Menu

Strategisch vastgoedadvies

Insula Dei Huize Kohlmann Arnhem

De decentralisatie van delen van de ouderenzorg, afname van het aantal mensen dat in een instelling verblijft en de verwachting dat scheiden van wonen en zorg verder wordt doorgezet, heeft impact op de vastgoeddoelstellingen van Insula Dei Huize Kohlmann. Daarnaast zijn er bovendien nieuwe bekostigingsmethodieken die de beschikbaarheid van budget voor huisvesting onzekerder maken. Dit was aanleiding voor Insula Dei Huize Kohlmann om, op basis van de strategienota en alle landelijke en regionale trends en ontwikkelingen, opnieuw balans te brengen tussen de toekomstige huisvestingsbehoefte van de organisatie en de mogelijkheden van de vastgoedportefeuille.

Insula Dei Huize Kohlmann werkt momenteel aan een strategische koers voor de organisatie, waarbij de continuïteit van de organisatie goed geborgd blijft. Er worden strategische keuzes gemaakt, mede in het licht van de sterk veranderende langdurige zorg en de continu veranderende omgeving. Huisvesting levert daarbij een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de zorgorganisatie.

In het strategisch vastgoedadvies is een beeld geschetst met welke veranderingen in de toekomst rekening gehouden moet worden en wat de consequenties zijn voor dit type dienstverlening.
Ook zijn op basis van demografische doorrekeningen adviezen gegeven over de ontwikkeling van verschillende zorgdoelgroepen op gemeente- en regioniveau. In de demografische projecties is rekening gehouden met het beleid rondom extramuralisering, de Wet langdurige zorg, WMO, decentralisaties en de veranderende vraag van inwoners en cliënten. Vervolgens hebben wij het bestaande zorgaanbod, de match tussen vraag en aanbod, in beeld gebracht, waardoor er een beeld ontstaat van de te verwachten groei of afbouw van de capaciteit. Zowel voor intramurale als extramurale zorg.

Op grond van ambities en de kwalitatieve en kwantitatieve marktbehoefte zijn de vastgoeddoelstellingen geformuleerd en zijn de woonconcepten helder die aansluiten bij de dienstverlening en het zorgaanbod.

Het strategisch vastgoedplan vertaalt de organisatievisie in een visie op vastgoed, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welk vastgoed wel en welk niet aansluit bij de visie en doelstellingen van de organisatie. En welke investeringen moeten worden gedaan om de gewenste toegevoegde waarde te kunnen leveren. Het strategisch vastgoedplan zal op korte termijn worden afgerond.

Vervolg

Met alle belangrijke stakeholders wordt het meest gewenste scenario momenteel uitgewerkt tot een concrete businesscase.

Peter Woerdeman

Vragen?

Neem dan contact op met Peter Woerdeman, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's