#

ONDERZOEK HUISVESTINGS­SCENARIO’S EN STRATEGISCHE VISIE BAANBREKERS

Lees meer
Locatie
Waalwijk
Status
Onderzoek afgerond
Programma

Nieuwbouw kantoor en productieruimten op huidige locatie

Kenmerkend

In de nieuwbouw komen alle bedrijfsonderdelen in één gebouw

Diensten

  • Visieontwikkeling
  • Scenariostudie
  • Massastudie
  • Begeleiding besluitvormingsproces
  • Duurzaamheidsadvies
  • Investerings- en exploitatiekostenberekeningen
  • Ruimtelijk, functioneel en technisch PVE
  • Ontwerpteamselectie
  • Projectmanagement
De medewerkers van de sociale werkvoorziening kunnen tijdens de bouw gewoon aan het werk blijven. De productieafdelingen verhuizen pas als het nieuwe gebouw klaar is.

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Baanbrekers heeft zich geheroriënteerd op de toekomst. Naast de nieuwe koers zijn de gedateerde staat van de gebouwen, de wens voor een eigentijds kantoor­concept, een centralisatie van (kern)activiteiten en de brede maatschappelijke verduurzamingsopgave redenen voor nadere uitwerking van een toekomstbestendige huisvestingsvisie. 

De vier gebouwen van Baanbrekers dateren uit de periode tussen 1975 en 2004 en staan op een groot eigen terrein (omvang circa 38.000 m²). De gebouwenstructuur (circa 16.600 m² bvo) is in de loop van de jaren ontstaan door allerlei ontwikkelingen, maar sluit momenteel niet meer aan bij de huidige bedrijfsvoering.

# #

Eind augustus 2020 zijn wij gestart met het inventariseren van de bestaande situatie en het organiseren van verschillende werksessies om te komen tot een huisvestingsvisie, organisatie­doelstellingen qua huisvesting en uitgangspunten voor een nieuw kantoorconcept. Hierbij is rekening gehouden met de logistiek, onderlinge samenwerkingsverbanden en veiligheidszoneringen. 

De toekomstplannen op het gebied van huisvesting zijn door ons uitgewerkt in verschillende hoofdscenario’s, financieel doorgerekend en kwalitatief beoordeeld. Op basis van een kwalitatieve analyse is gekozen voor nieuwbouw op de huidige locatie. Vervolgens is er medio 2021 een massastudie uitgevoerd door Thomas Architecten en is er door HEVO een financiële verdiepingsslag uitgevoerd op de voorkeursvariant. Daarnaast zijn ambities en kaders vastgelegd middels een Wensen- & Bedenkingensessie met het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. Dit heeft geleid tot een modulair gebouw, een logische zonering en als doelstelling een energieneutraal gebouw (ENG). 

Rond oktober 2021 heeft het Algemeen Bestuur akkoord gegeven op de bouwplannen en staan alle signalen op groen om te starten met het ontwerptraject. Vanwege de omvang en de benodigde tijdelijke huisvesting is de verwachting dat de realisatiefase circa 1,5 jaar duurt, waarna de oplevering begin 2025 gepland is. 

Logo Baanbrekers.jpg

Vervolgtraject

Voor meer informatie over onze werkzaamheden in het vervolgtraject, zie ook Nieuwbouw sociaal ontwikkelbedrijf Baanbrekers Waalwijk

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug