Menu

Passende huisvesting gemeente Noardeast-Fryslân

Gemeente Noardeast-Fryslân Dokkum

De gemeente Noardeast-Fryslân ligt aan de waddenkust in Noordoost-Friesland en wordt gevormd door de vroegere gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze vier gemeenten ambtelijk gefuseerd. Dantumadiel zal echter niet bestuurlijk fuseren met de andere gemeenten en zal na de vorming van de nieuwe gemeente diensten gaan afnemen zonder dat ze zelf een ambtelijk apparaat heeft.

In de eerste fase van het huisvestingsonderzoek voor de gemeente Noardeast-Fryslân en gemeente Dantumadiel zijn een vijftal huisvestingsscenario’s in beeld gebracht. Door het college en de raad is het verzoek gedaan om een van de scenario’s verder uit te werken en de haalbaarheid hiervan inzichtelijk te maken. Het betreft het scenario: ‘Dokkum en Damwâld; combinatie van twee gerevitaliseerde gemeentehuizen’.

Om de haalbaarheid van dit scenario inzichtelijk te maken hebben wij in 2019 met een kleine delegatie uit de gemeente, op basis van de visie op dienstverlening en gebiedsgericht werken, de uitgangspunten en ruimtebehoefte voor de nieuwe huisvesting in beeld gebracht. Deze zijn gespiegeld aan de kansen en mogelijkheden van de twee gemeentehuizen. Gebleken is dat inpassing van de ambtelijke organisatie in Dokkum mogelijk is in meerdere varianten, waarbij met name de positie van de raadzaal bepalend is.

Om een gerichte keuze te maken uit de verschillende varianten, wordt in een vervolgtraject een gedetailleerd ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen uitgewerkt. Hierin is ruime aandacht voor de recente ervaringen met thuiswerken en het te verwachten nieuwe gebruik van het gemeentehuis, als zijnde meer een ontmoetingsplek, dan werkplek.

Alexandra Meeuwisse

Meer weten?

Neem dan contact op met Alexandra Meeuwisse, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's