Herontwikkelen
locatie Hulst

Locatie
Hulst
Status
Gereed
Programma

Onderzoek naar mogelijkheden herontwikkeling en grondwaarde

Kenmerkend

Herontwikkeling oude schoollocatie voor ‘geclusterd wonen / wonen met zorg’

In opdracht van de gemeente Hulst hebben wij onderzoek gedaan naar de herontwikkelingsmogelijkheden van een schoollocatie.

Het Reynaertcollege in Hulst heeft nu twee locaties. De gemeente Hulst, het schoolbestuur en Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen voeren gesprekken over verschillende toekomstscenario’s voor het Reynaertcollege. Een van de scenario’s is het onderwijs over enkele jaren te concentreren op één locatie. Vooruitlopend op deze situatie wil de gemeente Hulst inzicht krijgen in de herontwikkelingsmogelijkheden van de locatie.

Herontwikkelingsscenario's

De gemeente Hulst heeft ons gevraagd herontwikkelingsscenario’s op te stellen voor de schoollocatie die over enkele jaren wellicht vrijkomt. Om inzicht te geven in de grondopbrengsten is onderzocht wat de herontwikkelingsmogelijkheden zijn. Hiervoor hebben wij een locatie- en marktanalyse opgesteld. Het gemeentelijk en regionaal (ruimtelijk) beleid is geanalyseerd. Wij hebben de marktontwikkelingen ten aanzien van bevolkingsontwikkeling en de woningmarktbehoefte kwantitatief en kwalitatief onderzocht. Op basis hiervan is aangegeven wat de meest kansrijke functies voor herontwikkeling zijn die kunnen worden gerealiseerd op de schoollocatie.

Er zijn vier massastudies opgesteld waarbij de functies ‘geclusterd wonen/wonen met zorg’ en/of de functie ‘wonen’ mogelijk worden gemaakt op de schoollocatie. Wij hebben deze massastudies opgesteld en de mogelijke woonconcepten beschreven. Voor de verschillende varianten is een eerste aanzet voor een grondexploitatiemodel opgezet. De grondwaarde van de varianten is op meerdere manieren berekend: via de grondquote, de comparatieve methode en de residuele grondwaardemethode.

De uitkomsten worden meegenomen in de besluitvorming rond de toekomstige huisvesting van de locatie van het Reynaertcollege.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug