Duurzaam bouwen en circulair bouwen

Bij het realiseren, onderhouden en ontwerpen van gebouwen is ons vertrekpunt altijd dat het klimaatadaptieve, CO2-neutrale, gezonde gebouwen moeten worden met een gesloten waterkringloop en waar het welzijn van de mens centraal staat. We streven naar circulair materiaalgebruik. Ook kenmerkend voor onze aanpak is dat we altijd eerst kijken naar de bestaande bebouwing; wat goed is moet behouden blijven. Daarnaast vinden we het belangrijk om te sturen op lage levenscycluskosten en een hoge gebouwwaarde in een financieel gezonde omgeving.

Omdat we het zo belangrijk vinden en er nog steeds grote stappen te maken zijn vertellen we graag over onze visie ten aanzien van duurzaam bouwen en circulair bouwen. Duurzaamheid betrekken we niet alleen op projecten en de gebruikers en stakeholders ervan, maar ook op de maatschappij als geheel én op onze eigen medewerkers. 

De visie van HEVO op duurzaam en circulair bouwen

Bij het realiseren, onderhouden en ontwerpen van gebouwen is ons vertrekpunt altijd dat het klimaatadaptieve, CO2-neutrale, gezonde gebouwen moeten worden met een gesloten waterkringloop en waar het welzijn van de mens centraal staat. We streven naar circulair materiaalgebruik. Ook kenmerkend voor onze aanpak is dat we altijd eerst kijken naar de bestaande bebouwing; wat goed is moet behouden blijven. Daarnaast vinden we het belangrijk om te sturen op lage levenscycluskosten en een hoge gebouwwaarde in een financieel gezonde omgeving. 

We streven ernaar dat de projecten waar we aan werken bijdragen aan een duurzame sociale economie in de omgeving. Dat ze inspiratie brengen en bijdragen aan de bewustwording van duurzaamheid. Onze werkzaamheden hebben altijd een positieve impact op ecosystemen en diersoorten. We sluiten de materialenkringloop door natuurvriendelijke en recyclebare of gerecyclede materialen toe te passen. Onze circulaire gebouwen vormen een bron van onderdelen en materialen die eenvoudig elders toegepast kunnen worden. Binnen onze projecten streven wij dan ook naar energieleverende gebouwen.

Inspiratieboek circulaire projecten

 

# # # # # #

Symbiosis in Development van
Except Integrated Sustainability

Het totale duurzame systeem bestaat daarbij uit een aantal elementen die gerelateerd zijn aan elkaar, waarbij deze een onderlinge afhankelijkheid hebben (zie afbeelding). Het element ‘individueel geluk’ staat op het hoogste niveau en is daarbij afhankelijk van alle onderliggende niveaus. Hieruit blijkt de verbintenis tussen alle thema’s die het begrip duurzaamheid in zich heeft.

HEVO_schema_Symbiosis_in_development.svg

Duurzaam bouwen: 
het effect van ons handelen

Er zijn heel wat goede redenen om te kiezen voor duurzaam bouwen: duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. Het bespaart (fossiele) grondstoffen en ze zijn energiezuiniger in het gebruik. Bovendien zijn duurzame gebouwen gezonder voor bewoners en gebruikers. Bij al onze keuzes moeten we samen bekijken wat het effect is van ons handelen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de biodiversiteit in Nederland enorm onder druk staat. Daarom werkt HEVO steeds actiever aan het natuurinclusief bouwen: een vorm van duurzaam bouwen die bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Duurzaam bouwen gaat echter ook over

  • Het gebruiken van materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers.
  • Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen.
  • Prettige, functionele en leefbare gebouwen (zoals scholen, zorggebouwen en kantoren), wijken en steden.
  • Verantwoord watergebruik en klimaatadaptatie.
  • Verantwoord materiaalgebruik voor nieuwe en bestaande gebouwen. Slopen is daarom veranderd in het oogsten van bestaande materialen en systemen, om zo systemen her te gebruiken en materialen opnieuw in de keten te kunnen brengen (reduce, reuse en recycle).
# # #

Circulair bouwen: koploper

Circulair bouwen vraagt een andere kijk op de bouwwereld. Het is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. Over circulair bouwen bestaan veel misverstanden; het wordt abstract, ingewikkeld, onhaalbaar, onbetaalbaar gevonden. Bij HEVO zijn we voorbij het stadium van dromen; we weten door ervaring dat het kan. We zeggen ook wel: ‘circulair bouwen is het ambacht van nu’. 

We zijn aanjagers van circulair bouwen. We weten hoe, we kunnen het en we doen het. De ideeën van onze opdrachtgevers zetten we om in concrete plannen om toekomstbestendige huisvesting te realiseren. Daarmee ondersteunen we organisaties om praktisch invulling te geven aan de maatregelen uit het Actieplan Circulaire Economie van de Europese Commissie en aan de strategische duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

HEVO 360 duurzaam spelregels circulair bouwen.jpg

Verduurzamen bestaande gebouwen

Voor de vereiste energietransitie speelt het verduurzamen van bestaand vastgoed een belangrijke rol. Van de totale gebouwenvoorraad heeft dat namelijk het grootste effect op de CO2-uitstoot. Vanuit het oogpunt van CO2-uitstoot bij het productieproces van staal en vooral beton heeft hergebruik van bestaande gebouwen de voorkeur. HEVO gaat daarom altijd eerst uit van wat er is in de bestaande gebouwde omgeving. Vanuit duurzaamheid bekeken is renovatie meestal de beste keuze, net als het transformeren en herbestemmen van erfgoed, mits de gebouwen nog voldoende functioneel zijn. Daarbij kijken we scherp naar zowel de esthetische en emotionele waarde als naar een gebouw als ‘materialenbank’. Welke materialen en grondstoffen zijn opnieuw bruikbaar?

Meetbare resultaten

Duurzaamheid is een begrip dat vele facetten kent. Om een gebalanceerde aanpak te waarborgen, maken wij gebruik van GPR Gebouw 4.4 als meetinstrument voor onze projecten. Hierin komen verschillende thema's samen, waaronder energie, milieu (inclusief circulair materiaalgebruik, water, ruimte en natuur), gezondheid, gebruikswaarde (inclusief sociale waarde) en toekomstwaarde.

Daarnaast leggen we specifiek de nadruk op het verminderen van de CO2-footprint van de gebouwen waarvoor wij het projectmanagement op ons nemen. We meten deze footprint en spannen ons maximaal in om deze jaar na jaar te verlagen, met als doel om op koers te blijven met het klimaatakkoord en de gestelde doelen voor 2030 en 2050 te behalen.
Op deze manier combineren we verschillende duurzaamheidsthema's en zetten we ons in om een positieve impact te hebben op het milieu, de gebruikers en de toekomstbestendigheid van onze projecten.

Balans en persoonlijke invloed

Om te komen tot een optimaal eindresultaat en balans in alle relevante aspecten is het nodig om veel te onderzoeken, te ontwerpen en te bespreken. Niemand kan dit alleen. Je hebt elkaar nodig, waarbij vaak innovatieve toepassingen betrokken worden. 

Wij beseffen dat we vaak aan het begin van bouw- of renovatieprocessen staan, waardoor we met onze haalbaarheidsstudies, Programma's van Eisen en begeleiding van ontwerpprocessen aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op duurzaam bouwen bij onze opdrachtgevers en partners in de bouwsector. We voelen de verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat en al onze medewerkers kunnen vanuit hun specifieke rol (van huisvestingsadviseur, ontwikkelaar, ontwerper, projectmanager tot kostendeskundige en BIM-modelleur) actie ondernemen.

Routekaart duurzaam en circulair bouwen

Met onze 'Routekaart van persoonlijke invloed' bieden we onze medewerkers de nodige instrumenten om die invloed uit te oefenen en verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaam en circulair bouwen. We stimuleren elkaar om de complexe puzzel van duurzaam en circulair bouwen op te lossen en samen met alle stakeholders tot het optimale resultaat te komen: een geïntegreerd duurzaam eindproduct.

Door actief samen te werken en onze expertise te benutten, streven we ernaar om een positieve impact te hebben op duurzaam bouwen en circulaire praktijken. We geloven dat we als team de uitdagingen van duurzaamheid kunnen aangaan en gezamenlijk kunnen werken aan het realiseren van duurzame en circulaire bouwprojecten.

HEVO foto 1 WeenerXL_Philip Driessen.jpg

Weener XL

“Het uitgangspunt bij de nieuwbouw van Weener XL is 'geen uitval, geen afval'. Maximaal circulair, dat is de insteek.”

ing. Jan Bonnemaijers, HEVO

Verder lezen?

Meer weten over andere HEVO-thema’s?

Ook interessant

Meer weten over duurzaam bouwen en circulair bouwen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug