Quickscan Sportaccommodaties (binnen)

Een groot aantal sportcomplexen en -hallen is ruim 40 jaar oud en toe aan grondige renovatie of vernieuwing. Gemeenten vragen zich steeds vaker af wat een sport­accommodatie mag kosten en wat de maatschappelijke opbrengst daarvan zou moeten zijn. Maar hoe maak je dat snel en betaalbaar inzichtelijk? Met de speciale objectieve en gestandaardiseerde HEVO-quickscan die ontwikkeld is voor binnensportaccommodaties.

Valkuilen vermijden

De HEVO-quickscan voor binnensportaccommodaties kan heel verhelderend werken. Veel gemeenten kiezen voor renovatie, omdat dit de gemakkelijkste en goedkoopste optie lijkt. Helaas komen flinke financiële tegenvallers tijdens het renovatieproces regelmatig voor. Die komen vaak voort uit een gebrekkige analyse van de bouwkundige en installatietechnische staat van een sportaccommodatie. Daardoor ontstaan extra verbouwkosten op én vertraging in het renovatieproces. En ook dat is een fikse kostenpost! Een tweede valkuil is dat gebruikers na de renovatie teleurgesteld zijn over de mogelijkheden die hun sportaccommodatie biedt en dat daardoor de accommodatie minder intensief gebruikt wordt dan verwacht. Dat kan tot financiële tegenvallers leiden. Een andere veelgehoorde financiële tegenvaller is dat de exploitatiekosten in de praktijk hoger uitvallen dan gecalculeerd. Tot slot worstelen veel gemeenten met het vraagstuk hoe ze een sportaccommodatie duurzamer en toekomstbestendiger kunnen maken. De kunst is natuurlijk om vooraf deze valkuilen te vermijden. De QuickScan binnensportaccommodaties is daarvoor een praktisch, betaalbaar en snel startpunt.

Haalbaar en betaalbaar

Het grote voordeel van de quickscan is dat deze tool, snel inzichtelijk maakt wat de huidige stand van zaken is en welke scenario’s haalbaar en betaalbaar zijn. Een groot pluspunt is dat de quickscan een objectieve nulmeting is. Experts beoordelen bij deze nulmeting de uitstraling, de bouwkundige staat, de veiligheid, het binnenmilieu, de exploitatie en de functionaliteit. Deze analyse maakt helder wat het ‘probleem’ is en levert daarmee een belangrijk fundament om een goede afweging te maken over de beste aanpak en welke investeringen nodig zijn. De analyse voorkomt dat tegenvallers tijdens het renovatie- of nieuwbouwproces ontstaan, omdat de bouwkundige en installatietechnische valkuilen door deskundigen al zijn gesignaleerd. De relatief kleine investering in de quickscan wordt later in het proces dubbel en dwars terugverdiend.

Duidelijk stappenplan

De quickscan binnensportaccommodaties is de eerste van vier stappen op weg naar een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige sportaccommodatie. 

1. QuickScan binnensportaccommodaties

Nulmeting van de huidige sportaccommodatie met een eenduidige, snelle en objectieve meetmethodiek die door onafhankelijke experts wordt uitgevoerd.

2. Afwegingskader

Experts analyseren welke afwegingen belangrijk zijn bij renovatie of (ver)nieuwbouw van een sportaccommodatie. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan de verschillende doelgroepen, functionaliteiten en de duurzaamheidsambitie voor de accommodatie. Extra aandacht is er voor de mogelijke maatschappelijke en commerciële waarde van de nieuwe of vernieuwde sportaccommodatie. Denk aan het integreren van een maatschappelijke functie (zoals een buurthuis, ontmoetingspunt of kinderopvang) en commerciële functies (zoals een paramedische praktijk of horeca). De open en ‘out of the box’-blik van externe experts kan een gemeente helpen om op een andere manier naar de mogelijkheden van hun sportbeleid en accommodaties te kijken.

3. Scenario-ontwikkeling/haalbaarheidsstudie

Als de afwegingen helder zijn, kun je beter beslissen welk scenario wenselijk is en of dat financieel haalbaar is. Ook hier kunnen experts vanuit hun kennis en ervaring veel waarde toevoegen. Zij adviseren over kansrijke en haalbare scenario’s en maken bij stakeholders en gebruikers de vraag achter de vraag zichtbaar. De QuickScan helpt om diverse locaties onderling vergelijkbaar te maken, waardoor niet alleen op objectniveau maar ook op portefeuilleniveau inzicht wordt verkregen. Ook variantenstudies, businesscases of haalbaarheidsonderzoeken kunnen in deze fase uitgevoerd worden. Daarmee krijgen gemeenten en gemeenteraden een goed beeld van welke opties op korte en lange termijn bijdragen aan een gezonde exploitatie van een sportaccommodatie, welke voorwaarden gebruikers aan de nieuwe of vernieuwde accommodatie stellen en wat de maatschappelijke meerwaarde van de accommodatie nu en in de toekomst kan zijn.

4. Voorkeursscenario vaststellen

Vanuit de derde stap tekenen zich al contouren af voor een voorkeursscenario. Groot voordeel is dat dan ook al duidelijk wordt wat nodig is om draagvlak bij inwoners van een gemeente en gebruikers van een sportaccommodatie te creëren. Dat geeft tijdwinst in het beslis- en uitvoeringsproces.

Sprint of marathon?

De quickscan helpt om inzichtelijk te maken welke problematiek speelt op een locatie en ontwikkelt hiervoor haalbare scenario’s. Dat bespaart veel tijd, geld en energie en creëert bovendien meer draagvlak. Want sport is emotie. Gebrek aan draagvlak kan in elke fase van het proces zorgen voor vertraging. Onze specialisten in sporthuisvesting onderkennen dit en communiceren daarom in elke stap van het proces met alle stakeholders. Hun kennis en expertise zetten ze ook graag in nadat het voorkeursscenario is vastgesteld, bijvoorbeeld bij het opstellen van het Programma van Eisen, de eventuele aanbestedingsprocedure of de integrale projectleiding. Groot voordeel daarvan? De experts trekken een sprint in het voorbereidende proces zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Met hun kennis zorgen ze daarbij voor een sportaccommodatie die in alle opzichten toekomstbestendig is en aansluit bij de gebruikers.

Ook interessant

Meer weten over de quickscan (binnen)sport­accommodaties?

Neem dan contact op met:

Bel me terug