Bas Verkerk HEVO.jpg
Bas Verkerk
Senior adviseur
Verbinden, verduurzamen en innoveren.

De behoefte om het (maatschappelijk) vastgoed te optimaliseren en te professionaliseren wordt steeds groter. Onze gebouwvoorraad wordt op vele fronten al flink aangepakt en er staat nog een grote opgave voor de deur. Naast de noodzaak om gebouwen te vernieuwen, zien we in dat ook het Klimaatakkoord aandacht vraagt. 

Als (strategisch) adviseur zie ik kansen (kostenefficiency) om deze opgave vanuit een portefeuille of op gebiedsniveau te benaderen. Op bestuurlijk niveau kunnen besluiten worden genomen die de (financiële) mogelijkheden bieden om op gebouw-/locatieniveau de nieuwbouwopgave en energie­transitie waar te maken. Graag bied ik de nodige inzichten, maak ik twijfels en zorgen bespreekbaar en spar ik met de betrokkenen over de haalbaarheid van de ambities. Belangrijk daarin is oog te blijven houden voor het gebruik, gezondheid, flexibiliteit en realisme. 

Op beleidsniveau werk ik graag toe naar een strategisch of Integraal Huisvestingsplan met een doorkijk voor de komende 10 tot 20 jaar. Belangrijk daarin is een gedragen langetermijnvisie, inzicht in de opgave (analyse) en het toevoegen van een gezond realiteitsgehalte (financiële haalbaarheid). Bewustwording en het bieden van de nodige inzichten en handvatten zijn daarbij nodig om de bestuurders onderdeel te laten zijn van deze ambitie. Ik vind het daarin belangrijk om oog te blijven houden voor de tactische vertaling naar de projecten. Projecten hebben baat bij een voorspoedige afwikkeling. Dit vraagt om een samenwerking op de verschillende niveaus: tactisch bewustzijn in proces en organisatie (wie doet wat?) en projectspecifiek bij het vaststellen van de projectkaders, denk aan een haalbaarheidsonderzoek en (integraal) Programma van Eisen.

De vernieuwings- en verduurzamingsopgave vraagt om expertise vanuit alle velden (eigenaar, gebruiker, investeerder, adviseur en bouwer). Dit is het speelveld waarbinnen ik graag acteer en veel uit het ‘veld’ meekrijg. Door deze kennis en expertise te delen, mee te denken in innovaties en vooral door samen te werken met alle stakeholders hoop ik een bijdrage te kunnen leveren die ervoor zorgt dat men de kansen en mogelijkheden inziet om de nieuwbouwopgave en energietransitie waar te maken.