10 mei 2022

Integrale kindcentra (IKC’s) zijn belangrijk om de doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar te realiseren. Maar hoe faciliteer je zulke kindcentra in een gemeente met acht kernen én in een spanningsveld van regelgeving die onbedoeld de facilitering van IKC’s in bestaande gebouwen belemmert? De gemeente Lingewaard zocht en vond het antwoord in een gemeenschappelijk opgestelde beleidsnotitie die het College van B&W binnenkort vaststelt.

De vraag naar duidelijkheid over de vestiging van IKC’s in bestaande gebouwen kwam vanuit het werkveld. De gemeente Lingewaard heeft al sinds 2015 een IKC-beleid. De gemeente onderkende toen al, net als het primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties, de meerwaarde van IKC’s. Deze centra bevorderen kansengelijkheid, stimuleren ontwikkelingskansen en zijn belangrijk voor vroegsignalering. De vorming van IKC’s is een breed gedragen wens. Maar tijdens het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Lingewaard was er behoefte aan duidelijke kaders om een IKC in een bestaand gebouw te kunnen vestigen. Toenmalig wethouder Helga Witjes, inmiddels opgevolgd door Nick Hubers, en projectleider onderwijshuisvesting Suzan Knols gingen met die behoefte aan de slag.

Structuur en eenheid

“Het was eigenlijk heel simpel: tijdens het proces om een IHP te ontwikkelen kwam de vraag naar beleid voor IKC’s in bestaande gebouwen vanuit het werkveld duidelijk naar voren. Dan vinden we het als gemeente belangrijk om daar mee aan de slag te gaan”, licht Suzan Knols toe.

Suzan Knols

“Dat is voor het werkveld fijn, maar ook voor de gemeente. Een breed gedragen beleidsnotitie zorgt dat we als gemeente niet steeds met allerlei partijen opnieuw aan tafel hoeven. De notitie brengt structuur en eenheid in het beleid voor de vorming van IKC’s in bestaande gebouwen. Die uniformiteit geeft duidelijkheid en rust, omdat de kaders helder zijn. In de notitie staat wat binnen wettelijke kaders kan én hoe de gemeente Lingewaard de vorming van IKC’s faciliteert. Juist de wettelijke kaders waren een uitdaging. Soms bleek wetgeving tegenstrijdig met elkaar te zijn of bleek er bijna geen regelgeving te zijn.” 

Kennis en kunde

De beleidsnotitie ‘Uitwerking Medegebruik & Verhuurbeleid Onderwijshuisvesting voor Integrale Kindcentra’ is opgesteld door vastgoedexpert HEVO. “HEVO heeft ons ook ondersteund met de totstandkoming van het IHP. We kregen vanuit het werkveld terug dat dat een bijzonder fijne samenwerking was. Het was een van de redenen om HEVO te vragen ons te helpen bij het opstellen van de beleidsnotitie. Daarnaast was het prettig dat de adviseurs van HEVO onze gemeente en de schoolbesturen al kenden. Het feit dat deze vastgoedadviseur veel expertise en ervaring heeft in onderwijsvastgoed heeft ook meegewogen in de keuze voor HEVO in dit traject”, vertelt Suzan Knols.

Gehoord en gezien

“Als gemeente kun je nu eenmaal niet alle kennis en kunde in huis hebben”, reageren Wouter Houët en Michel Drenth van HEVO. De beide adviseurs kijken, net als de gemeente en andere betrokken partijen, terug op een prettig proces. “We zijn gestart met een gezamenlijke bijeenkomst waarin alle partijen hun belangen benoemden en waarin we alle mogelijkheden hebben besproken en geanalyseerd. Daarna hebben we elke partij individueel geïnterviewd over specifieke wensen, eisen en ideeën. In een tweede gezamenlijke sessie zijn de verschillende beleidskeuzes besproken en op hoofdlijnen bepaald. In een derde gezamenlijke bijeenkomst is de uitgewerkte beleidsnotitie door alle partijen goedgekeurd. Met name de individuele gesprekken zorgden dat iedereen zich echt gezien en gehoord voelde. De gezamenlijke sessies zorgden voor meer begrip en inzicht en uiteindelijk ook voor voldoende draagvlak.”

Juist daar is wethouder Nick Hubers heel trots op en blij mee: “We hebben samen gezorgd voor een notitie zodat IKC-functies in bestaande gebouwen beschermd worden door daar waar mogelijk capaciteit aan de onderwijsbestemming te onttrekken ten gunste van de IKC-partners. We hebben echt samen bijgedragen aan deze belangrijke maatschappelijke functie binnen Lingewaard. Ik vind het een schoolvoorbeeld hoe integrale samenwerking in een vroeg stadium meerwaarde heeft: voor de betrokkenen, maar vooral voor de kinderen om wie het uiteindelijk allemaal gaat.”

Nick Hubers, wethouder

Belangrijke antwoorden

De notitie van de gemeente Lingewaard geeft antwoord op vijf belangrijke vragen:

  1. Hoe gaan we om met wet- en regelgeving voor IKC-vorming in bestaande gebouwen?
  2. Hoe kunnen we beleidsdoelstellingen op het gebied van IKC-vorming zo goed mogelijk realiseren?
  3. Hoe organiseren we eigensdomsverhoudingen?
  4. Hoe bepalen we tarieven?
  5. Hoe financieren we een IKC? 

In de notitie staat duidelijk welke mogelijkheden er zijn en welke keuze in welke situatie gemaakt wordt. Doordat de notitie in samenwerking met alle betrokken partijen is opgesteld, is de notitie een breed gedragen beleidsstuk dat zorgt dat in het proces zoveel mogelijk belemmeringen en vertragingen voorkomen worden. Eenvoudig samengevat: iedereen weet waar hij aan toe is, nu en in de toekomst.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug