16 april 2021

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen

De vernieuwing van schoolgebouwen verloopt moeizaam en dat is een probleem omdat goede schoolgebouwen cruciaal zijn voor goed onderwijs. Duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om te leren en werken. Dit leidt tot een hoger leerrendement, beter welzijn en minder ziekteverzuim. Het huidige stelsel geeft onvoldoende antwoord op de vraag naar goede onderwijshuisvesting en sluit niet aan op de zich ontwikkelende eisen die aan gebouwen worden gesteld, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Het IBO toont aan dat het tempo van vervangen en verbeteren omhoog moet. Dit vraagt meer middelen en het stroomlijnen van het stelsel dat deze middelen ter beschikking stelt.

Het IBO sluit aan op eerder onderzoek van HEVO

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek sluit aan op eerder onderzoek van HEVO, waarin de omvang, leeftijd en kwaliteitsniveaus van de voorraad schoolgebouwen in het PO, SO en VO zijn geïnventariseerd; daarnaast heeft het IBO gebruik kunnen maken van de datasets die HEVO in opdracht van de sectorraden heeft ontwikkeld. De conclusies van dit IBO zijn onder meer gebaseerd op de doorrekening van de sectorale routekaarten voor het Klimaatakkoord. Het advies om het Integraal Huisvestingsplan (IHP) als sturend instrument in te zetten in deze grote opdracht bouwt voort op ons eerdere rapport waarin de concretisering van het Huisvestingsvoorstel van PO-RaadVO-Raad en VNG is uitgewerkt. Gerhard Jacobs (partner HEVO) was lid van het expertpanel van het IBO en eerder vanuit HEVO verantwoordelijk voor het rapport 'concretisering huisvestingsvoorstel' en de doorrekeningen van de sectorale routekaarten van het onderwijs.

IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs
Een vak apart
Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel

Download pdf

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug