Strategisch huisvestingsplan

Zorgorganisaties bevinden zich in een dynamische omgeving van veranderende klantwensen, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen en wettelijke wijzigingen in de organisatie en financiering van wonen, zorg en diensten. 

Huisvesting vormt daarbij een statisch product dat binnen deze dynamische omgeving moet voldoen aan de eisen die vandaag, maar ook in de toekomst, worden gesteld. In het strategisch huisvestingsplan wordt concreet betekenis gegeven aan de veranderende context en de uitwerking hiervan op de (toekomstige) huisvesting, in lijn met het zorg- en dienstverleningsconcept.

Relevantie

Het strategisch huisvestingsplan geeft richting aan de vastgoedportefeuille voor de komende jaren. De beoogde resultaten zijn niet alleen intern relevant, maar ook voor diverse stakeholders, waaronder gemeenten, corporaties, collega-zorgorganisaties en de financiële sector.

Strategisch huisvesting.svg

Wat houdt een strategisch
huisvestingsplan in?

Op basis van de visie en missie van de organisatie, externe ontwikkelingen, reeds beschikbare beleidsstukken en strategische plannen worden uitgangspunten geformuleerd. Met een brede afvaardiging van de organisatie wordt besproken en nader uitgediept wat hiervan de betekenis is voor zowel de zorg en ondersteuning als voor de huisvestingstrategie. De uitkomst wordt vastgelegd in een kort en bondig document. Dit  vormt de basis voor het huisvestingsplan.

Middels een marktonderzoek wordt het kwantitatieve onderdeel van het huisvestingsplan onderbouwd. Een belangrijk onderdeel vormt de vraaganalyse, die de prognose van de vraag naar verschillende woonvormen richting 2050 laat zien. Daarnaast wordt het aanbod van genoemde woonvormen in kaart gebracht. Wanneer vraag en aanbod met elkaar worden geconfronteerd ontstaat een beeld van de toekomstige behoefte aan huisvesting. Dit wordt weergegeven in scenario’s per gemeente.

Parallel aan het marktonderzoek wordt het kwaliteitskader opgesteld. In een of meerdere interactieve workshops wordt met een brede afvaardiging van de organisatie verder inhoud en betekenis gegeven aan de klantwensen, de identiteit van de organisatie en beleidsuitgangspunten zoals courantheid en flexibele inzetbaarheid van huisvesting. 
De huidige vastgoedportefeuille wordt in kaart gebracht en geanalyseerd. Naast een algemene en financiële analyse worden alle bestaande locaties onder de loep genomen en getoetst aan de hand van het kwaliteitskader. HevoFame heeft hiervoor een standaard werkwijze ontwikkeld: een monitor per locatie. Dit maakt het mogelijk locaties onderling te vergelijken. 

De aanpak van HevoFame

Voor het opstellen van een strategisch huisvestingsplan heeft HevoFame een aanpak ontwikkeld waarmee diverse onderdelen in samenhang worden beschouwd. De inzet van HevoFame is erop gericht de toekomstige landelijke en regionale ontwikkelingen vanuit visie te vertalen in een strategie met betrekking tot huisvesting. Dit wordt vervolgens uitgewerkt in een transitieplan per locatie. Het strategisch huisvestingsplan is geen ingewikkeld rapport, maar biedt een breed gedragen gezamenlijk beeld vanuit de organisatie, aangescherpt door de analyse en duiding vanuit de brede expertise van HevoFame. 

Strategische (uitvoerings-)agenda

De uitkomsten van alle processtappen leiden tot een strategie per deelgebied en worden verwerkt tot een samenhangend strategisch huisvestingsplan. Resultaten hiervan zijn de transformatiekaart inclusief capaciteitsoverzicht en risicoparagraaf. In een afsluitende sessie worden de resultaten aan de betrokkenen gepresenteerd. In deze sessie wordt tevens een strategische (uitvoerings-)agenda vastgesteld.

Skyline_shp.svg

Nieuwsgierig geworden?

Neem dan contact op met:

Bel me terug