Geclusterd wonen met een VPT-arrangement

In opdracht van zorggroep Noordwest-Veluwe ontwikkelde HevoFame een gebiedsmonitor en een kwaliteitskader voor een toekomstgerichte ontwikkeling van de huisvestingsportefeuille. Gelet op de koers van de overheid die erop gericht is dat mensen met een intensieve zorgvraag zelf moeten gaan betalen voor alle voorzienbare kosten, wil de zorggroep met een integrale visie op wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten hieraan betekenis geven.

Gebiedsmonitor

Het landelijke beeld van groei in de vraag naar intensieve zorg geldt ook voor het werkgebied van Noordwest-Veluwe. HevoFame heeft op basis van de door haar ontwikkelde gebiedsmonitor in kaart gebracht wat de toekomstige planbehoefte is voor geclusterde woonvormen met 24-uurs aanwezige multidisciplinaire zorg. Om tegemoet te komen aan de toekomstige vraag is een groei met een paar honderd woningen noodzakelijk. Daarbij is in beeld gebracht voor hoeveel mensen het op basis van inkomen financieel aantrekkelijker is de eigen indicatie te verzilveren met een VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket Thuis). Dit percentage blijkt voor het werkgebied op dit moment al circa 50% te zijn. Dit leidt tot de conclusie dat de uitbreiding van de portefeuille van deze zorgorganisatie volledig voorbereid moet zijn op een contractuele en financiële scheiding van wonen en zorg.  

Kwaliteitskader

Dat de koers van de overheid is gericht op extramuralisering van de intensieve zorg moet breder worden geïnterpreteerd dan alleen de economische houdbaarheid van onze verzorgingsstaat. Wetenschappelijk- en praktijkonderzoek toont immers aan, dat als mensen vanuit een perspectief van positieve gezondheid op hun eigen manier mee kunnen doen aan de samenleving dit van grote invloed is op het welbevinden van kwetsbare mensen en hun directe netwerk. De ontwikkeling van het kwaliteitskader voor huisvesting is om die reden gebaseerd op een integrale visie op organisatie en werkwijze die is gericht op maatwerk in ondersteuning en samenwerking met het vertrouwde netwerk van bewoners. 

Met betrekking tot de huisvesting zijn de concepten gericht  op het ondersteunen van zelfstandigheid en voorbereid  op een scheiding van wonen en zorg.

Dit is verder uitgewerkt tot een kwaliteitskader inclusief de financiële uitgangspunten voor de ontwikkeling van de nieuwe woonconcepten afgestemd op de rendementseisen van de zorggroep.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug