4 juni 2021

Nieuwe huisvesting waarin de inwoners van het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant zich welkom voelen en goed kunnen worden bediend. En die samen­werking bevordert tussen medewerkers onderling en met de gemeenten en (zorg)partners. Met deze doelen vernieuwde de GGD Hart voor Brabant de huisvesting van zijn organisatie en daarmee van zijn publieksdiensten. Door ook activiteitgerelateerd werken in te voeren, realiseert de GGD bovendien een passend werkconcept en een efficiënt ingerichte huisvesting. De organisatie schakelde HEVO in voor de begeleiding van de renovatie en transformatie van de kantoorpanden. Projectleider Huisvesting Femke van den Oetelaar kon de hulp in het hectische coronajaar bijzonder goed gebruiken.

Femke van den Oetelaar werkt sinds oktober 2019 bij de GGD Hart voor Brabant als projectleider van onder meer de nieuwe huisvesting. Ze is verder ook projectleider Testen Corona en procesleider bedrijfsvoering in het corona crisisteam. De GGD Hart voor Brabant voert het gemeentelijke (preventieve) gezondheidsbeleid uit voor ruim één miljoen inwoners in 24 gemeenten in Midden- en NoordBrabant. De GGD’en in Nederland spelen tevens een centrale rol in de aanpak van de coronacrisis. Ze doen dat als uitvoeringsorganisatie in opdracht van het ministerie van VWS en het RIVM.

Nieuwe visie

‘In 2016 stelde de GGD Hart voor Brabant een nieuwe beleidsvisie op. Daarin staan drie kernwaarden centraal: vernieuwen, verbinden en klantgericht werken. Deze waarden zijn vertaald in een Huisvestingsvisie. Het bestuur van de GGD, dat wordt gevormd door de 24 gemeenten, koos voor een model met 5 regionale vestigingen in Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Oss en Uden. Hiermee brengen we onze dienstverlening dichter naar de klant: de inwoners van de 24 gemeenten uit Midden en Noord-Brabant. In elke vestiging bieden we drie publieksdiensten aan: jeugdgezondheidszorg, reizigersadvies en seksuele gezondheid. In Tilburg huisvesten we daarnaast het team Tuberculosebestrijding.’

HEVO artikel 360 GGD Tilburg 1.jpg

Ontmoeten en samenwerken

‘In onze nieuwe huisvesting willen we ook de verbinding tussen onze medewerkers en de samenwerking met onze ketenpartners versterken. Voorheen werkten de medewerkers grotendeels in vaste teams op een vaste locatie. Straks werken ze verspreid over de vijf locaties, waartussen zij ook steeds wisselen. Dat bevordert de onderlinge verbinding en samenwerking. Daarnaast willen we onze panden ook inrichten als ontmoetings- en ontvangstplek voor onze partnerorganisaties in de publieke gezondheid.’

Activiteitgerelateerd werken

‘In alle kantoren voeren we het activiteitgerelateerd werken in. Met deze manier van werken kiezen medewerkers bewust een werkplek die past bij de activiteit die ze op dat moment doen. Daarom bieden we werkplekken die passend zijn bij verschillende werkzaamheden. Zo zijn er belcellen voor als je een telefoon- of videogesprek wilt voeren. Er zijn concentratiecellen om geconcentreerd te werken, kleinere en grotere samenwerken overlegruimten en reguliere flexibele werkplekken. Helemaal enthousiast zijn wij over de realisatie van de Plaza & Creatie. Dit is een ontmoetings- en ontvangstruimte waar medewerkers lunchen en ook kunnen werken, overleggen en elkaar ontmoeten. De Plaza & Creatie is tevens de plek waar we onze partners ontvangen. Straks heeft elke regionale vestiging drie gedeeltes. Vanuit het gezondheidsplein kunnen de cliënten naar de behandelkamers. Het plein ligt zoveel mogelijk op de begane grond om het zo toegankelijk mogelijk te houden voor onze cliënten. De andere twee delen zijn Plaza & Creatie en het werkgebied voor de kantoorfuncties.’

Afstemming op de behoeften van alle gebruikers

‘Het concept van het activiteitgerelateerd werken is in 2017 vertaald in een functioneel Programma van Eisen. Aan de basis lagen enerzijds gegevens over het gebruik van de werkplekken in de oude locaties, en anderzijds een klanten- en inwonersanalyse en afstemming met gemeenten. Ook heeft de projectgroep Huisvesting, die zich richt op het ontwerp en de inrichting van de locaties, medewerkers vanaf het begin in het proces meegenomen en bevraagd. Tijdens klankbordgroepen en workshops is in beeld gebracht uit welke concrete activiteiten je werk bestaat en welke ruimte je daar als medewerker voor nodig hebt. Op basis van deze informatie hebben gebruikers aangegeven aan welke eisen werkplekken moeten voldoen. Zo hebben we voor elk type medewerker bepaald welke huisvesting nodig is. Samen met het activiteitgerelateerd werken bereikten we zo een besparing op het aantal benodigde vierkante meters. Dit geldt dan met name voor de kantoorfuncties, want op de behandelruimten kun je nu eenmaal minder besparen. Daarbij zaten we in ’s-Hertogenbosch en Tilburg ook in huurpanden met veel vierkante meters. In ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk zitten we straks in nieuwe panden, met een goede ligging en bereikbaarheid en voldoende parkeerruimte voor alle inwoners in ons werkgebied. En met alles opgeteld minder vierkante meters.’

Gevolgen corona

‘Corona heeft de invoering van het activiteitgerelateerd werken wel doorkruist. Terwijl het de bedoeling is dat je door de dag heen steeds van werkplek wisselt, afhankelijk van je activiteit, worden we nu geacht juist zo min mogelijk van plek te wisselen en zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Een half jaar na het begin van de coronacrisis is getoetst of de uitgangspunten in onze huisvestingsvisie nog overeind stonden, of dat er aanpassingen nodig waren. Het antwoord was gelukkig nee. Met onze nieuwe huisvesting liepen en lopen we feitelijk vooruit op de situatie tijdens en waarschijnlijk ook na corona. Ook straks werken medewerkers vaker vanuit huis en komen ze naar een werklocatie om elkaar te ontmoeten. Daar zijn onze gebouwen uitstekend geschikt voor.’

HEVO artikel 360 GGD Tilburg 2.jpg

Tijdelijke locatie

‘Vanwege corona is onze vestiging in ’s-Hertogenbosch nu in gebruik als standplaats voor onze corona-organisatie. Vóór corona hadden wij zo’n 800 medewerkers. Dat zijn er nu ruim twee keer zoveel. Toen vorig jaar voor de zomer bleek dat het coronavirus voorlopig zou blijven, is daarvoor een aparte tijdelijke organisatie opgetuigd op onze locatie in ’s-Hertogenbosch. Zowel het programmamanagement als het bron- en contactonderzoek vindt nu plaats vanuit deze locatie. We concludeerden al snel dat onze huisvestingsvisie mooi aansluit bij de wensen over samenwerken en ontmoeten vanuit het programma corona.’ 

Met HEVO bouwkundige kennis in huis halen

‘HEVO heeft ons functioneel Programma van Eisen voor de nieuwe huisvesting vertaald in een strategisch huisvestingsplan en de uitvoering daarvan begeleid en ondersteund. Binnen de GGD Hart voor Brabant is onvoldoende bouwkundige kennis in huis om zo’n grootschalige operatie zelf te kunnen uitvoeren. Daarbij was het in coronatijd bijzonder prettig te weten dat een deskundige partij steeds bovenop het project zat. HEVO heeft veel ervaring met bouwmanagement en daarom het hele verdere traject voorbereid en begeleid. Zo nam HEVO het uitwerken van het Programma van Eisen in een Definitief Ontwerp, de aanbesteding en selectie van architect, adviseurs en aannemers, het toezicht op de uitvoering en de budgetbewaking over. HEVO heeft ook geholpen bij het vinden van locaties voor de vestigingen. En HEVO onderhoudt altijd goed contact met de projectgroep Huisvesting en de gebruikersgroepen die per locatie zijn georganiseerd. Door steeds snel te schakelen met de eindgebruikers van het gebouw, kunnen er op basis van de feedback van ervaringsdeskundigen snel aanpassingen worden gemaakt.’

Door de langdurige betrokkenheid van HEVO kunnen we bij ieder project leren van lessen uit het vorige project. Femke van den Oetelaar

Tevreden

‘Over de samenwerking met HEVO ben ik erg tevreden. De adviseur is altijd snel en makkelijk te bereiken. En de langdurige betrokkenheid van het bureau zorgt ervoor dat we bij ieder project kunnen leren van de lessen uit het vorige project. Zo wordt de geluidsisolatie van met name de behandelruimten nu veel structureler vanaf het begin in de aanpak meegenomen en zijn de huurcontracten met onze verhuurders beter geworden, met veel scherpere afspraken over wie nu precies voor welke zaken in het gebouw verantwoordelijk is.’

Uniforme uitstraling

‘Onze GGD heeft er bewust voor gekozen om in alle vijf vestigingen dezelfde stijl en uitstraling te creëren. Wij vinden de beleving van onze gebouwen door onze cliënten, medewerkers en bezoekers erg belangrijk. Zij moeten zich er welkom en verbonden met anderen voelen. De gebouwen sluiten aan op een visie op een duurzame en gezonde leefomgeving door onder meer veel groen te bieden in de vorm van kantoorplanten. Zo komen onze kernwaarden vernieuwen, verbinden en klantgericht werken overal op een uniforme manier, maar met nuanceverschillen, terug.

Onze kernwaarden vernieuwen, verbinden en klantgericht werken komen overal op een uniforme manier terug.

Reactie HEVO

De huisvesting van de GGD Hart voor Brabant

De nieuwe huisvesting van de GGD Hart voor Brabant bestaat uit vijf regionale vestigingen. De eerste in ’s-Hertogenbosch (1.500 m2) werd opgeleverd in december 2019, de tweede in Tilburg (3.500 m2) in november 2020. De kleinere vestigingen in Waalwijk, Oss en Uden (elk 500 m2) volgen later. De oplevering van de hernieuwde locaties Waalwijk en Oss staat gepland in 2021, de oplevering van de locatie Uden mogelijk in 2022. Van de vijf vestigingen zijn die in ’s-Hertogenbosch en Tilburg kleiner dan voorheen, niet alleen vanwege de beoogde ruimte- en kostenbesparing, maar ook om meer plekken mogelijk te maken in de drie kleinere locaties. Naast de vijf regionale vestigingen heeft de GGD zo’n zestig consultatiebureaus, verspreid over de gemeenten. Deze zijn bij de herhuisvestingsoperatie buiten beschouwing gebleven.

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2021.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug