7 mei 2020

Het aantal oudere inwoners neemt fors toe en de vraag naar geschikte woningen stijgt de komende jaren daardoor ook. Een van de instrumenten om dit maatschappelijke probleem te tackelen is het opstellen van een woonzorgvisie. Gemeenten worden onder andere door de Taskforce Wonen en Zorg uitgedaagd de regie te pakken bij het opstellen van een woonzorgvisie. Samenwerking en elkaars taal spreken is hierbij essentieel.

Volgens de Taskforce Wonen en Zorg heeft of werkt 40% van de gemeenten al aan een woonzorgvisie. Hierdoor komen verschillende initiatieven van de grond op het gebied van ouderenwoningen en zorgvastgoed, zowel beleidsmatig als bij concrete nieuwbouwontwikkelingen. Soms neemt een gemeente het initiatief door eisen te stellen aan het realiseren van een percentage geschikte ouderenwoningen bij ontwikkelingsprojecten. Of er worden bewonersinitiatieven ondersteund op het gebied van collectief wonen. Verschillende gemeenten worstelen met de vraag wat hun rol zou moeten zijn op dit terrein. Belangrijk is dat er lokaal wordt samengewerkt tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties op dit thema.

De Taskforce wil dat alle gemeenten in 2021 afspraken hebben gemaakt met hun lokale partners voor de thema's wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. De praktijk om dit te realiseren is echter weerbarstig. Verschillende opdrachtgevers van HEVO geven aan nog niet te worden betrokken bij het opstellen van een woonzorgvisie.

Vanuit HEVO werken we inmiddels op een aantal plaatsen mee aan het tot stand brengen van een gezamenlijke visie op het gebied van ouderen- en zorghuisvesting. Het bij elkaar brengen van alle partijen en alle kennis is een grote opgave. Partijen willen wel samenwerken, maar het komt niet zomaar van de grond. De Taskforce ziet dit ook als probleem: ‘We zien bij veel bestuurders wel de wil om in actie te komen op dit thema, maar ze weten vaak niet hoe’, aldus de voorzitter van de Taskforce. In gemeenten waar een van de partijen de regie pakt, komt het samenwerkingsproces veelal wel van de grond.

De woonzorgvisie begint met het in beeld brengen van de toekomstige opgave op het gebied van wonen en zorg. Vanuit HEVO hebben we inmiddels voor alle gemeenten in Nederland onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van zorgindicatie, demografie en inkomens. Daardoor kunnen we snel de juiste analyse per gemeente verder in kaart brengen en worden we voor dit soort vragen ingezet. Vervolgens helpen we de betrokken partijen door trends en ontwikkelingen te schetsen die spelen voor wonen, zorg en welzijn. Dit levert vervolgens voldoende ‘haakjes’ op voor zowel de gemeente(n) alsook voor de woningcorporatie(s) en de zorgorganisatie(s).

Zodra de analyse helder is, kan de lokale ambitie of het doel worden vastgelegd. Juist door dit zo scherp mogelijk te definiëren, helpt het partijen te beschrijven wat hun bijdrage kan zijn aan het gezamenlijke doel. Gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties willen echt meedoen om in hun dorp, wijk of gemeente voldoende geschikt vastgoed te realiseren. Door ook het thema betaalbaarheid te agenderen, ontstaat er ook ruimte voor bijvoorbeeld middenhuur oplossingen.

Het gezamenlijke doel zetten we om in concrete afspraken op het gebied van de woon- en zorgbehoefte. Hier zijn overeenkomsten met het proces van de prestatieafspraken zichtbaar. Ook dan werken de betrokken partijen samen aan concrete projecten voor kwetsbare groepen. Juist door het opstellen van een integrale woonzorgvisie, kan worden vastgelegd op welke wijze partijen bijdragen aan het doel om het groeiend aantal ouderen prettig oud te kunnen laten worden in hun gemeente.

Door onze ruime ervaring op het gebied van wonen, zorg en huisvesting spreken we de taal van partijen en weten we wat er speelt. We brengen partijen graag samen om het gezamenlijke doel te formuleren en overeenstemming te bereiken in uw gemeente voor de thema's wonen en zorg.

René Lolkema is domeinleider zorg en wonen bij HEVO en werkt dagelijks aan strategische zorgvastgoedvraagstukken en is betrokken bij diverse ontwikkelings­projecten in Nederland met zorginstellingen, gemeenten, corporaties en beleggers.


Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug