aanbestedingsprocedure of als (toekomstig) eigenaar of huurder van (een gedeelte van) een pand; het brengt rechten en verplichtingen met zich mee.

Wat wil de opdrachtgever, kan dat, hoe kunnen we dat uitwerken? Met een gedegen en pragmatisch juridisch advies wil ik voor partijen duidelijkheid scheppen in wat ze kunnen en mogen verwachten om met elkaar duurzaam te presteren. Mijn expertise ligt op het gebied van bouwrecht, aanbestedingsrecht, contractenrecht en huurrecht.

Voorbeelden uit mijn adviespraktijk:

  • Een ontwikkelaar organiseerde een Europese aanbesteding voor zijn opdrachtgever. Ik heb de aanbestedingsprocedure mee opgezet en de door de ontwikkelaar opgestelde selectie- en gunningsleidraad beoordeeld.
  • Een schoolbestuur ging een samenwerkingsovereenkomst aan met de gemeente voor de ontwikkeling van een Brede School. Wij hebben de gesprekken met de gemeente begeleid, de samenwerkingsovereenkomst bestudeerd en wijzigingsvoorstellen gedaan.
  • Een aanbestedende dienst was onzeker over de manier waarop een project aanbesteed moest worden. Na een gesprek heb ik de verschillende mogelijkheden in een memo uiteengezet. 
  • Een opdrachtgever kreeg voor de huur van het toekomstige pand een huurcontract voorgelegd. Ik heb dat van commentaar voorzien en heb een bespreking met de verhuurder gehad.
  • Een opdrachtgever wenste een gedeelte van een door een ontwikkelaar nieuw te bouwen pand te kopen. Hij wilde inspraak houden in het nog uit te werken ontwerp. Met de jurist van de ontwikkelaar heb ik een koopovereenkomst uitgewerkt.