Een integrale aanpak geeft maatschappelijk vastgoed het meeste bestaansrecht.

Visieontwikkeling

Veel organisaties in het (semi)publieke domein worstelen met complexe, vaak gevoelige, vraagstukken en besluitvormingsprocessen. Naast inhoud spelen ook politiek-bestuurlijke verhoudingen, strategische keuzes en het proces een hoofdrol. Overzicht, inzicht én eigen regie zijn van wezenlijk belang om een goed antwoord te geven op deze ingewikkelde processen. Het beleid gaat verder dan de gebouwen, het gaat om de functie die die gebouwen vervullen in een gemeenschap. Om vandaag de dag te kunnen sturen is een heldere visie op de toekomst nodig. Er is geen standaard visie die pasklare oplossingen biedt voor elk probleem. Maatwerk blijft belangrijk, waarbij ruimte nodig is voor lokale afwegingen en belangen. 

Optimale vastgoedvoorraad en anders werken

Gemeenten staan voor veel uitdagingen als het gaat om hun huisvesting en vastgoed. Veranderingen en ontwikkelingen die ook veel kansen bieden. Het is belangrijk de vastgoedportefeuille regelmatig tegen het licht te houden met de vragen: Zijn er koppelingen te maken met ontwikkelingen in het sociaal domein? Hoe ontwikkelt de samenwerking met ketenpartners zich? Waar ontmoeten inwoners, bedrijven en de gemeente elkaar? Kunnen we accommodaties multifunctioneel inrichten en gebruiken? HEVO begeleidt gemeenten sinds jaar en dag in hun proces van organisatieontwikkeling of fusie waarbij ook onze kennis op het gebied van het nieuwe (hybride) werken van pas komt. En zeker niet in de laatste plaats: het Klimaatakkoord dat bij elke gemeente op de agenda staat. Onze nationale verduurzamingsopgave is groot!

Veranderingsprocessen 

HEVO staat onder meer bekend om haar begeleiding van veranderingsprocessen in het werk van mensen en organisaties. We richten ons niet alleen op de ‘harde’, fysieke kant van huisvesting maar ook op de ‘zachte’ kant: hoe creëren we een werkomgeving en werkprocessen waarin mensen gezond blijven, gelukkig zijn en goed presteren?

# # # #

Fotografie: Philip Driessen

Het huis voor de gemeente is het maatschappelijke ecosysteem van de toekomst!

Gemeenten krijgen in toenemende mate een centrale plek in de samenleving. Het oude stadskantoor/gemeentehuis wordt steeds meer een spil in het maatschappelijke ecosysteem. Zorg, onderwijs, cultuur, veiligheid, werk & inkomen, lokaal ondernemen: de lijnen van al deze terreinen komen er bij elkaar. De nieuwe werkelijkheid vraagt om een toegankelijk, transparant en duurzaam huis dat een impuls geeft aan de verbetering van de dienstverlening en samenwerking. Lees hier verder over het Huis voor de gemeente.

Integrale aanpak en verduurzamen

Bij gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed gaat het niet om gebouwen alleen. Een ontwikkeling van gebieden waarin maatschappelijke functies goed tot hun recht kunnen komen is essentieel. Daarmee ontstaan inclusieve wijken waarin bijvoorbeeld ook de sociale werkvoorziening of participatiebedrijven een plek innemen. Plekken waar wonen, werken, onderwijs, sport en zorg bij elkaar komen. Multifunctionele accommodaties die de leefbaarheid en vitaliteit van gemeenschappen versterken. Een integrale aanpak geeft maatschappelijk vastgoed het meeste bestaansrecht.

HEVO verkent graag met u wat de opties voor uw gemeente zijn. Dat onderzoek biedt tevens een goede gelegenheid om de mogelijkheden tot verduurzaming in kaart te brengen. Zo voldoet u ineens aan de verduurzamingsopgave en -doelstellingen waar u voorstaat.

In alle stadia van de huisvestingscyclus - van strategie en haalbaarheid, via creatie en realisatie tot en met implementatie en gebruik - staan de experts van HEVO u terzijde met advies, tools en concrete diensten.

Ook interessant

HEVO ontwikkelde een stappenplan waarmee gemeenten en andere instellingen in de publieke sector hun vastgoedportefeuille efficiënter, doelmatiger en duurzamer kunnen maken. Aan de hand van dit stappenplan beschrijven wij de mogelijkheden om de kernvraag te beantwoorden en financiële ruimte te vinden in de vastgoedportefeuille.

Weener XL
Korte film event 15 juni 2022

We helpen u graag bij alle thema's rondom gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed

Neem dan contact op met:

Bel me terug