CF136730.fame.johnva.jpg

Het nieuwe Suderigge

Ouderenzorg organisatie Zorggroep Hof en Hiem, actief in de gemeente De Fryske Marren, staat voor een bijzondere uitdaging. Hoe bied je zeer tevreden bewoners een volwaardig alternatief in huisvesting, zorg en dienstverlening, dat er heel anders uit gaat zien dan de mensen nu gewend zijn.

interview met John van Arnhem

Het klinkt tegenstrijdig: waarom zou je iets willen veranderen waar op dit moment bij bewoners veel waardering voor is? Directeur-bestuurder John van Arnhem vertelt over de ontwikkeling van een toekomstvisie voor zijn organisatie en de manier waarop deze visie wordt vertaald naar de herontwikkeling van ruim vijfenzeventig woningen in het centrum van Lemmer.

Kun je iets vertellen over jullie organisatie en het werkgebied?
”Wij werken in de regio tussen Joure, Sint Nicolaasga, Lemmer en Balk. Het is een uitgestrekt gebied met, naast deze vier kernen, veel kleine dorpen. We hebben vier woonzorgcentra, vier locaties voor kleinschalig wonen en bieden thuiszorg in de regio aan. Het is kenmerkend voor de bewoners dat ze zich heel sterk identificeren en verbonden voelen met de plek waar ze wonen. Het is ‘onze kerk’, ‘ons plantsoen’, ‘ons verzorgingshuis’. Ook als mensen ouder worden willen ze in de eigen gemeenschap blijven wonen. Wij zijn als zorgorganisatie echt onderdeel van die lokale samenleving. Het is ook een belangrijke reden geweest waarom we een aantal jaren geleden niet zijn opgegaan in een grote regionale fusie-organisatie. We zijn met onze omvang groot genoeg voor een gezonde toekomst  en tegelijkertijd veel beter in staat ons te verbinden met de lokale identiteit.”

Het visietraject gaat over
bewustwording
en het geven van betekenis
john van arnhem

Hoe zijn jullie in je visievorming te werk gegaan?   
“Ik hecht ook als bestuurder veel waarde aan een persoonlijke relatie met de plaatselijke gemeenschap. Om mij te oriënteren ben ik in gesprek gegaan met wat ik noem ‘de nieuwe notabelen’, mensen die weten wat er leeft. Zoals bijvoorbeeld de eigenaar van de Jumbo, de directeur van de ijsjesfabriek, een actieve vrijwilliger. Ik heb hen gevraagd hoe zij aankijken tegen de toekomst van ouderen in hun gemeenschap. Ik heb voor die gelegenheid ook Anneke Nijhoff gevraagd een inleiding te houden en dat sloeg geweldig aan! Iedereen zat rechtop in z’n stoel. We hebben vervolgens met alle stakeholders uit onze eigen organisatie een visietraject gedaan. Ik onderscheid daar twee dingen in. In de eerste plaats bewustwording. Welke ontwikkelingen zijn er en welke consequenties hebben die voor onze organisatie? Vervolgens geef je daar betekenis aan voor je eigen organisatie. Je denkt dat je al veel weet, maar HevoFame heeft ons echt wakker gemaakt. HevoFame houdt ons bij de les en zorgt ervoor dat we niet vervallen in de manier van werken die we gewend zijn. Er is bijvoorbeeld bewustzijn gekomen op de betaalbaarheid van algemene ruimten zoals restaurant, kantoren, behandelruimten enzovoort. Daaropvolgend hebben we uitgewerkt hoe we dat anders zouden kunnen doen. Het heeft ons allemaal veel inspiratie, nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen gegeven.

Wij hebben er echt voor gekozen om HevoFame als partner te betrekken in onze opgave. We staan voor een complexe transitie die gevolgen heeft voor het vastgoed, maar ook voor onze organisatie en werkwijze. We hebben daar een gelijkgestemde partner bij nodig met wie we een visie kunnen ontwikkelen en ook daadwerkelijk kunnen realiseren’. 

Wat zijn de consequenties van de visie voor jullie locaties en de manier van werken?  
”Zoals iedereen weet is de zorgsector enorm in beweging. We krijgen in de toekomst meer cliënten, we hebben de beschikking over minder personeel en de overheid perkt de financiering van de zorg steeds meer in. Dat heeft ook voor ons gevolgen. HevoFame heeft een fantastisch instrument ontwikkeld om de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van locaties in beeld te brengen en te waarderen. Onze locatie in Lemmer is bijvoorbeeld bouwkundig sterk verouderd; met kleine kamers, smalle gangen, weinig daglicht en een binnenklimaat dat niet optimaal is. Datzelfde is het geval voor onze locatie in Sint Nicolaasga. Voor al onze locaties geldt, dat we een hoge waardering hebben op beleving en cultuur, maar uitdagingen hebben op toekomstige betaalbaarheid.”
 

We doen alles voor onze bewoners. Dat is
een kracht, maar ook een bedreiging.
john van arnhem

Wat bedoel je met uitdagingen op betaalbaarheid?
‘Als mensen zelf moeten gaan betalen voor hun woonlasten, eten en drinken, welzijn en lichamelijke verzorging, dan sluit ons aanbod daar niet op aan. Bij het scheiden van wonen en zorg mogen we voor een zit-slaapkamer een huur vragen die de kosten niet dekt en een restaurant kost nu al heel veel geld. Dat kunnen we gewoonweg niet volhouden in de toekomst. We doen nu dus alles voor onze bewoners. Daar scoren we hoog op en dat relativeert de bouwkundige minpunten. Maar die kracht is ook een bedreiging. Hoe houd je dat levensvatbaar, nu we steeds minder betaald krijgen?” 

Geef daar eens antwoord op?
”We zijn tot de conclusie gekomen dat het geen oplossing is om te gaan snijden in het huidige aanbod en onze manier van werken. Daarmee kleed je alles alleen maar uit en daar is echt niemand mee gediend. We moeten dus een volwaardig alternatief bedenken dat er heel anders uit gaat zien dan mensen gewend zijn. Dat geldt voor toekomstige bewoners, maar ook voor onze eigen medewerkers. Daar hebben we in het visietraject heldere beelden en uitgangspunten bij ontwikkeld. We starten nu met het traject voor de herontwikkeling van onze locatie Suderigge in het centrum van Lemmer om daar concreet vorm aan te geven.” 

Hoe ziet het toekomstige woonconcept in Lemmer er uit?
‘Suderigge is een plek waar mensen kunnen wonen als ze ondersteuning of verpleging nodig hebben. Woningcorporatie Lyaemer heeft aanleunwoningen grenzend aan onze locatie. Er zijn veel faciliteiten zoals een restaurant met eigen keuken, een bar, winkel, kapsalon, pedicure. Zoals ik al vertelde is er een sterke verbondenheid van onze locaties met de gemeenschap. Dus komen er ook mensen uit de omgeving om in Suderigge te eten en voor sociaal contact. De eerste stap in de herontwikkeling is dat we met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Lemmer in gesprek gaan over de betekenis van Suderigge voor de gemeenschap. En over waar in de toekomst behoefte aan is. In dat traject bespreken we ook de manier waarop, bijvoorbeeld, ondernemers en organisaties zélf een bijdrage kunnen leveren. Daar waar we nu onderdeel zijn van de gemeenschap, raken we er in de toekomst meer mee vervlochten. Ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties worden onderdeel van het totaalconcept.”

We zijn nu onderdeel van de gemeenschap.
In de toekomst zijn we er meer mee vervlochten.
john van arnhem

Wat zijn jullie eigen speerpunten in het nieuwe Suderigge?
“In het nieuwe Suderigge kunnen straks weer mensen wonen die een ondersteuningsvraag hebben, al dan niet met 24-uurs aanwezige zorg. De woningcorporatie is in het nieuwe concept weer een belangrijke partner. De belangrijkste omslag voor ons wordt dat wij meer gericht zullen zijn op het ondersteunen van mensen in hun zelfstandigheid dan nu het geval is. Mensen worden nu ‘opgenomen’ en wij regelen alles voor ze. Straks vragen we wat iemand nodig heeft om zijn zelfstandigheid te kunnen behouden en wij bieden een veilige, beschutte of beschermde woonomgeving met alle vormen van ondersteuning om dat mogelijk te maken. De basis daarbij is een zelfstandige woning, ook voor mensen met een intensieve zorgvraag. We zijn dan tevens volledig voorbereid op het scheiden van wonen en zorg. En we kunnen dat doen op een fantastische locatie midden in het mooie centrum van Lemmer. Het gebouw staat daar nu als een traditioneel naar binnen gekeerd verpleeghuis dat niet zoveel met het centrum te maken heeft. In onze visie wordt het nieuwe plan veel meer vervlochten met de structuur en architectuur van het centrum. Een plek om te wonen. Letterlijk in de beschutting van het dorp.” 
 

Meer weten over deze samenwerking?

Neem dan contact op met:

Bel me terug