Menu

50 jaar HEVO

Download pdf-versie special HEVO 50 Online versie

Onze visie is dat wij niet zomaar adviseren of bouwen. Wij denken dat de best mogelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving leidt tot verbetering van het leef- en werkcomfort op vele fronten. Wij werken voor mensen, die wij goed leren kennen. Wij kennen hun betekenis voor de samenleving.

Dit jaar zijn we jarig; 50 jaar jong! Een uitgelezen kans om onze kennis, ervaring en toekomstvisie op tal van vakgebieden te delen over actuele thema’s.
In het kader van ons jubileum publiceren we maandelijks een inhoudelijk thema. Deze thema's zijn gebundeld in een speciale uitgave. 

In onderstaande kaart is een selectie opgenomen van sinds 2010 door HEVO uitgevoerde projecten: adviesRPM en BM (klik op de kaart voor een grotere weergave).

CAMPUS VOOR LEREN, WERKEN EN VERNIEUWEN

Samenwerken in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen door studenten, professionals en start-ups van bedrijven, overheid en instellingen uit alle sectoren. Samen dragen zij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat en biedt het een positieve impuls voor regionale ontwikkeling.

FINANCIEREN, BELEGGEN EN ONTWIKKELEN BIJ HEVO

Het financieringsvraagstuk rondom vastgoed in het publieke domein wordt steeds belangrijker maar ook steeds complexer. De vastgoedopgaven in zorg, onderwijs en gemeentelijk vastgoed zijn enorm groot. Niet alleen gaat het om veel vastgoed; vaak is ook sprake van technisch verouderd vastgoed of vastgoed dat functioneel niet meer aansluit bij de wensen van de gebruiker. De integrale verduurzaming van de bestaande voorraad is daarbij cruciaal. Bovendien hebben veel instellingen in zorg en onderwijs het financieel lastig terwijl kapitaalverschaffers kritischer worden. Daarbovenop speelt de governancedruk van toezichthouders die steeds meer kritische vragen stellen.

PRIMAIR ONDERWIJS

Toekomstbestendige schoolgebouwen waar leerlingen en leerkrachten samen het onderwijs van de toekomst in vormgeven. Al tientallen jaren speelt HEVO een rol in het onderwijslandschap, waarvan primair onderwijs een van de onderwijssoorten is.

DE TOEKOMST VAN KANTOREN

Als we een nieuw kantorenproject beginnen, onderzoeken we met onze opdrachtgevers eerst de vraag waarom ze de huisvesting willen veranderen. HEVO vindt dat nieuwe huisvesting moet bijdragen aan datgene waar de organisatie voor staat. We veranderen niet om te veranderen. We kijken goed naar de cultuur van een organisatie en de uitstraling die daarbij hoort. Want die uitstraling wordt gezien door de medewerkers die je wilt aanspreken: het laat iets zien van de ambitie van de organisatie. Belangrijk daarbij is dat de uitstraling de kern van het bedrijf moet raken. Het moet kloppen.

ZORGVASTGOED BIJ HEVO

De komende jaren zal de vraag naar geschikt zorgvastgoed sterk groeien. Dat geldt zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Tot 2040 zal het aantal 65+’ers in Nederland groeien van 3,3 naar 4,8 miljoen. Dit betekent een enorme opgave voor de ontwikkeling van geschikt vastgoed.

HUISVESTING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS IS ECHT SPECIAAL

Het domein van speciaal onderwijs is bloeiend. Dat is eens te meer gebleken nadat de werking van de Wet passend onderwijs, die in 2014 inging, niet uitpakte zoals werd beoogd: het in het reguliere onderwijs opgaan van het speciaal onderwijs. In sommige opzichten is het speciaal onderwijs zelfs gegroeid. Hoe mooi het idee ook is om regulier en speciaal onderwijs samen te laten gaan; er zullen altijd leerlingen zijn die behoefte hebben aan een andere omgeving en een andere manier van onderwijs.

GEMEENTELIJKE HUISVESTING EN ACCOMMODATIES

Binnen gemeenten spelen veel verschillende ontwikkelingen, onder andere organisatorische veranderingen, overtollig vastgoed en ontwikkelingen in het sociaal domein. Tegelijkertijd heeft de gemeente ook een voorbeeldfunctie ten aanzien van de energietransitie en verduurzamingsopgaven en spelen er soms veranderingsprocessen zoals een gemeentelijke herindeling of samenwerken in de regio.

RISICODRAGEND PROJECTMANAGEMENT HEVO

HEVO levert al vijftig jaar advies en projectmanagement op het gebied van huisvesting aan organisaties waarvoor gebruikers en medewerkers echt belangrijk zijn. Hierbij gaat HEVO verder dan andere adviseurs door binnen een gefaseerd proces van advies, ontwerp en realisatie vergaande garanties en resultaatsverplichtingen aan te gaan met haar opdrachtgevers. HEVO biedt opdrachtgevers de zekerheid dat hun project binnen de gestelde kaders van tijd, budget en kwaliteit wordt opgeleverd. Wij laten pas los als alles echt helemaal goed functioneert. Dat garanderen wij bij Risicodragend Projectmanagement, kortgezegd RPM.

KANTOREN NA CORONA: VOOR ALTIJD VERANDERD

Door het massaal thuiswerken dat we sinds half maart zijn gaan doen is er veel veranderd in onze beleving van werken en het kijken naar kantoorhuisvesting. In korte tijd ontdekten we het gemak (en ongemak) van thuiswerken en hoe we door het gebruik van digitale tools het kantoor redelijk goed draaiende weten te houden. In sommige opzichten zullen kantoren door corona blijvend veranderd zijn. 

Toekomst beroeps- en hoger onderwijs

Het beroeps- en hoger onderwijs (mbo, hbo en universiteit) stelt door de aard van de activiteiten specifieke eisen aan de kwaliteit en de kwantiteit van de huisvesting. Ruimtenormen verschillen sterk per studierichting of opleiding. De coronaperiode maakt deze verschillen mogelijk nog groter, een uitdaging om alle gebruikers een goede plek voor onderwijs en onderzoek te bieden. Wat kunnen we op de lange termijn verwachten en wat kunnen we leren van de jaren die achter ons liggen?

ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING VAN INVLOED OP HUISVESTINGSCONCEPTEN VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De meeste schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs zijn gebouwd in de jaren 70 en 80. In Nederland geldt voor schoolgebouwen een afschrijftermijn van 40 jaar. De gebouwen voor het voortgezet onderwijs zijn echter gemiddeld 49 jaar oud. Voor veel scholen ligt er dus een grote vervangings- of vernieuwingsopgave. HEVO adviseert schoolbesturen over passende huisvestingsconcepten. Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie. Maar hoe maak je een schoolgebouw toekomstbestendig? En hoe zorg je ervoor dat de huisvesting blijft aansluiten bij de veranderende samenleving en de ontwikkelingen in het onderwijs.

VERDUURZAMEN, VERBETEREN EN VERNIEUWEN VAN SCHOOLGEBOUWEN

Bewuste keuzes maken in de financieringsvorm
Onderwijshuisvesting krijgt meer en meer aandacht. Er is een grote behoefte aan het verbeteren, verduurzamen en vernieuwen van schoolgebouwen. Deze behoefte wordt gedreven door demografische ontwikkelingen, zoals groei en krimp, en door eisen die we aan deze voorzieningen stellen op het gebied van gezondheid, binnenklimaat en het beperken van CO2-emissie.

SOCIALE WERK- EN ONTWIKKELBEDRIJVEN

Vanaf de jaren 70 is HEVO intensief betrokken bij de huisvesting van sociale werkvoorzieningen. In die tijd werden mensen met een arbeidsbeperking vooral intern opgeleid en begeleid naar werk. Sinds de afschaffing van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de invoering van de Participatiewet is er veel veranderd. De gebouwen zijn nog afgestemd op de oude situatie maar passen niet meer bij de veelkleurigheid van de werk- en ontwikkelbedrijven nu.

Trudy van Hoek

Vragen?

Neem dan contact op met Trudy van Hoek, telefoon 073 6 409 409