#

Strategisch vastgoedplan JeugdzorgPlus voor iHUB

Lees meer
Locatie
Rotterdam
Status
Gereed
Programma

Strategisch Vastgoedplan JeugdzorgPlus

Kenmerkend

Strategisch Vastgoedplan resulteerde in ontvangst SPUK-gelden rijksoverheid

Opdrachtgever
iHUB Rotterdam

Rol HEVO
Strategisch Vastgoedplan, huisvestingsonderzoek inclusief scenario’s

Visie op het afbouwen van traditionele JeugdzorgPlus-plaatsen door te voorkomen, te verkorten en te verbeteren.

De rijksoverheid, gemeenten, zorginstellingen, branche­organisaties en vele andere partijen hebben hun krachten gebundeld om gezamenlijk ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare jeugdigen in onze samenleving eerder, sneller en beter passende hulp krijgen. De strategie hiervoor is geformuleerd in het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’.

HEVO iHUB afbeelding.jpg
CONTEXT VERIFICATIE CREATIE REALISATIE EVALUATIE

In opdracht van het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderzochten wij in 2019 het huidige vastgoed van JeugdzorgPlus. Wij concludeerden dat het huidige vastgoed nog vaak een belemmering vormt voor het transformeren van de gesloten jeugdhulp. Veel accommodaties hebben in de (nabije) toekomst investeringen nodig om de gewenste veranderingen te realiseren; in de praktijk blijkt echter dat aanbieders van gesloten jeugdhulp onvoldoende in staat zijn deze investeringen te doen. Een transitie van het vastgoed is noodzakelijk.

Voor deze vastgoedtransitie zijn vervolgens door de rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld, bedoeld voor het stimuleren en financieren van de vastgoedtransitie. Een van de voorwaarden voor het toekennen van de middelen is het hebben van een Strategisch Vastgoedplan als aanbieder.

iHUB is een van de JeugdzorgPlus-aanbieders in Nederland. Bij iHUB worden jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz onder één dak vormgegeven onder de labels Horizon, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. iHUB heeft HEVO gevraagd om het Strategisch Vastgoedplan op te stellen voor de vastgoed­transitie van haar vier locaties met JeugdzorgPlus.

Er is gestart vanuit de context van het bovenregionale Strategisch Vastgoedplan én de huidige visie op zorg van iHUB: 

Het leven van ieder kind, jongere en zijn familie is betekenisvol. Wij geloven in de kracht van families en opereren vanuit de levenslust van een kind. We zien dan ook een veerkrachtige generatie waarin ouders en jongeren met speciale zorg- en onderwijs­behoeftes zelf de regie hebben over hun leven. Op weg naar een veerkrachtige generatie in 2040.

Vervolgens zijn de gegevens vanuit het eerdere huisvestingsonderzoek geverifieerd. Op basis van de visie en de verificatiefase zijn scenario’s opgesteld (creatie). De scenario’s ontstaan vanuit een duidelijke visie op huisvesting. De visie op huisvesting is tot stand gekomen in verschillende intensieve overleggen en workshops met de locatiemanagers en personeel van de verschillende locaties. 

iHUB zet in op het afbouwen van traditionele JeugdzorgPlus-plaatsen door te voorkomen, te verkorten en te verbeteren. Verblijf wordt voorkomen en verkort door bijvoorbeeld ambulantisering van de JeugdzorgPlus en de integratie van onderwijs en zorgprogramma’s. Indien verblijf toch nodig is wordt dit verbeterd door adequaat kleinschalig verblijf voor specialistische en intensieve behandeling voor een aantal specifieke doelgroepen, gezinsverblijf op locatie, minder geslotenheid én de realisatie van leer - en ontwikkelomgevingen. Voor de locaties zijn aan de hand van deze visie op huisvesting korte, middellange en langetermijnscenario’s geformuleerd. Op basis van de scenario’s is vervolgens een financiële vertaling gemaakt van de kosten voor de realisatie. 

iHUB heeft aan de hand van het Strategisch Vastgoedplan inmiddels de SPUK-gelden van de rijksoverheid mogen ontvangen. De scenario’s worden verder uitgewerkt in diverse huisvestings­projecten, die zullen bijdragen aan de best passende zorg voor kwetsbare jongeren. iHUB is al aan de slag gegaan met het realiseren van de huisvestingsprojecten, waarbij de eerste stappen al zijn gezet.

Bij iHUB worden jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz onder één dak vormgegeven. Met een combinatie van zorg en onderwijs biedt iHUB een passend aanbod aan jongeren en hun ouders die dat nodig hebben.

Logo iHUB.jpg

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug