#

MidZuid Oosterhout

Lees meer
Locatie
Oosterhout
Status
Gereed
Programma

Toekomstbestendige huisvestingsstrategie voor sociaal werkbedrijf

Kenmerkend

Verrijken van het leven van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt door ze aan werk te helpen bij een werkgever

Opdrachtgever
MidZuid Oosterhout

Rol HEVO
Opstellen huisvestingsstrategie

De toekomstige behoeften voor productie-, kantoor- en magazijnruimten en ondersteunende ruimten zijn in beeld gebracht.
HEVO logo met payoff MidZuid.jpg

Ook interessant

De missie van sociaal ontwikkelbedrijf MidZuid is dat iedereen de kans moet hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk is hiervoor de basis. Samen met partners uit het bedrijfsleven, de gemeenten en maatschappelijke organisaties gelooft zij in ieders talenten. Met werk versterkt ze de inwoners van de regio Dongemond. Zo wordt een samenleving gerealiseerd waarin iedereen zoveel als mogelijk meedoet! MidZuid telt 750 medewerkers, mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en 120 begeleiders.

Vanaf 1 januari 2019 draagt het sociaal ontwikkelbedrijf in Oosterhout (voorheen WAVA/!GO) de naam MidZuid. Naast een nieuwe naam en slogan 'Werkt voor iedereen' is de herpositionering van de organisatie doorgevoerd. Door externe ontwikkelingen zoals invoering van de Participatiewet in 2015, wijzigingen WSW en samenwerking met een zorginstelling is strategisch gekeken naar de bedrijfsvoering en is de wens ontstaan om een toekomstbestendige huisvestingsstrategie op te stellen. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 werken steeds meer medewerkers buiten het gebouw langs de A27, waardoor veel vierkante meters leeg staan. Als gevolg hiervan worden deze ruimten verhuurd aan derden. Verhuur is geen ‘corebusiness’ van MidZuid en brengt daarbij ook verhuurdersrisico’s met zich mee. Daarnaast is de huisvesting verouderd, niet duurzaam en sluit deze niet meer aan bij de gewenste faciliteiten vanuit het primaire proces van de organisatie. 

Wij stelden de kaders en uitgangspunten op voor de toekomstige huisvesting. Tevens werden een aantal huisvestings¬concepten opgesteld, rekening houdend met externe ontwikkelingen en de ondernemingsvisie op de bedrijfsvoering. Vervolgens werd na terugkoppeling in het dagelijks bestuur, directie en algemeen bestuur een multicriteria-analyse opgesteld voor de toekomstige ruimtebehoefte voor de onderneming. 

Het proces om te komen tot een toekomstbestendige huisvestingsstrategie is door ons begeleid. De toekomstige behoefte van de eigen organisatie qua productie-, kantoor- en magazijnruimten en ondersteunende ruimten is in beeld gebracht. De kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld en er zijn interviews gehouden met de verschillende bestuursleden van de WAVA*. Dit heeft geleid tot een gedifferentieerd huisvestingsconcept waarbij getoetst is in hoeverre dit aansluit op de mogelijkheden van de huidige locatie. Het proces werd afgesloten met een multicriteria-analyse voor de verschillende huisvestingsscenario’s. 

Om passender, duurzamer, toegankelijker en toekomstbestendiger te kunnen werken is sloop en nieuwbouw op de huidige locatie als beste optie naar voren gekomen. Het sluit naadloos aan bij de ambities en doelstellingen van MidZuid. In het huidige gebouw zijn er grote ruimten en er is weinig flexibiliteit. Met kleinere ruimten kan MidZuid makkelijker meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Om dit toekomst­scenario meer gedetailleerd in beeld te brengen is in het voorjaar van 2022 gestart met het opstellen van een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen. Deze werkzaamheden worden begin 2023 afgerond en aangevuld met een geactualiseerde investerings­kostenraming en ook globale terreininpassing. Uitgangspunt voor deze toekomst­bestendige huisvesting is dat het gebouw in ieder geval energieneutraal zal worden en een hoge mate van flexibiliteit kent om mee te kunnen bewegen met de maatschappelijke context waarin MidZuid werkt. 

Het nieuwe gebouw wordt een energiezuinig duurzaam gebouw.

* De vier gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout werken met elkaar samen in de Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Arbeid Voor Allen (WAVA), waarvan MidZuid B.V. het uitvoeringsbedrijf is. 

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug