Een onderwijscampus maakt een gebied aantrekkelijker en toegankelijker; een impuls voor de regio met inspirerende kansen en mogelijkheden. Gerhard Jacobs, HEVO

Onderwijscampus

Een onderwijscampus biedt de mogelijkheid om voor de verschillende onderwijs­instellingen de veelheid aan keuzemogelijkheden voor alle niveaus op elkaar aan te sluiten en zo doorlopende leerlijnen te kunnen aanbieden. Onderwijs dat de kans biedt om zelf de regie te nemen over het eigen leren, werken en leven. Uiteraard in samenhang met elkaar én met de omgeving. Het lokale bedrijfsleven, de gemeente en het vervolgonderwijs zijn vaak de partners in de ontwikkeling van het onderwijs.

Regiocampus: vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat

Een regiocampus voegt daar specifiek buiten de stedelijke gebieden nog iets aan toe. Het is een plek waar niet alleen onderwijs en bedrijvigheid bij elkaar komen. Het biedt ook ruimte aan (sport)verenigingen, cultuur en welzijn. Een campus is erop gericht jonge mensen te behouden voor de regio. Deze jonge mensen volgen er hun opleiding, komen er in aanraking met aantrekkelijk werk en bouwen een sociaal netwerk op. En ook belangrijk: er is veel aandacht voor de eigen identiteit van de instellingen die op de campus gevestigd zijn. Een campus in de regio biedt op die manier vele voordelen. Het geeft een opwaartse impuls aan regionale ontwikkeling.

Campus Eemsdelta Groningen

Rol provincie in ontwikkeling onderwijscampus

Een onderwijscampus vergroot de aantrekkingskracht van het onderwijsaanbod in de regio en biedt een goede uitgangspositie om kwalitatief en breed onderwijs te blijven bieden. Een belangrijke reden om een iniatief voor een onderwijscampus te steunen is dat onderwijscampussen bijdragen aan de versnelling en versterking van de innovatie- en concurrentiekracht van een provincie.

In de idee- en opstartfase van een campus kan de provincie een belangrijke en doorslaggevende rol spelen. Het aantrekken van bedrijven en kennisinstellingen die elkaar aanvullen draagt bij aan het succes van een onderwijscampus. 

Wat zijn succesfactoren voor een campus?

Visie, ambitie, goed leiderschap en financiële draagkracht zijn belangrijk, maar vervolgens is het ook zaak dat partijen daar snel aansluiten. Het creëren van draagvlak van verschillende partijen (bedrijven, maar zeker ook kennisinstellingen en overheid, rijk, provincie of gemeenten) is essentieel. De kracht zit uiteindelijk in de slagkracht, kennis en verbreding.

De betrokkenheid en het vertrouwen van de overheid en een kennisinstelling zijn onmisbaar, net als een professionele organisatie die het concept doorontwikkelt, inzicht geeft in verantwoorde keuzes voor investeringen en exploitatie én de ambitie bewaakt. Die kennis heeft, visie, de afstemming regelt, kansen benut en de verbinding organiseert. Voor alle betrokkenen ruimte biedt om initiatief te tonen en ideeën in te brengen. 

Het creëren van meerwaarde en draagvlak is belangrijk voor alle partners om samen meer voor elkaar te krijgen. Linda Kröse, HEVO

Campusontwikkeling

Een campus verbindt vele mensen en instellingen en brengt hen bijeen op een bruisende plek. 
Bij HEVO benaderen wij campusvorming op onze eigen wijze en werken wij in overleg een masterplan uit. Hierbij richten wij ons in eerste instantie op de samenhang tussen onderwijs, strategie en planologie. Voor het onderwijs formuleren wij samen met de betrokken stakeholders de ambitie en de visie voor de toekomst. Die vertalen we naar het programma en de concepten voor het onderwijs, evenals het aanbod aan aanverwante activiteiten. Ook leiden we uit de ambitie en de visie de strategie voor de campusvorming af: welke synergie kunnen we bereiken tussen de verschillende participanten, hoe ziet de ‘businesscase’ eruit en welke kaders en middelen zijn er? Tot slot komt het ruimtelijke aspect in beeld. Bij planologie besteden we aandacht aan de stedenbouwkundige inrichting, mobiliteit op en om de campus, terrein- en sportvoorzieningen en - niet in de laatste plaats - aan de procedures voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Verder lezen?

Ook interessant

HMSM Maastricht

Meer weten over campussen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug