Menu

BENG 2021 - bijna energieneutrale gebouwen in 2021

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen. BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Gebouwen spelen een belangrijke rol in het Europese energiebeleid vanwege hun grote bijdrage aan het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO₂-emissies. Met de nieuwe BENG-eisen wordt in Nederland een volgende stap gezet om het energiegebruik van woningen en gebouwen te beperken.

Bij het vormen van IHP’s (Integrale Huisvestingsplannen), vastgoedstrategieën en de voorbereiding van nieuwbouw of renovatie, wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt als nieuwe ondergrens de BENG-norm (bijna energieneutrale gebouwen) gehanteerd, die per 1 januari 2021 ingaat als wettelijk kader. Daarnaast is het van belang om ook ambities te stellen op het gebied van energieneutraliteit of circulariteit.

Omdat de BENG-normering in beweging is geven wij graag een toelichting wat de verwachte veranderingen zijn, met de mogelijke impact op plannen en beleid op het gebied van duurzame huisvesting.

BENG-norm in ontwikkeling

De Rijksoverheid heeft vanaf 2015 de voorgenomen BENG-eisen gecommuniceerd aan de markt. Deze voorgenomen eisen richten zich enerzijds op de energiebehoefte van verschillende gebouwtypen en anderzijds op de duurzame opwekking van energie. In het proces van het vaststellen van de norm en de inbedding in de wet die in 2019-2020 zal plaatsvinden, is nu een wijziging voorgesteld in de rekenmethodiek en daarmee naar verwachting ook in de te nemen maatregelen die behoren bij de BENG-eisen. De daadwerkelijke intreding van BENG is dus nu verschoven van 2019 naar 1 januari 2021.

Concreet zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de voorgenomen BENG-methodiek:

  • De nu voorgestelde rekenmethodiek, de NTA 8800, vervangt de eerder gepubliceerde ‘Handreiking BENG’ van de RVO. De genoemde handreiking van de RVO is gebaseerd op de NEN 7120.
  • De bijgestelde BENG-eisen betekenen naar verwachting een verlaging van de eerder gepubliceerde concepteisen, mede op basis van de betaalbaarheid van de toepassing van deze eisen.
  • Verder is gekeken naar inpassing van de Wet Voortgang Energietransitie, die op 1 juli 2018 voor de woningbouw in werking is getreden. De wet regelt onder meer dat de aansluitplicht voor aardgas vervalt. In de praktijk betekent dat, dat nieuwbouw niet meer aangesloten zal worden op aardgas, behalve in uitzonderlijke situaties. Het gebruik van elektriciteit wordt in de nieuwe berekeningen beter gewaardeerd. Wat deze aanpassingen nu precies gaan betekenen in termen van maatregelen en budgetten voor maatschappelijk vastgoed en onderwijsgebouwen is nu nog lastig te bepalen, voornamelijk omdat de rekensoftware op basis van de nieuwe rekenmethodiek nog niet gereed is. Wat we wel weten, is dat de maatregelen zich naar verwachting vooral zullen richten op de minimalisatie van CO2-uitstoot.

Wat betekent dit?

Afhankelijk van het in uw gemeente of organisatie gevoerde beleid op het gebied van duurzaam bouwen, kan het nodig zijn om - in aanloop naar de invoering van de herziene BENG-eis per 1 januari 2021 - de gehanteerde uitgangspunten in uw IHPstrategisch vastgoedplan of planvoorbereiding te herijken.

Indien gekozen wordt om nu de stap te maken naar ENG (energieneutraal gebouw) of gasloos bouwen (of een combinatie daarvan), dan is het mogelijk om de herijking nu reeds uit te voeren. In onze nieuwbouwkostenconfiguratoren onderwijs voor het jaar 2020 (prijspeil 1 januari 2020) zijn de elementen energieneutraliteit (ENG) en gasloos bouwen opgenomen, waarmee de herijking van uw beleid kan worden ondersteund. Deze uitgaven van de configuratoren zijn sinds 1 januari 2020 beschikbaar.

Mocht u vragen hebben of ondersteuning wensen bij de invoering van deze gewijzigde BENG-eisen, of de herijking van uw beleid naar energieneutraal en gasloos bouwen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Beeld: BDG Architecten Zwolle

Stappenplan BENG

Hoe kun je er in een aantal stappen voor zorgen dat het bijna energieneutraal gebouw ook comfortabel voor de eindgebruikers is? Dat de onderhoudskosten te dragen zijn? Waar begin je en hoe pak je dat aan? Vraag de whitepaper ‘Stappenplan BENG’ gratis aan.

Aanvragen whitepaper Stappenplan BENG

Martijn van Gemert

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Martijn van Gemert, telefoon (073) 6 409 409