Stadhuis Oosterhout

Locatie
Oosterhout
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw stadhuis

Kenmerkend

Vernieuwend werken in de nieuwe werkomgeving is het uitgangspunt

Opdrachtgever
Gemeente Oosterhout

Rol HEVO
Visie, Programma van Eisen, Het Nieuwe Werken, duurzaamheid, businesscase (complete definitiefase)

Brutovloeroppervlakte (bvo)
8.600 m² stadhuis en 6.400 m² parkeergarage

De bestaande huisvesting van de gemeente Oosterhout was achterhaald en ondersteunde de samenwerking van de organisatie onvoldoende. Bovendien was de huisvesting niet duurzaam en droeg deze niet bij aan een gezonde werkomgeving.

Het nieuwe stadhuis moet de organisatie optimaal faciliteren in de nieuwe manier van samenwerken en de burgers optimaal bedienen. Vernieuwend werken in de nieuwe werkomgeving is het uitgangspunt. Het nieuwe werkplekconcept is flexibel en aanpasbaar; het samenwerken en elkaar ontmoeten staan centraal.

Visie op huisvesting en werken

Wij hebben een integrale visie opgesteld voor huisvesting en werken. Daarnaast is een passend werkconcept ontwikkeld met integrale duurzaamheid op het schaalniveau van het interieur, het gebouw en de omgeving van de nieuwbouw. Er is onderzoek gedaan naar de verschillende scenario's voor de realisatie van de parkeergarage onder en/of naast het stadhuis.

Procesmanagement

Wij hebben het ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen en een technisch Programma van Eisen opgesteld, inclusief stichtingskosten- en exploitatiekostenramingen. Tevens is een integrale planning en een risicodossier opgesteld, dat de besluitvorming en de organisatie van een beheersbaar proces ten goede kwam. De strategie voor de aanpak en bouworganisatievorm van het vervolgproces is bepaald.

Nieuwbouw

Het nieuwe stadhuis zal bestaan uit een publiekszone, een onmoetingsruimte en werkruimten voor de ambtelijke organisatie. Onder het stadhuis van circa 8.600 m² wordt een parkeergarage gerealiseerd voor 250 auto's en fietsen van circa 6.400 m² bvo.

De nieuwbouw van het stadhuis inclusief de parkeergarage moet energieneutraal, gezond, groen en circulair worden.

Duurzaamheidsambitie

De nieuwbouw heeft een zeer hoge duurzaamheidsambitie op thema's als energieneutraal bouwen, gezonde werkomgeving en circulair bouwen. Om duurzaamheid meetbaar te maken wordt WELL-certificering toegepast.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug