9 december 2019

Bijna 40% van de schoolgebouwen in Nederland stamt uit de jaren 60-70 en dat betekent dat in de komende jaren substantieel méér investeringen in onderwijs­huisvesting nodig zijn dan in de jaren daarvoor. Tel daarbij op de aanscherpingen van het Bouwbesluit en de gewenste maatregelen in het kader van het klimaatakkoord en je hebt een gigantische opgave om de schoolgebouwen in Nederland op orde te brengen.

Het ministerie doet een beroep op gemeenten om te anticiperen op de komende nieuwe wetgeving en voortvarend aan de slag te gaan met de ontwikkeling en realisatie van duurzame Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), vernieuwbouw als voorziening in de huisvesting met een doorkijk van minimaal 16 jaar.
Gemeenten pakken dit ook voortvarend op … en komen in de praktijk tot de conclusie dat de financiële opgaven die uit de IHP’s komen, zeker in deze tijd van grote tekorten in het sociale domein, niet of nauwelijks door gemeenten kunnen worden bekostigd. Het ziet er helaas naar uit dat de IHP’s wegens het ontbreken van de middelen al snel weer de ijskast in kunnen.

Fantastisch al die goede IHP’s die in nauwe samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten tot stand zijn en worden gebracht, maar gemeenten hebben op korte termijn toch echt een financiële hulplijn nodig vanuit het rijk om de mooie plannen te kunnen realiseren.

Waarom is die hulplijn nodig?

  • Komende 10 jaar zijn er 3 tot 4 keer zoveel projecten als de jaren daarvoor.
  • Buma-korting in 2015 op gemeentefonds van 300 miljoen euro.
  • Forse tekorten gemeenten in het sociale domein.
  • Verzwaring wettelijke eisen Bouwbesluit en toevoeging (B)ENG en gasloos.
  • Normkosten nieuwbouw zijn 50% gestegen zonder dat de inkomsten van gemeenten zijn aangepast.

In de schaduw van de lerarentekorten en de werkdrukverlaging is het onderwerp van de grote vervangingsopgave van schoolgebouwen stilaan ondergesneeuwd en naar de achtergrond gedrongen.

Docenten (en leerlingen) verdienen een goede en gezonde (werk)omgeving. Ze vragen echt geen gouden daken maar kunnen met toekomstgerichte, functionele, gezonde en energieneutrale schoolgebouwen werken aan beter onderwijs en kunnen met die gebouwen een voorbeeldfunctie vervullen voor ouders en grootouders waaraan straks wordt gevraagd om maatregelen uit het klimaatakkoord in hun eigen huizen te realiseren.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug