Bestuurlijk advies

Veel organisaties in het (semi)publieke domein worstelen met complexe, vaak gevoelige, vraagstukken en besluitvormingsprocessen. Naast inhoud spelen ook politiek-bestuurlijke verhoudingen, strategische keuzes en het proces een hoofdrol. Overzicht, inzicht én eigen regie zijn van wezenlijk belang om een goed antwoord te geven op deze ingewikkelde processen. Maar hoe krijgt en houdt u grip op zo’n bestuurlijk proces?

Praktische steun op strategisch niveau

HEVO ondersteunt u praktisch op strategisch niveau. We nemen nadrukkelijk niet de regie over, maar zorgen door zorgvuldige analyse van de situatie, verkenning van oplossingsrichtingen en begeleiding van het proces dat u grip krijgt en houdt op uw bestuurlijke besluitvorming.

Het geheim van ons succes?

Voor HEVO zijn inhoud en proces even belangrijk zijn. Vanuit onze kennis en ervaring schakelen we voortdurend tussen inhoudelijke kennis en procesvaardigheden om tot een haalbaar en gedragen resultaat te komen. Dit zorgt dat u in contact komt én blijft en dat u samen met anderen werkt aan breed gedragen besluitvorming. Daarnaast werken we open, creatief én gedegen. We opereren vanuit onze jarenlange kennis van en ervaring met ambtelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Als adviseur of procesbegeleider ondersteunen we besturen, raden en managementteams op maat. Wij vullen die rol professioneel en pragmatisch in.

Draagvlak organiseren en versterken

Daadwerkelijk begrijpen wat er speelt bij strategische en politiek-maatschappelijke vraagstukken is de basis van ons werk. We leveren altijd maatwerk, maar werken vanuit deze belangrijke pijlers: 

Bestuurlijk advies

Veel organisaties krijgen te maken met ingewikkelde bestuurskwesties, zoals strategische heroriëntatie, samenwerking, fusie, een andere bedrijfscultuur of een andere organisatiestructuur. Deze complexe vraagstukken geven vaak onrust, omdat aanvankelijk onduidelijk is wat de koers zal zijn. Onze bestuurlijk adviseurs kennen de dynamiek binnen de bestuurskamers én de emoties die een rol spelen bij de (semi)publieke organisaties. We ondersteunen integer en betrouwbaar bij bestuursvraagstukken. Ons bewezen trackrecord in politiek-bestuurlijke advisering helpt u om de koers te kiezen en daarvoor draagvlak te creëren. We zetten waar nodig onze mediationvaardigheden in om verschillen van inzicht te overbruggen (en om te voorkómen dat er conflicten ontstaan). We gaan zorgvuldig te werk maar zorgen ervoor dat er wel voortgang wordt geboekt. Ons bewezen trackrecord in politiek-bestuurlijke advisering helpt u om de koers te kiezen en daarvoor draagvlak te creëren.

Verandermanagement

Weten waar u waarom heen wilt is de basis om succesvol te veranderen. Maar veranderen gaat niet vanzelf. Wij helpen u met het opstellen van de veranderagenda en het doordenken, organiseren en communiceren ervan. Dit met als resultaat het succesvol implementeren van veranderingen. Vanuit onze kennis en ervaring verbreden en verdiepen we het draagvlak en zorgen we voor commitment in uw organisatie.

Verder lezen?

In ons relatiemagazine 360° najaar 2020 is in de rubriek Eerste graads een artikel gepubliceerd met de titel 'Grip op bestuurlijke processen'.

Ook interessant

Meer weten over bestuurlijk advies?

Neem dan contact op met:

Bel me terug