#

Spilcentrum De Spaaihoeve Eindhoven

Lees meer
Locatie
Eindhoven
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw duurzaam speelleercentrum

Kenmerkend

School zonder traditionele klaslokalen: vernieuwd onderwijs

Opdrachtgever
SKPO Eindhoven

Gebruiker
Jenaplan basisschool met bso spilcentrum De Spaaihoeve

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Stichtingskosten inclusief btw
€ 3.649.643,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
2.102 m²

Ingebruikname
Oktober 2018

Architect
RoosRos Architecten Oud-Beijerland

Het schoolgebouw ondersteunt de visie perfect. Ik krijg dan ook veel complimenten dat het wordt ervaren als een geweldige en rustgevende plek om te werken. Alles klopt! Lenny Voets | Schoolleider De Spaaihoeve

Het ontwerp voor De Spaaihoeve is onconventioneel. Een open, vrij indeelbare onderwijsvloer, zonder gangen en traditionele lokalen om toekomstgericht onderwijs te kunnen geven. Leerlingen ontdekken spelenderwijs en leren actief, niet klassikaal, maar in clusters. Deze onderwijsvisie vraagt om een gebouw met grote, vrij indeelbare open ruimten. Het totaal aan ruimten is conform de standaardnormen voor onderwijsgebouwen, maar door de opzet wordt de functionele onderwijsruimte vergroot. De vrijheid en flexibiliteit die het ontwerp creëert biedt mogelijkheden om nu én in de toekomst in te spelen op het veranderde onderwijs.

de_spaaihoeve_interieur_3.jpg
Fotograaf: Philip Driessen

Wensen versus realiteit

In het ontwerp is rekening gehouden met een flexibele aanpasbaarheid en de multifunctionele aanwending van het gebouw. Het gebouw kan in de toekomst aangepast worden aan gewijzigde gebruiksfuncties of onderwijsconcepten. De plattegrond van de school kenmerkt zich dan ook door een volledig open structuur. De wens was om een bruisend hart met één centrale entree te maken waar schoolbreed weekafsluitingen, (spontane) vieringen en tentoonstellingen plaatsvinden. Deze grote ruimte is eveneens flexibel in te delen, waardoor een multifunctioneel speellokaal en een ‘grand café’ ontstaan. Dit ‘grand café’ wordt ook weer flexibel benut en doet dienst als teamruimte en ontmoetingsruimte voor medewerkers en ouders. Rondom dit schoolhart liggen vier schoolclusters voor de kleutergroepen, onder-, midden- en bovenbouw. In deze open leercentra kunnen gebruikers met roomdividers flexibel instructie- en werkruimten creëren. Gezien het transparante karakter van het gebouw is in het Plan van Eisen extra aandacht geschonken aan een goede akoestiek en een gezond binnenklimaat. Vanuit onze expertise en ervaring hebben wij hierin praktische adviezen gegeven.

Alle ruimte voor groei!

Een school zonder lokalen heeft nog een praktisch voordeel. Het aantal leerlingen van spilcentrum De Spaaihoeve groeit snel. Een gebouw zonder tussenwanden kan deze groei gemakkelijker en organischer opvangen, waardoor de kleinschaligheid ook bij grotere leerlingenaantallen geborgd blijft.

Het ambitieniveau van de school ligt hoog en bij HEVO net zo. Daarmee zitten we op gelijk niveau en is er één gedachte over de kwaliteit van het schoolgebouw. Lenny Voets | Schoolleider De Spaaihoeve

Gezonde school

De nieuwbouw van spilcentrum De Spaaihoeve moet het onderwijsproces en de ontwikkeling van kinderen faciliteren en stimuleren. Tegelijkertijd moet het gebouw op korte en lange termijn gezond te exploiteren zijn. Wij dachten mee en adviseerden over de mogelijkheden om een gezond gebouw te ontwerpen én dat gezond te kunnen exploiteren. Daarom is gekozen voor duurzame - op het onderhoud en de exploitatie afgestemde - materialen en energiezuinige installaties. Echt bijzonder is het Risicodragend Projectmanagement dat er mede aan bijgedragen heeft dat er een snel maar weldoordacht Plan van Eisen is opgesteld. Na de eerstesteenlegging in maart 2018, waar de leerlingen, ouders en medewerkers in grote getalen getuige van waren, hebben ze sinds oktober 2018 een nieuw (school)dak boven hun hoofd.

Natuurinclusief bouwen

Vanuit ecologisch onderzoek voorafgaand aan de sloop van de oude school zijn bij de nieuwbouw vier verblijfplaatsen voor vleermuizen aangebracht.Aanvullend zijn er 16 neststenen voor de huismus aangebracht. Er is een flinke overstek van gemiddeld grofweg 1 meter gemaakt rondom het hele gebouw, waaronder de neststenen in de muur zijn aangebracht. Zon, regen en wind hebben nu geen invloed op de nestplekken, die door middel van verborgen stenen achter het buitenblad zijn weggewerkt. De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd in het kader van het project van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging om het natuurinclusief bouwen te stimuleren in de vijf grote steden van Noord-Brabant.

In de media

Ook interessant

Het project De Spaaihoeve Eindhoven is opgenomen in ons boek '40 jaar onderwijshuisvesting door HEVO'.

# #

Fotograaf: Philip Driessen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug