HEVO Michael Louter.jpg
Michaël Louter
Projectmanager
Bouwen zie ik als een maatschappelijke verantwoordelijkheid en architectuur als een beleving.

De plek, ruimte en gebouwde omgeving waarin we wonen, verblijven, werken en leren is faciliterend maar terdege ook dicterend voor jouw beleving als gebruiker, bezoeker en passant. Daarnaast vertegenwoordigen bouwwerken een economische waarde, vergen zij een investering en gaan zij gepaard met een exploitatielast. Ingrepen, vernieuwingen en toevoegingen aan vastgoedportefeuilles als antwoord op een huisvestingsvraagstuk vragen zodoende om een weloverwogen en kritische aanpak. Een helder en efficiënt proces, waarin een businesscase te allen tijde tegen het licht kan worden gehouden, is van groot belang.

Een bouw- dan wel huisvestingsproces begint met het zorgvuldig en goed definiëren van de vraag. 
Met een scherpe en technische blik bewaak ik graag het proces, ervoor zorg dragend dat dit leidt tot een fraai ontwerp en bouwwerk dat niet alleen oogstrelende ruimten behelst, maar tegelijkertijd ook economisch en praktisch maakbaar is. Dat het onderhoud en de exploitatie beheersbaar en veilig is, het klimatologisch comfortabel is, akoestisch prettig functioneert, er een juiste balans is tussen licht en zicht, met als ultiem doel: binnen de gestelde kaders zoals tijd, geld en kwaliteit, ieders verwachtingen overtreffen.

Bij een dergelijk proces zijn veel partijen en stakeholders betrokken: gebruikers, gezaghebbenden, eigenaren, omwonenden, lokale overheden, financiers, een architect, adviseurs, uitvoerende partijen, etc., elk met hun eigen stem. Het verstaan en uitlijnen van individuele belangen is een kunst die ik graag beoefen. Het is eenvoudig te beoordelen wat duidelijk geschreven en gezegd wordt. De finesse zit dikwijls in het lezen wat er niet expliciet staat en luisteren naar hetgeen niet expliciet gezegd wordt. Helder communiceren, de juiste onderlinge verwachtingen scheppen ter borging van de samenwerking, integraliteit en kwaliteit, continu sturen op het grotere gemeenschappelijk belang met oog voor de risico’s maar bovenal de kansen - daarmee maak je dromen waar en wat op papier staat realiteit. 

Bouwen en huisvesten doen we voor het heden en de toekomst. Duurzaamheid in al haar facetten staat bij mij dan ook hoog in het vaandel. Daarin onderscheid ik ecologische, sociale maar zeker ook economische duurzaamheid. Het een is niet realiseerbaar zonder het ander, het op de juiste manier samenbrengen van deze aspecten leidt tot een gezonde harmonie. 

Het als projectmanager dirigeren van een dynamisch doch doordacht, gebalanceerd en gestructureerd proces, waarbij het geheel uiteindelijk meer is dan de som der delen – dat geeft mij enorm veel plezier.