Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Wat is een Integraal Huisvestingsplan?

Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is een langetermijnvisie voor onderwijs­huisvesting en wordt opgesteld door schoolbesturen en de gemeente. Het biedt een leidraad voor investeringen in de scholenhuisvesting, het zorgt voor een beleidsmatige en evenwichtige inzet van middelen en biedt een goed vertrekpunt voor het verbinden van opgaven in het sociaal-maatschappelijk domein. Het IHP geeft antwoord op vragen zoals:

  • Hoe ontwikkelt de organisatie zich?
  • Welke huisvesting is de komende jaren nodig?
  • Met welke uitgaven of ontwikkelingen moet je rekening houden?
  • Hoe ontwikkel je kaders om op te sturen?

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen; basis, speciaal en voortgezet onderwijs, inclusief het bewegings­onderwijs. Gemeenten en schoolbesturen hebben elk hun eigen taken hierin, maar die taken zijn wel nauw met elkaar verbonden. 

Gemeenten zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding en schoolbesturen voor onderhoud, aanpassingen, exploitatie en beheer. Om de kwaliteit van huisvesting te borgen en in te spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen, is het belangrijk dat gemeenten en schoolbesturen werken vanuit een gezamenlijk toekomstperspectief. Dat leggen ze vast in een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Deze gedeelde langetermijnvisie helpt hen om strategische keuzes te maken en biedt inzicht in de investeringen op de lange termijn. 

Integraal Huisvestingsplan HEVO
Ambitie, beleid en investeringen in onderwijs­gebouwen komen samen in een Integraal huisvestingsplan.

Strategische keuzes vastleggen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Het onderwijs is een dynamische wereld: leren wordt persoonlijker, scholen organiseren zich in netwerken en eisen aan schoolgebouwen veranderen. In het IHP staan verwachtingen rondom groei, krimp, onderwijsconcepten, samenwerking met partners (bijvoorbeeld kinderopvang) en wordt ingespeeld op de noodzaak om te verduurzamen. HEVO helpt scholen en gemeentebesturen met het opstellen van IHP’s, waarin strategische keuzes, financiële mogelijkheden en wettelijke kaders samengebracht worden, zodat helder is welke investeringen zij de komende jaren kunnen verwachten. Bij het ontwikkelen van een IHP voor het funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet onderwijs), richten wij ons op het proces van politiek-bestuurlijke besluitvorming, het ontwikkelen van een visie op het scholenlandschap met de stakeholders én het realiseren van een stevig onderbouwd investeringsprogramma in onderwijshuisvesting. Wij brengen daarbij belangen samen en zorgen voor de continue beschikbaarheid van kennis op het gebied van wet- en regelgeving, planning en programmering op stads-, wijk- en objectniveau en deskundigheid op het gebied van duurzaamheid, financiering en exploitatie van schoolgebouwen.

Integraal huisvestingsplan met consensus

In de door ons ontwikkelde aanpak voor het vormen van het IHP worden de belanghebbenden betrokken in het ontwikkelen van scenario’s. In het transparante proces wordt duidelijk waar kansen liggen en welke beperkingen er zijn. Dit leidt tot een IHP met een gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst. IHP’s worden ingezet als beleid onder wijkplannen, accommodatiebeleid of het toekennen van beschikkingen aan schoolbesturen maar ook in uitvoeringsprogramma als deel van overeenkomsten tot doordecentralisatie in het primair of voortgezet onderwijs.

IHP krijgt verplichtend karakter

In lijn met ons adviesrapport aan de PO-raad, VO-raad en de VNG, krijgt het IHP in de toekomst naar verwachting een meer verplichtend karakter. U kunt er op rekenen dat de IHP’s van HEVO aansluiten op huidige en verwachte ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Ook in die zin zorgen wij ervoor dat gemeenten en scholen daarmee klaar zijn voor de toekomst!

Lees verder

Lees hier verder over het sluiten van overeenkomsten tussen de schoolbesturen en de gemeente.

We hebben ook veel ervaring in de uitvoerende begeleiding van huisvestingsprocessen. Uit ervaring weten we welke oplossingen écht werken. Met ons afwegingskader maakt u bijvoorbeeld een gedegen keuze voor renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw. Ook ondersteunen we u met de aanbesteding, het projectmanagement en Risicodragend Projectmanagement. Kortom, we bouwen graag samen met u aan het onderwijs van de toekomst.

Ook interessant

Meer weten over duurzame Integrale Huisvestingsplannen (IHP's)?

Neem dan contact op met:

Bel me terug