21 maart 2024

In een IHP inventariseert een gemeente alle schoolgebouwen en stelt zij samen met schoolbesturen een plan op voor aanpassing, renovatie of nieuwbouw, en wanneer dit zou moeten plaatsvinden.

De quickscan geeft inzicht in de vervangingstermijnen van gebouwen. Dit is een belangrijke onderlegger voor een IHP, dat uiteindelijk aangeeft welke gebouwen worden voorzien van nieuwbouw/renovatie in de periode tot 2050. De overige schoolgebouwen komen voor die tijd niet in aanmerking voor nieuwbouw of renovatie.

Voor de overgebleven schoolgebouwen kan de duurzaamheidsscan worden gebruikt om verduurzamingsmaatregelen in beeld te brengen, afgestemd op hun vervangingstermijn. Deze inzichten kunnen samen met CO2MPAS worden gecombineerd om te toetsen of de geplande nieuwbouw, renovaties en verduurzamingsinitiatieven voldoen aan de vereiste CO2-reductie­doelstellingen.

Deze tools verschaffen gezamenlijk essentiële managementinformatie waarmee bestuurders van gemeenten en schoolbesturen besluiten kunnen nemen en richting kunnen geven aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het is cruciaal dat de informatie in het CO2MPAS wordt bijgewerkt na de voltooiing van nieuwbouwprojecten, renovaties en verduurzamingsinspanningen. Op deze manier blijft het IHP als routekaart actueel en dynamisch.

De tools verschaffen gezamenlijk essentiële management­informatie waarmee bestuurders van gemeenten en schoolbesturen besluiten kunnen nemen en richting kunnen geven aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Quickscan

Deze tool brengt de vervangingstermijn van een schoolgebouw in beeld. Er worden zes onderdelen beoordeeld: uitstraling, bouwkundige staat, exploitatie, veiligheid, binnenmilieu en onderwijskundige functionaliteit. De tool is erop gericht de zorgplicht van de gemeente voor nieuwbouw (en straks renovatie) en de verantwoordelijkheid van schoolbesturen op elkaar af te stemmen. De quickscan geeft op portefeuilleniveau een prioritering van objecten.

Duurzaamheidsscan

Deze tool brengt de duurzaamheidsprestatie van een schoolgebouw in beeld. Er worden vier aspecten gemeten: energetische kwaliteit, technische kwaliteit, functionaliteit en gezondheid. De tool is erop gericht de duurzaamheidsprestatie én potentie van een schoolgebouw genormeerd in beeld te brengen en maatregelen voor verbetering te benoemen. Bewust breder kijkend dan alleen maar energetische maatregelen. De duurzaamheidsscan geeft op objectniveau een prioritering van maatregelen.

CO2MPAS

Deze tool brengt de CO2-reductie van alle maatregelen (nieuwbouw, renovatie, verduurzaming) op portefeuilleniveau voor alle schoolgebouwen in beeld. De tool is erop gericht om te toetsen of de klimaatdoelstellingen (50% reductie CO2 in 2030 en 95% reductie in 2050) worden behaald en om bij te sturen indien nodig. HEVO heeft de kennis die zij heeft opgedaan bij de ondersteuning van de landelijke routekaarten PO, VO en mbo/HO vertaald naar een praktische tool met de meest effectieve en efficiënte route naar verduurzaming.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug