Toekomstbestendige huisvesting gemeente Land van Cuijk

Locatie
Boxmeer
Status
Definitiefase gereed
Programma

Fusiegemeente Land van Cuijk had behoefte aan een nieuwe huisvestingsvisie | HEVO onderzoek en advies

Kenmerkend

De uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer wordt energieneutraal. Van visie tot realisatie: lees onze aanpak.

Realiseren van toekomst­bestendige en prettige huisvesting voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Sinds 1 januari 2022 is de gemeente Land van Cuijk ontstaan vanuit een fusie tussen de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Mill & Sint-Hubert, Sint-Anthonis en Grave. De gemeente Land van Cuijk heeft circa 90.000 inwoners, bestaat uit 33 kernen en is qua oppervlakte de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant.

Om deze nieuwe organisatie optimaal te faciliteren is er behoefte aan passende, toekomstbestendige en moderne huisvesting. Een gemeentehuis waar medewerkers het maximale uit zichzelf kunnen halen, waar ontmoeting en samenwerking wordt gestimuleerd en waar inwoners, bedrijven, organisaties en partners zich welkom voelen. 

Wij zijn trots dat we, samen met de organisatie, al sinds begin 2020 mee mogen werken aan het realiseren van de huisvesting voor deze nieuwe gemeente!

HEVO gemeentehuis Boxmeer.jpg

Huidig gemeentehuis in Boxmeer (Martijn Schwillens, Kliknieuws De MaasDriehoek)

Een inhoudelijk onderbouwde keuze

Bij een fusie van meerdere gemeenten wordt veel vastgoed ingebracht; immers iedere gemeente heeft reeds een eigen gemeentehuis en kent binnen de ‘eigen grenzen’ veelal nog andere objecten die mogelijk ook interessant zijn. Om hier goed invulling aan te geven is gestart met het opstellen van een huisvestingsvisie. Deze visie gaat met name in op het primaire proces van de organisatie: ‘Hoe ziet je dienstverlening eruit en hoe ontwikkelt deze zich’, ‘op welke manier wil je (samen)werken’, ‘wat is je identiteit, missie en visie’, ‘wat is je visie op werken’ etc.

Na het formuleren van deze visie kan de vertaling gemaakt worden naar de huisvesting waarin deze visie optimaal gefaciliteerd wordt. Om de verschillende mogelijkheden inhoudelijk te vergelijken is een scenariostudie uitgevoerd. De gemeente Land van Cuijk in totaal is aanzienlijk groter dan de vijf oude, relatief kleine, gemeenten. De hiervoor benodigde centrale huisvesting is met circa 8.700 m² dan ook aanzienlijk groter dan de bestaande gemeentehuizen. Hierdoor bleven enkel de gemeentehuizen in Cuijk en Boxmeer, samen met een nieuwbouwscenario, over in de scenariostudie. Het gemeentehuis in Boxmeer is nog jong (2008) en daarbij is er bij de bouw destijds reeds rekening gehouden met de mogelijkheden voor een uitbreiding. Na het onderling afwegen van verschillende toetsingscriteria is het scenario ‘verbouwen en uitbreiden gemeentehuis Boxmeer’ als voorkeursscenario naar voren gekomen. 

Begin 2021 is dit huisvestingsscenario unaniem door de verschillende gemeenteraden vastgesteld.

Programma van Eisen

Na het vaststellen van het huisvestingsscenario is direct gestart met het opstellen van het ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen van deze nieuwe huisvesting. Een intensief traject met afgevaardigden vanuit de diverse afdelingen van alle vijf gemeenten, de SOR (gezamenlijke OR) en de colleges om zo gezamenlijk invulling te geven aan de toekomstbestendige huisvesting van de gemeente Land van Cuijk. 
In de Visie op Werken omarmt de gemeente het activiteitgerelateerd werken en wil zij de positieve ervaringen uit de COVID-19-periode zoveel als mogelijk koesteren met nadrukkelijke aandacht voor de verschillen tussen medewerkers. 

De toekomstige huisvesting van de gemeente Land van Cuijk wordt een warme en welkome plek die ontmoeting en samenwerking optimaal faciliteert maar waar ook ‘gewoon’ gewerkt kan worden. Een prettig, duurzaam en gezond gebouw met een goed binnenklimaat. Een gebouw waar medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen werken en waar inwoners, raadsleden, organisaties, bedrijven en partners zich thuis voelen.

Duurzame voorbeeldfunctie

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een duurzamere maatschappij. De uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer wordt daarom energieneutraal. Het bestaande gedeelte wordt, vanwege de nog relatief jonge leeftijd, zoveel als mogelijk en noodzakelijk verduurzaamd maar in ieder geval aardgasloos. Daarnaast zijn natuurinclusief bouwen, circulariteit en thema’s als hittestress actief benoemd in het Programma van Eisen en deze zullen dan ook een plaats krijgen in het uiteindelijke ontwerp van de nieuwe huisvesting. 

HEVO samen bouwen aan gemeente Land van Cuijk.jpg

Bron: Gemeente Land van Cuijk

Doorlopende ondersteuning werkgroep 

Naast het realiseren van de genoemde stappen om te komen tot de uiteindelijke huisvesting van de gemeente Land van Cuijk heeft HEVO gedurende de hele looptijd de werkgroep ‘Huisvesting & Facilitair’ ondersteund. Een fusieproces en het realiseren van zowel uiteindelijke als tijdelijke huisvesting (vanaf het moment van de fusie) is complex. Op leden van een werkgroep komen veelal vragen af waar zij weinig concrete ervaring mee hebben. De werkzaamheden ten behoeve van de ondersteuning van de werkgroep zijn dan ook zeer divers en lopen uiteen van het objectief adviseren over verschillende thema’s, het leveren van input voor stuurgroep- en raadsvoorstellen tot aan het invullen en begeleiden van het proces om te komen tot de ‘tijdelijke huisvesting’. Het ontzorgen en met externe expertise aanvullen van de werkgroep ‘Huisvesting & Facilitair’ heeft hierbij centraal gestaan.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug