#

Rotterdam The Hague Airport

Lees meer
Locatie
Rotterdam
Status
Gereed
Programma

Opstellen van een strategische meerjaren­onderhoudsvisie die aansluit bij het Masterplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Kenmerkend

Verduurzamen vastgoed als integraal onderdeel van de meerjarenonderhoudsplannen

Opdrachtgever
Rotterdam The Hague Airport

Rol HEVO
Samen met RTHA inventariseren, inzicht geven en opstellen van een langetermijnonderhoudsvisie

Vooruitkijken, onderhouds­werkzaamheden goed organiseren en slimme keuzes maken voor de toekomst. Edwin Nobel, Manager Gebouwen & Terreinen RTHA

De noodzaak om te verduurzamen (onder ander CO2-reductie), de toename van technologische toepassingen en de uitgestelde investeringen voor vernieuwingen en onderhoud aan de gebouwen en het terrein van RTHA hebben ertoe geleid dat er behoefte is aan een integrale onderhoudsvisie. Een visie die aansluit bij de ontwikkelingen zoals opgenomen in het Masterplan RTHA en de ontwikkelingen zoals deze opgenomen zijn in de Roadmap duurzaamheid 2030. 

Visie

Op verzoek van en samen met Rotterdam The Hague Airport ontwikkelden we een langetermijnvisie op onderhoud met als doel inzicht in de kosten om gebouwen en terrein aan te laten sluiten bij de hoger gelegen doelen en het waarborgen van het primaire proces. Het resultaat is een visie voor de lange termijn. We kijken vooruit wat de gevolgen zijn van de keuzes die gemaakt worden. 

De onderhoudsvisie voor de lange termijn is een concreet en compleet plan met inzicht in de huidige situatie en een route om met behoud van het primaire proces veranderingen en verbeteringen aan te brengen aan de gebouwen en het terrein zodat de doelstellingen uit het Masterplan en de Roadmap ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. 

Aanpak

Om tot een gedegen onderhoudsvisie te kunnen komen is in eerste instantie samen met RTHA gekeken naar de bedrijfsprocessen rondom onderhoud en de invloedsfactoren. 

Met behulp van het HEVO Onderhoudskompas is gekeken naar de relatie van de gebouwen tot het primaire proces en de impact op dit proces bij verstoringen. Op basis hiervan is bepaald wat de minimale conditie (NEN 2767) moet zijn om het aantal verstoringen tot een minimum te beperken, de gewenste conditie. Daarna is van de gebouwen en de installaties de actuele conditie bepaald (NEN 2767) en is op basis van het resultaat een vergelijk gemaakt met de gewenste conditie volgens het HEVO Onderhoudskompas. Dit inzicht is bepalend en geeft richting aan de mate van onderhoud en dient onder andere als input voor het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen.

Verduurzamen 

Door strak het onderhoud te plannen ontstaat kostenbesparing (minder incidenten en meer efficiency in de organisatie van onderhoud) en tijdsbesparing. Op die manier kan ook het juiste moment worden bepaald om deze middelen in te zetten om bij het uitvoeren van onderhoud de gebouwen meteen te verduurzamen.

Door duurzaamheidsmaatregelen op te nemen in de plannen van het meerjarig onderhoud is de kwaliteit van de gebouwen over een langere termijn geborgd. En kunnen maatregelen worden doorgevoerd om de kwaliteit van de gebouwen tegen minimale kosten te verbeteren. 

Het onderhoudsmanagement sluit optimaal aan bij de wensen van de organisatie, de gebouwen en de kennis en kunde van medewerkers. Deze integrale visie en aanpak geeft rust en duidelijkheid en zal ertoe leiden dat doelstellingen behaald kunnen worden.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug