Programma van Eisen

Wat is een Programma van Eisen?

Een programma van eisen beschrijft de gebruikerswensen in relatie tot een nieuw of bestaand gebouw. Het doel is een optimale gebruikerswaarde te creëren. Immers is het belangrijk dat de toekomstige huisvesting aansluit bij de wensen en eisen van de gebruikers. Het vormt een communicatie- en contractdocument en is richtingbepalend voor de adviseurs en architect.

Het doel van een Programma van Eisen is:
•    Overdragen van informatie tussen alle betrokkenen. 
•    Contractvorming tussen opdrachtgeven en de ontwerpende partijen 
•    Omschrijven en vertalen ruimtelijke consequenties en prestatie eisen

Programma van Eisen essentieel 

De complexiteit en omvang van bouwprojecten neemt toe. De regelgeving is de laatste jaren aangescherpt. Qua techniek, esthetiek maar ook gezien functionaliteit en logistiek is bouwen een complexe opgave. Om een bouwproject succesvol te laten verlopen is het opstellen van een Programma van Eisen essentieel.

Alle partijen die bij het ontwerp- en bouwproces betrokken zijn weten exact wat er van hen verwacht wordt. Het resultaat kan aan het Programma van Eisen (PvE) worden getoetst en is meetbaar.

Programma van Eisen is eerste stap

Het opstellen van een Programma van Eisen is een belangrijke eerste stap in het bouwproces. Misschien vindt u het lastig om duidelijk op een rij te krijgen welke wensen u heeft voor een gebouw, en welke eisen u stelt. Toch heeft u deze informatie nodig om een Programma van Eisen op te stellen. Daarin komt alles bij elkaar; het vormt de basis voor alle volgende stappen in het proces van het realiseren van huisvesting. De verwachtingen zijn dankzij een Programma van Eisen helder en inzichtelijk. HEVO helpt u bij het stellen van de relevante vragen en bij het definiëren van de antwoorden. Wij helpen u uw dromen om te zetten naar realistische wensen. Onze ervaring en expertise maakt dat we precies weten waarop te letten. Daarna vertalen we de input naar een overzichtelijk ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen.

Meerdere gebruikers

Vroeg beginnen met de inventarisatie van gebruikers is essentieel, zeker wanneer het de ontwikkeling van huisvesting voor meerdere gebruikers betreft. Alle partijen moeten immers met het Programma van Eisen uit de voeten kunnen. Dat kan veel onenigheid verderop in het proces voorkomen.

Slimme aanpak

Huisvestingsprojecten vereisen oplettendheid en een slimme aanpak om de kwaliteit gedurende het hele traject te kunnen beheersen. Onze tools bieden zo’n slimme aanpak. HEVO heeft software ontwikkeld die als hulpmiddel kan worden ingezet om in eerste instantie de kwaliteit en de beoogde prestaties van het gebouw te definiëren, daarna de aanbesteding te begeleiden en vervolgens de kwaliteit te blijven beheersen.

Ook interessant

Meer weten over Programma's van Eisen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug