Gebiedsontwikkeling

Het realiseren van een gezonde en duurzame ruimtelijke inrichting speelt een steeds prominentere rol bij gebiedsontwikkeling. In een omgeving waarin besluitvorming steeds complexer wordt, het aantal betrokken partijen groter wordt, participatie een steeds belangrijkere rol krijgt en samenwerking essentieel is, is het noodzakelijk een goed en zorgvuldig proces in te richten en meer regie te organiseren om een gezonde en prettige leefomgeving te realiseren.

Stevig fundament

Een toekomstbestendige en succesvolle gebiedsontwikkeling start met het zo vroeg mogelijk nadenken over de meerwaarde die het gebied kan hebben voor gebruikers, omwonenden en bezoekers. Wij kunnen u ontzorgen en inspireren, zowel op het proces als de inhoud, van visie tot realisatie in één integrale ontwikkeling.

Een duurzaam proces

We zien gebiedsontwikkeling als een duurzaam proces waarin rekening wordt gehouden met de bestemming op de korte termijn, maar ook met de bestemming en het gebruik op de lange termijn. De levensduur en toekomstwaarde van een gebied zijn niet een onderdeel, maar juist het uitgangspunt van planvorming. Zowel bij grootschalige als bij kleinschalige projecten.

HEVO heeft in de afgelopen jaren haar sterke competenties voor projectmatig realiseren benut voor het succesvol tot stand brengen van gebiedsontwikkelingen. Onder de noemer van procesmanagement worden verschillende instrumenten en vaardigheden ingezet met veel aandacht voor het politiek-bestuurlijke spel van belangen en besluitvorming. We zoeken mogelijkheden om plannen haalbaar te maken en kansen te realiseren. Juist dat deel van het spectrum van competenties komt van pas bij onze betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling, waarbij het niet om één object gaat maar om de ontwikkeling van meerdere gebouwen met een stedelijke (of dorpse) infrastructuur ertussen.

Vitaliteit en leefbaarheid

Wij zetten voor gebiedsontwikkeling ook onze competenties op het gebied van programma­management in. Gebiedsontwikkeling dient immers vaak een hoger doel: het verbeteren van de vitaliteit en leefbaarheid, het realiseren van nieuwe functies in een bestaand gebied of het compleet nieuw inrichten van lege ruimte. Gebiedsontwikkeling bestaat daarom vaak uit het slim samenbrengen van verschillende initiatieven en projecten van uiteenlopende aard onder de paraplu van een goed georganiseerd 'programma'.

Gebiedsontwikkeling is echter ook meer dan het managen van verschillende, samenhangende projecten of het beïnvloeden van stakeholders en besluitvorming. Voor een succesvol traject maken we businesscases om grip te krijgen op de kosten en opbrengsten van een mix van functies en voorzieningen. We nemen de planologische situatie in ogenschouw. En we beschikken over een heel instrumentarium voor het doorlopen van verschillende soorten aanbestedingsprocedures die aansluiten op variaties in bouworganisatievormen.

Wij begeleiden gebiedsontwikkeling in verschillende sectoren: onderwijs (vaak in de vorm van 'campusontwikkeling'), zorg & wonen, de sociale werkvoorziening en lokale overheden. In toenemende mate zijn ook onze opdrachtgevers in de private sector hierbij betrokken.
Een greep uit onze betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling:

Maak kennis met onze experts

Onze experts kijken ieder vanuit een andere achtergrond en een andere discipline naar ruimtelijke vraagstukken. Door intensief met elkaar samen te werken ontstaan er creatieve ideeën en verrassende invalshoeken.

Ook interessant

Meer weten over gebiedsontwikkeling?

Neem dan contact op met:

Bel me terug