Werkwijze

De unieke werkwijze van HevoFame als multidisciplinair planontwikkelbedrijf is er op gericht zorgorganisaties, woningcorporaties en beleggers integraal te ondersteunen: van visie en organisatie ontwikkeling tot en met realisatie van projecten. 

 

Partnership met opdrachtgevers

HevoFame deelt de ambitie met haar opdrachtgevers om integrale woonconcepten te ontwikkelen, op zowel het niveau van gebieden als gebouwen, die mensen met een (intensieve) ondersteuningsvraag faciliteren in een persoonlijke manier van leven. Vanuit deze gemeenschappelijke gedrevenheid vormen we samen met onze opdrachtgevers een geïntegreerd team dat op alle aspecten van een ontwikkelopgave betekenis kan geven aan de ontwikkelde visie en zorgt voor haalbare en daadwerkelijk gerealiseerde huisvestingsprojecten. HevoFame ontwikkelt op een ondernemende manier, waarbij transparantie, vertrouwen en een vrije kennisoverdracht centraal staan.

Multidisciplinaire aanpak

Een woonconcept voor kwetsbare mensen omvat een samenhangend en gecoördineerd aanbod van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten. Totaalconcepten zijn hoogcomplex en onze opdrachtgevers hebben behoefte aan een visiegedreven partner die integrale ondersteuning kan geven: van visievorming tot en met de oplevering van projecten. Daarbij ondersteunt HevoFame tevens bij coaching en training van zorgmedewerkers in de transitie van verblijf naar wonen. Daarom is HevoFame georganiseerd als een multidisciplinair planontwikkelbedrijf. 

Paul van Nimwegen

"Wij kozen HevoFame omdat conceptontwikkeling een belangrijke plaats inneemt in de aanpak. Dat is voor ons heel belangrijk, want we hebben te maken met een heel complexe doelgroep.”

Onze concept- en strategieontwikkelaars definiëren samen met de opdrachtgever toekomstgericht beleid en strategie. Vervolgens zijn onze ontwikkelmanagers en planontwikkelaars verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van haalbare ontwikkelplannen. Zij worden in de uitvoering ondersteund door eigen projectmanagers. HevoFame beschikt daarbij over een eigen studio voor architectuur, stedenbouw en grafisch ontwerp. Samen geven wij concreet betekenis aan het streven om mensen met een (intensieve) zorgvraag te ondersteunen in een persoonlijke manier van leven.

Conceptontwikkeling en strategie

Als eerste stap in een ontwikkelproces begeleiden wij zorgorganisaties, corporaties en beleggers bij het vaststellen van een toekomstgerichte samenhangende visie en een portefeuille- of locatiestrategie. In het visietraject geven we samen betekenis aan alle relevante omgevingsfactoren, zoals de koers van de overheid in de financiering van de zorg. We vertalen de visie naar globale gebiedsconcepten en/of huisvestingsconcepten. HevoFame voert marktonderzoek uit in de vorm van een gebiedsmonitor. In de gebiedsmonitor schetsen we verschillende, wetenschappelijk onderbouwde scenario’s voor de planbehoefte op de lange termijn. 

We hebben HevoFame gevraagd om
het strategisch huisvestingsplan door te ontwikkelen in de vorm van een kwaliteitskader waarmee we écht
aan het werk kunnen
Bert Hogeboom Cosis

Op basis van een vastgestelde visie en onderbouwend marktonderzoek lichten we een solitair gebouw of complete huisvestingsportefeuille door. Die uitkomsten vertalen we weer naar een Strategisch Huisvestings Plan. HevoFame ondersteunt zorgorganisaties ook met coaching en training in veranderprocessen gericht organisatie en manier van werken.

# # # # #

Planontwikkeling en realisatie

HevoFame ontwikkelt om te realiseren! Het hele team is er op gericht de plannen haalbaar te maken en te realiseren. Dit vraagt om creativiteit, ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Onze ontwikkelmanagers en planontwikkelaars zijn vanaf de initiatieffase betrokken om de integrale visie te vertalen naar locatiegerichte huisvestingsconcepten. Zij managen alle ontwikkelaspecten zoals: het aansturen van de stedenbouwkundige en architect, ruimtelijke ordeningsprocedures, financiële en bouwkundige haalbaarheid. Zij ondersteunen opdrachtgevers ook bij interne besluitvormingsprocessen en de opmaak van fasedocumenten, financieringsaanvragen, aan- en verkoop van grond, et cetera. Vanaf de ontwerpfase is een projectmanager verantwoordelijk voor de technische uitontwikkeling en realisatie van de projecten. 

Studio HevoFame

Ontwerpen vanuit Positieve Gezondheid
 

De architecten, modelleurs en de grafisch ontwerper uit de studio van HevoFame vormen een belangrijke schakel in het geïntegreerde ontwikkelproces. Vanaf de visiefase worden ideeën ruimtelijk vertaald, zowel op het niveau van stedenbouw als gebouwconcepten.
De grafisch ontwerper weet op een beeldende manier abstracte analyses te vertalen naar leesbare en aantrekkelijke infographics, visieboekjes en ‘praatplaten’. De studio houdt zich dagelijks bezig met het ruimtelijk ontwerpen van positieve gezondheid tot op het kleinste detailniveau.

Lees meer

Risicodragend ontwikkelen

In de visie van HevoFame hoort bij partnership ook het ontzorgen van opdrachtgevers. De ontwikkeling van huisvestingsprojecten gaat vaak gepaard met hoge investeringsbedragen en ontwikkelrisico’s. Daar hebben veel zorgorganisaties of beleggers geen ervaring mee of het past niet binnen het beleid dit soort risico's aan te gaan. Daarom biedt HevoFame haar opdrachtgevers een unieke contractvorm: Risicodragend Projectmanagement (RPM). Deze contractvorm geeft opdrachtgevers zekerheid op prijs, planning en kwaliteit.

HEVO Expertise Centrum

HevoFame wordt bij complexe vraagstukken ondersteund door het HEVO Expertise Centrum. Het HEC-team richt zich op vraagstukken over auditing, risicomanagement, duurzaamheid, installaties, aanbestedingsstrategie en kostenmanagement.