25 oktober 2022

Circulariteit in de bouw

Het bewustzijn neemt toe dat we in de bouwsector met circulariteit aan de slag moeten gaan, mede onder invloed van toenemende overheidseisen op dit gebied. De belangrijkste eis is dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie wil hebben. Veel partijen hebben wel een circulaire ambitie, maar vinden het lastig om een begin te maken en de juiste vervolgstappen te bepalen.

Circulariteit is geen keuze meer

HEVO is ervan overtuigd dat aan de slag gaan met circulariteit geen keuze meer is. We kunnen er niet omheen, onder andere vanwege uitputtende materiaalvoorraden en de zeer belastende CO2-uitstoot in de bouwsector. Bovendien is circulariteit niet een doel op zich, maar een strategie om te ontwerpen voor toekomstbestendigheid, met hergebruikte of hernieuwbare grondstoffen. Circulair bouwen creëert waarde in de vorm van gebouwen die langer meegaan en waarvan elementen aan het einde van de gebruiksduur van het gebouw klaar zijn voor een nieuw gebruik. Wij streven ernaar om circulaire waarde toe te voegen aan al onze projecten en dagen andere organisaties uit om dat ook te doen. Het perfecte en 100% circulaire gebouw bestaat nog niet, maar iedere toepassing van een circulair principe is er één. Bovendien zet iedere stap op het gebied van circulariteit een sneeuwbaleffect van inspiratie en uitdagingen in gang. 

De eerste stap is een visie op circulariteit

Een circulair bouwproject begint al bij een circulaire visie, waaruit een circulair ontwerp zal volgen. Door met een sterke visie op circulariteit met je project de markt op te gaan, trek je automatisch partijen aan die jouw visie delen. Zo creëer je de ideale omgeving om zoveel mogelijk circulaire waarde te verwezenlijken in het project, binnen de kaders die het project ongetwijfeld kent.

De voordelen om circulariteit in de definitiefase van het project mee te nemen:

  • Hoe beter je er vooraf over nadenkt en vastlegt, hoe meer je gerealiseerd krijgt.
  • Je denkt vanaf het eerste moment vanuit een circulair oogpunt. Dit zorgt ervoor dat circulariteit vanzelfsprekend wordt en de vraag niet meer is of je er iets mee doet, maar hoe je dat gaat doen.
  • Je stimuleert alle betrokkenen om vanaf het begin van het project mee te denken vanuit een andere mindset in plaats van te doen wat we traditioneel gewend zijn. 
  • Je creëert een gezamenlijk doel.
  • Op basis van de visie kunnen concrete ambities en doelstellingen worden geformuleerd, die gedurende het hele traject als meetlat kunnen worden gebruikt.
Circulair bouwen HEVO

Eigen visie op circulariteit

Het ontwikkelen van een eigen visie op circulariteit zorgt voor herkenning en slagkracht, zodat het gemeenschappelijk gedragen doel kan worden vertaald naar een concreet (uitvoerings)programma. Communicatie over de circulaire visie als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie mag bij geen enkele organisatie ontbreken. Voel je vrij om inspiratie te halen uit onze visie op circulariteit

De lat ligt hoog

HEVO vindt het belangrijk om de lat hoog te leggen. Dit helpt om alle betrokkenen te stimuleren om deze complexe puzzel in te vullen en samen te komen tot een integraal duurzaam eindresultaat. Er is nog een lange weg te gaan, maar het is ook belangrijk om terug te blikken op de successen die al zijn gevierd. Daarom heeft HEVO een inspiratieboek gemaakt, waarin circulaire c.q. duurzame projecten worden gepresenteerd. Iedere keer dat we hier doorheen bladeren krijgen we weer nieuwe energie om verder te werken aan nog meer projecten waar we met recht trots op mogen zijn. 

Workshop duurzaamheid en circulariteit

Werken aan duurzaamheid en circulariteit: van visie naar heldere doelen. In de workshop worden een aantal principes behandeld voor organisaties die circulair bouwen vorm willen geven. Door op de principes te focussen kunnen organisaties concreter toewerken naar een circulaire bouw. 

Tijdens de workshop wordt besproken wat circulariteit en duurzaamheid voor de organisatie kunnen betekenen. Vervolgens worden alle principes besproken om zo te ontdekken wat voor de desbetreffende organisatie interessant kan zijn en welke concrete stappen er gezet kunnen worden. Het resultaat en de uitkomsten worden vastgelegd in een ambitiedocument dat een goede leidraad is voor het proces en voor partijen die eventueel later in het traject aanhaken.

Aanmelden workshop

Van visie naar heldere doelen: aanmelden voor de workshop Duurzaamheid en circulariteit.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug