Voorzieningen die midden in de lokale samenleving staan geven meerwaarde voor de wijk of buurt. Ze dragen bij aan een ‘inclusieve samenleving’. Mireille Uhlenbusch

 

Wat is een multifunctionele accommodatie? 

Multifunctionele accommodaties (MFA's) zijn gebouwen met verschillende soorten gebruik en verschillende eigendomssituaties. MFA’s brengen verschillende maatschappelijke activiteiten bij elkaar, vaak letterlijk onder één dak of anders in elk geval dicht bij elkaar en het geeft een positieve impuls voor leefbare en vitale wijken, dorpen en kernen.
 

Meerwaarde multifunctionele accommodatie

De trend om uiteenlopende maatschappelijke voorzieningen te clusteren in één gebouw of complex bestaat al de nodige jaren. Door maatschappelijke functies met elkaar te verbinden bevordert de sociale samenhang in een dorp of in de wijk. Voorbeelden van functies en deelnemende voorzieningen zijn: Integrale Kindcentra, brede scholen, bibliotheken, een laagdrempelige inloop- en dagbestedingsvoorziening voor kwetsbare inwoners, een sportfunctie voor jeugd en partners in welzijn, cultuur en zorg. Deze voorzieningen dragen bij aan een ‘inclusieve samenleving’. In veel gevallen zijn de organisaties gehuisvest in één gebouw, waarin vaak ook een ontmoetingsfunctie is opgenomen. MFA’s zijn erg belangrijk door de sleutelrol die ze vervullen in het faciliteren van ontmoeting, het aanbieden van een breed maatschappelijk en sociaal activiteitenaanbod. Het ontwikkelen van een locatie met meerdere functies brengt veel goeds maar er zijn vaak ook wat aandachtspunten.

Problemen voorkomen

MFA’s hebben een groot draagvlak binnen de gemeenschap. In de praktijk blijken ze echter helaas vaak ‘financiële zorgenkindjes’ te zijn en lopen gebruikers tegen allerlei praktische ongemakken aan zoals schoonmaak en bezetting. Ook het sluitend krijgen van de exploitatie blijkt vaak lastig. Een goede ‘businesscase’ die ten grondslag zou moeten liggen aan het initiatief, ontbreekt vaak. 

# # # # # #

De ontwikkeling van een MFA

Het proces om tot gedeelde huisvesting te komen is belangrijk, hier komen verschillende belangen, wensen en geldstromen bij elkaar. De eigenaar, initiatiefnemers en gebruikers willen invloed op het ontwerp. Gezamenlijk moet worden nagedacht over functie, kwaliteit, inrichting en duurzaamheid; ook als het gebouw na realisatie in gebruik is. Een gezamenlijk uitgangspunt definiëren is de start maar daar blijft het niet bij.

Het blijven voldoen aan (veranderende) wet- en regelgeving, draagvlak creëren én behouden bij zeer uiteenlopende stakeholders, opereren binnen vooraf vastgestelde financiële kaders en transparante besluitvormingsprocessen moeten worden geborgd. Goede afspraken cruciaal: beheer, exploitatie, samenwerking, eigendom en financiën. HEVO heeft ervaring met dit soort processen.

BeSeF®

Om afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder vast te leggen voor multifunctionele accommodaties hebben wij een bewezen methodiek ontwikkeld om met meerdere partijen tot één visie en één pand te komen: BeSeF®. De afkorting staat voor beheer, exploitatie, samenwerking, eigendom en financiën. Op deze onderwerpen moeten goede afspraken gemaakt worden. Vooral voor de S is het van belang gedragen overeenstemming te bereiken. Een proces hoeft daardoor echt niet langer te duren, maar is beter doordacht. Met deze methodiek in het bijzonder en onze brede ervaring in het algemeen, begeleiden wij u naar een samenwerkingsovereenkomst. Vaak definiëren we ook een Programma van Eisen en toetsen we de haalbaarheid, zodat de realisatie van een passend, goed functionerend en financieel verantwoord gebouw van start kan.

Belangrijkste diensten voor multifunctionele accommodaties:

Verder lezen

Kunt u onze ondersteuning gebruiken?

Neem dan contact op met:

Bel me terug