revitaliseren gebouw; hergebruik; gebouw; renovatie; herbestemmen; vastgoed; huisvesting

Bestaande bouw

Het verantwoord omgaan met bestaande bouw en die optimaliseren, herontwikkelen of herbestemmen kan zowel vanuit het oogpunt van duurzaamheid als vanuit emotie en kostenbeheersing de allerbeste keuze zijn. Een keuze die we bij HEVO altijd in overweging zullen nemen. Er is veel te winnen.

Bestaand vastgoed behouden (revitalisatie)

Onder revitalisatie verstaan we het hergebruik en verbeteren van bestaande gebouwen, zodat zij weer klaar zijn voor de toekomst. Revitaliseren zorgt voor behoud van bestaande materialen, verlagen van energiegebruik en verbetering van gebruikskwaliteit. Het is duurzaam om bestaande gebouwen te blijven gebruiken én gebouwen slim, duurzaam en vitaal te maken.
Het optimaal benutten van de mogelijkheden van het gebouw, exact aangeven waar knelpunten en kansen liggen, is een voorwaarde voor succesvol revitaliseren.

Bestaand vastgoed van een organisatie heeft voortdurend aandacht nodig. Door veranderende behoeften rondom huisvesting in de samenleving en dus ook bij de gebruikers van het vastgoed zal herijking van het bestaande vastgoed steeds gewenst zijn. Daarbij spelen veranderende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid, die organisaties dwingen het bestaande vastgoed onder de loep te nemen en aan te passen. 

De keuze om bestaand vastgoed te behouden kan verschillende voordelen hebben. Naast het behoud van kwaliteit en functie, kan het bij (blijven) dragen aan diversiteit in de bebouwde omgeving. Bij belanghebbenden genereert het vaak meer draagvlak, zeker als er een emotionele band met het vastgoed bestaat. En tot slot kan behoud simpelweg de beste optie zijn met het oog op duurzaamheid en financiën.
 

Het bestaande kantoorpand is omgebouwd tot een omgeving passend bij het hedendaagse moderne en innovatieve onderwijs dat kenmerkend is voor de HZ. Adri de Buck, vz CvB van de HZ
# #

Bestaand vastgoed in kaart brengen

Vragen rondom bestaand vastgoed maken we bij HEVO inzichtelijk door in kaart te brengen hoe de bestaande vastgoedportefeuille eruitziet. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van een strategisch vastgoedplan. We bekijken welk vastgoed er op dit moment is en wat de kenmerken en functionaliteiten ervan zijn. 

Circulair renoveren door revitalisatie

Circulair renoveren wordt steeds belangrijker om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en energieverbruik te verminderen. Bestaande gebouwen worden klaargestoomd voor de toekomst met een revitalisatieslag. Door bestaande materialen opnieuw te gebruiken en waarde toe te voegen in de vorm van slimme verbeteringen verlagen we het energieverbruik, verminderen we de CO2-uitstoot en verbeteren we de gebruikskwaliteit. 

Greswarenfabriek wordt Grescollege
Na grootschalige restauratie en herbestemming
Grescollege
Korte film event 15 juni 2022

Herbestemmen of herontwikkelen

Herbestemmen of herontwikkelen van bestaand vastgoed is vooral anders kijken naar mogelijkheden. Herbestemming en transformatie bieden veel kansen voor het onderbrengen van woningen, bedrijvigheid, zorg-, educatieve en culturele functies. Met een quickscan onderzoeken we voor eigenaren en gebruikers of het vastgoed kansrijk is of als verloren moet worden beschouwd. Een kansrijk gebouw kan een nieuwe functie krijgen. Mooie voorbeelden van zo’n functieverandering zijn de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch en de HZ University of Applied Sciences in Middelburg waar bestaande kantoorpanden werden omgebouwd tot onderwijslocaties.

Herbestemmen van vastgoed kan worden overwogen als het vastgoed zich bevindt aan het eind van zijn economische levensduur, als de eigenaar een hoger rendement uit het vastgoed wil halen of de activiteiten wil verplaatsen naar een andere locatie. Ook de maatschappelijke waarde van nieuwe functies in het bestaand vastgoed speelt een rol: vanuit een zuiver financieel perspectief kan herontwikkeling in bepaalde situaties niet aantrekkelijk zijn. Maar als men daarmee wel woningbouw voor specifieke doelgroepen kan realiseren is de toegevoegde toch groot. HEVO brengt in al deze situaties de diverse (her)ontwikkelingsopties in kaart, inclusief de investeringskosten en (financiële) risico's. Zodra u een (her)ontwikkelingsbestemming heeft gekozen, ondersteunt HEVO u bij de realisatie daarvan.

Monumenten

Monumenten vertegenwoordigen vaak symbolische en cultuurhistorische waarde en heeft daardoor een grote emotionele waarde voor de omgeving en gebruikers. 
De drive om bestaand vastgoed te behouden is intrinsiek. Zeker bij een karakteristiek monumentaal pand is het emotie en liefde om hergebruik zo te organiseren dat het karakter en de monumentale waarde behouden blijft terwijl het gebouw op alle fronten toekomstbestendig wordt gemaakt. Een goed voorbeeld is Grescollege.
 

STADHUIS DEN HELDER

In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen voor een nieuw ‘huis voor de stad’. Gekozen is voor herbestemming van twee bestaande gebouwen (gebouwen 66 en 72) op de voormalige rijkswerf in Den Helder, genaamd Willemsoord. Een van de gebouwen heeft een monumentale status.

Grenswarenfabriek Reuver

In de zelfstandige gemeente (Beesel) is de fabriek, waarvan de oudste delen dateren uit 1880, herbestemd naar vmbo-school BC Broekhin met diverse andere functies die in de vorm van een partnership met maatschappelijke partijen zijn vormgegeven, waaronder een sociaal restaurant met dagbesteding. Een uniek project waar we bijzonder trots op zijn.

Emotioneel vastgoed 

De waarde van vastgoed wordt niet alleen bepaald door cijfers (boekwaarde, marktwaarde of leegwaarde). Gebouwen hebben vaak ook een historische of emotionele waarde en bepalen daarmee de herkenbaarheid of het aanzicht van een buurt, wijk of dorp. HEVO vindt deze waarde essentieel voor de haalbaarheid van herbestemming; een pand is immers meer dan een stapel stenen. Het is een plaats waar herinneringen liggen en die zorgt voor de verbinding tussen mensen. Kerken, scholen, gemeentehuizen en andere gebouwen die typerend zijn voor een stad of dorp, moeten naar onze mening behouden blijven voor de maatschappij. Kijk bijvoorbeeld naar de voormalige Greswarenfabriek in Reuver (Limburg). HEVO herontwikkelde dit monument tot een bruisend, innovatief onderwijscentrum. HEVO heeft een herbestemmingsmodel ontwikkeld voor het waarderen van emotioneel vastgoed. In 3 tot 4 weken tijd heeft u inzicht in mogelijke scenario's en de haalbaarheid daarvan. 

Verduurzamen en renoveren

Om bestaand vastgoed te behouden kan het naast regelgeving ook een intrinsieke motivatie van de vastgoedeigenaar zijn om deze te verduurzamen en/of renoveren. Voldoen aan wensen en eisen op het vlak van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid spelen daarin vaak een rol, maar ook kunnen aanpassingen gewenst zijn om onderhoud en exploitatie in de toekomst beter beheersbaar te maken. Het verduurzamen van bestaand vastgoed speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie. De klimaatdoelstellingen en energietransitie zijn dermate scherp, dat zowel nieuwe als bestaande gebouwen aangepakt moeten worden. HEVO heeft hiertoe een stappenplan gemaakt dat begint met strategische planvorming op renovatie of onderhoud. Dit is essentieel om het verduurzamings­vraagstuk aan te kunnen pakken. 

HEVO is een actieve partner van het Nationaal Platform voor Renovatie en Transformatie (NRP). Samen met de andere partners zetten we ons in voor een duurzaam (her)gebruik van de bestaande, gebouwde omgeving door renovatie en transformatie.

Meer weten over andere HEVO-thema’s?

Meer weten over behoud van bestaand vastgoed?

Neem dan contact op met:

Bel me terug