Duurzaam gemeentehuis

In veel gemeenten zijn er vraagstukken rondom het duurzaam en circulair bouwen van een gemeentehuis en het maatschappelijk vastgoed actueel.

Duurzaam maatschappelijk vastgoed

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier en aan de leefkwaliteit in onze steden en dorpen. 

Duurzaam bouwen en verbouwen omvat een aantal overwegingen die impact hebben op het milieu. Deze overwegingen zijn essentieel, niet alleen in het ontwerpstadium van een gebouw of constructie, maar ook gedurende de gehele levenscyclus, inclusief bouw, verbouwing, renovatie en sloop. Duurzaam bouwen betreft ook het gebruik van het gebouw, waarbij gestreefd wordt naar een milieuverantwoorde en efficiënte exploitatie. Een universele aanpak bestaat niet; elke situatie vereist maatwerk, met aandacht voor lokale behoeften en belangen.

Visie op duurzaam en circulair bouwen

We hebben een duidelijke visie op duurzaam en circulair bouwen: wij werken aan gebouwen en gebieden die wij duurzaam ontwikkelen en exploiteren. Een gezonde werk- en leefomgeving verbetert het welzijn en de prestaties van gebruikers van gebouwen en gebieden.

Nieuwbouw of het verantwoord omgaan met bestaande gebouwen en die optimaliseren, herontwikkelen of herbestemmen kan vanuit het oogpunt van duurzaamheid, energie en kosten­beheersing de allerbeste keuze zijn. Een keuze die bij HEVO altijd in overweging zal worden genomen.

Inclusieve wijken en multifunctionele accommodaties

Bij gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed gaat het niet om gebouwen alleen. Het ontwikkelen van gebieden waarin maatschappelijke functies goed tot hun recht kunnen komen is essentieel. Daarmee ontstaan inclusieve wijken waarin bijvoorbeeld ook sociale werkvoorzieningen of participatie­bedrijven een plek innemen. Plekken waar wonen, werken, onderwijs, sport en zorg bij elkaar komen. Multifunctionele accommodaties die de leefbaarheid en vitaliteit van gemeenschappen versterken. Een integrale aanpak geeft maatschappelijk vastgoed het meeste bestaansrecht.

Klimaatadaptieve, CO2-neutrale, gezonde gebouwen

Bij het realiseren, onderhouden en ontwerpen van gebouwen is ons vertrekpunt altijd dat het klimaatadaptieve, CO2-neutrale, gezonde gebouwen moeten worden met een gesloten waterkringloop en waarin het welzijn van de mens centraal staat. We streven naar circulair materiaalgebruik. Ook kenmerkend voor onze aanpak is dat we altijd eerst kijken naar de bestaande bebouwing; wat goed is moet behouden blijven. Daarnaast vinden we het belangrijk om te sturen op lage levenscycluskosten en een hoge gebouwwaarde in een financieel gezonde omgeving. 

Duurzaam bouwen gaat ook over

  • Het gebruiken van materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van gebruikers.
  • Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen.
  • Prettige, functionele en leefbare gebouwen, wijken en steden.
  • Verantwoord watergebruik en klimaatadaptatie.
  • Verantwoord materiaalgebruik voor nieuwe en bestaande gebouwen. Slopen is daarom veranderd in het oogsten van bestaande materialen en systemen, om zo systemen her te gebruiken en materialen opnieuw in de keten te kunnen brengen (reduce, reuse en recycle).

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug