IHP onderwijs
gemeente Oosterhout

Locatie
Oosterhout
Status
Afgerond
Programma

Investeringen in schoolgebouwen voor de komende twintig jaar in beeld met IHP

Kenmerkend

Het IHP-proces werd gezamenlijk doorlopen met schoolbesturen van primair, speciaal en voortgezet onderwijs

Opdrachtgever
Gemeente Oosterhout

Rol HEVO
Opstellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs gemeente Oosterhout

Programma

  • Quickscan gehele huisvestingsportefeuille middels een digitale tool
  • Visieontwikkeling samen met de maatschappelijke partners, waaronder de visie op huisvesting en duurzaamheid
  • Ontwikkelen Bouwstenennotitie met het proces, de beleidskaders en de gezamenlijk geformuleerde visie en beleidsuitgangspunten: de Bouwstenen van Beleid.
  • Ontwikkelen scenario’s voor de huisvesting en het spreidingsplan
  • Bepalen kwaliteitsniveau en TCO-uitgangspunten
  • Doorrekening CO2-emissie scenario’s
  • Ontwikkeling financieel model en doorrekening van het gehele IHP en termijnen van 5 jaar

Planning

  • Start december 2021
  • IHP gereed juli 2022
  • Besluitvorming en vaststelling gemeenteraad november 2022

 

We hebben nu voor een langere periode een gezamenlijke agenda onderwijshuisvesting in handen. De schoolbesturen kunnen aan de slag met de voorbereidingen. De gemeente verstrekt de benodigde budgetten, waarna we scholen kunnen gaan bouwen of verbouwen. Guus Beenhakker, wethouder Onderwijs

Het Integraal Huisvestingsplan 2022-2042 (IHP) heeft zijn werking op vrijwel alle scholen in Oosterhout en de kerkdorpen. Het IHP beschrijft de ambitie die de gemeente en de schoolbesturen hebben op het gebied van onderwijshuisvesting (en het klimaat in die gebouwen).

Het proces om te komen tot een nieuw IHP is begin 2022 gestart. Dit traject is gezamenlijk doorlopen met de schoolbesturen van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Wij hebben het traject begeleid.

De gemeente wenst de onderwijshuisvestings­opgave voor de komende decennia te laten voortvloeien vanuit de inhoud, namelijk een breed gedragen visie op opvang, (passend) onderwijs maar ook jeugdzorg voor 0-12/13-jarigen en aansluiting van primair onderwijs op voortgezet onderwijs. Onderdeel van de opdracht was dan ook het tot stand brengen van een dergelijke visie, die expliciet instemming moest verkrijgen van de primaire partners, zijnde het onderwijs en de peuter- en kinderopvang.

Op basis van een spreidingsplan en de financiële doorrekening vormt het IHP voor de gemeente een richtinggevend document voor de periode 2022-2025, waarmee gerichter gepland en gebudgetteerd kan worden, zodat gewenste ontwikkelingen ook gefaciliteerd kunnen worden. Het eindresultaat is een adviesrapport met alle voorgaande onderzochte informatie op strategisch en tactisch niveau, dat unaniem geaccordeerd is door de schoolbesturen en de gemeente Oosterhout.

Onderwijspersoneel en leerlingen moeten een goede plek hebben om te werken en te leren. Daarom vinden wij duurzame, flexibele en gezonde schoolgebouwen belangrijk. Guus Beenhakker, wethouder Onderwijs

In het nieuws

Nieuwsbericht website gemeente Oosterhout d.d. 24 januari 2023:
Investeringen in scholen voor twintig jaar in beeld 

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug