In 2015 is een start gemaakt met een ingrijpende transitie van JeugdzorgPlus waarbij wordt ingezet op het verbeteren van zorg voor deze jeugdigen. De achterliggende gedachte is om het aantal plaatsen in de gesloten jeugdzorg terug te dringen en in plaats daarvan individueel maatwerk te ontwikkelen en behandel­settings te creëren die zoveel mogelijk lijken op de thuissituatie.

In opdracht van het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft HEVO het huidige vastgoed onderzocht, zowel door te kijken naar de huisvestings­lasten als naar mogelijke belemmeringen van het huidige vastgoed voor de vernieuwing van JeugdzorgPlus.
 

Aanvragen whitepaper
De transformatie van JeugdzorgPlus

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van HEVO B.V.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug