4 juni 2021

De quickscan geeft inzicht in de vervangingstermijnen van gebouwen. Dit is een belangrijke onderlegger voor een IHP dat uiteindelijk aangeeft welke gebouwen worden voorzien van nieuwbouw/renovatie in de periode tot 2050. Er resteert vervolgens een bestaande voorraad die niet vóór 2050 in aanmerking komt voor renovatie of nieuwbouw. Voor deze voorraad kan de duurzaamheidsscan worden ingezet om de verduurzamingsmatregelen in beeld te brengen, gericht op de vervangingstermijn van het object. Beide inzichten kunnen worden gecombineerd in het CO2MPAS om te toetsen of de voorgenomen nieuwbouw, renovaties en verduurzamingen leiden tot de verplichte CO2-reductie. De tools bieden zodoende gezamenlijk de noodzakelijke managementinformatie voor bestuurders van gemeenten en schoolbesturen om beslissingen te nemen en te koersen op het halen van de klimaatdoelstellingen. Daarbij is het van belang dat informatie in het CO2MPAS na realisatie van nieuwbouw, renovaties en verduurzamingen wordt geactualiseerd. Zo blijft het IHP als routekaart een levend document.

De tools bieden gezamenlijk de noodzakelijke managementinformatie voor bestuurders van gemeenten en schoolbesturen om beslissingen te nemen en te koersen op het halen van de klimaatdoelstellingen.

Quickscan

Deze tool brengt de vervangingstermijn van een schoolgebouw in beeld. Er worden zes onderdelen beoordeeld: uitstraling, bouwkundige staat, exploitatie, veiligheid, binnenmilieu en onderwijskundige functionaliteit. De tool is erop gericht de zorgplicht van de gemeente voor nieuwbouw (en straks renovatie) en de verantwoordelijkheid van schoolbesturen op elkaar af te stemmen. De quickscan geeft op portefeuilleniveau een prioritering van objecten 

Duurzaamheidsscan

Deze tool brengt de duurzaamheidsprestatie van een schoolgebouw in beeld. Er worden vier aspecten gemeten: energetische kwaliteit, technische kwaliteit, functionaliteit en gezondheid. De tool is erop gericht de duurzaamheidsprestatie én potentie van een schoolgebouw genormeerd in beeld te brengen en maatregelen voor verbetering te benoemen. Bewust breder kijkend dan alleen maar energetische maatregelen. De duurzaamheidsscan geeft op objectniveau een prioritering van maatregelen.

CO2MPAS

Deze tool brengt de CO2-reductie van alle maatregelen (nieuwbouw, renovatie, verduurzaming) op portefeuilleniveau voor alle schoolgebouwen in beeld. De tool is erop gericht om te toetsen of de klimaatdoelstellingen (50% reductie CO2 in 2030 en 95% reductie in 2050) worden behaald en om bij te sturen indien nodig. HEVO heeft de kennis die zij heeft opgedaan bij de ondersteuning van de landelijke routekaarten PO, VO en mbo/HO vertaald naar een praktische tool met de meest effectieve en efficiënte route naar verduurzaming.

Michel Drenth is adviseur en innovatiemanager bij HEVO en werkt overwegend op strategisch niveau in de zorg en in het onderwijs. Hij combineert duurzaamheid met innovatie om te komen tot praktische oplossingen voor complexe vastgoedvraagstukken.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug