Menu

Nieuw leven voor verouderde serviceflats

Van marktonderzoek tot Risicodragend Projectmanagement voor Stichting Rendant Leeuwarden en Heerenveen

De vastgoedportefeuille van Stichting Rendant bestaat uit twee serviceflats. Ze zijn gebouwd tussen 1965 en 1975, met de gedachte dat ze eeuwig mee zouden gaan. Maar de appartementen zijn niet meer geschikt voor de huidige woon-zorgvraag. En ze passen ook niet langer bij de toenemende zelfredzaamheid van senioren. Herontwikkeling is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan moderne zorgverlening en -exploitatie.

Marktonderzoek

Wij zijn als strategisch vastgoedpartner betrokken bij de herontwikkeling van het vastgoed in Leeuwarden en Heerenveen. Daarvoor verrichtten wij een uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve marktverkenning voor het verzorgingsgebied Leeuwarden en COROP gebied Zuidoost-Friesland. Hierbij is de vraag-aanbodverhouding anno 2014 in kaart gebracht en via ons onderzoeksmodel ‘Wonen met Zorg’ een forecast gemaakt voor de jaren 2020, 2025, 2030 en 2040.

Programma van Eisen

Vervolgens hebben wij een ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen opgesteld dat generiek kan worden toegepast voor de locaties van Rendant. Voor de herontwikkeling hebben wij in nauwe samenspraak met de organisatie het integraal Programma van Eisen opgesteld voor de woningen en algemene ruimten.

Haalbaarhuidsstudie en businesscase

In het verlengde hiervan hebben wij een integrale haalbaarheidsstudie en businesscase opgesteld voor Rendant. Hierin is de herontwikkeling met fasering van het vastgoed vertaald naar de toekomstige exploitatie van de organisatie. Het committeren van een geschikte belegger was hiervan onderdeel. Duurzaamheid is expliciet meegenomen in de planvorming. 

Wij willen een kritische partner waarmee wij op gelijkwaardige basis kunnen samenwerken. HEVO is díe partner. Zij kennen de markt, hebben ervaring met financiers en maken ook nog waar wat ze afgesproken hebben!

Désirée van Dijk-Attema, directeur bestuurder van Rendant

Gedurende het intensieve voortraject werd zoveel vertrouwen gekweekt dat wij ook het volledige vervolgtraject gaan begeleiden, met als sluitstuk de herontwikkeling van het bestaande vastgoed. Dat doen we met ons unieke Risicodragend Projectmanagement, waarmee Stichting Rendant garanties krijgt over het budget, de planning en de kwaliteit. De herontwikkeling omvat circa 250 eigentijdse woonappartementen voor senioren met zorg op afroep.

In ons relatiemagazine 360° spraken Désirée van Dijk-Attema en Eino Bloemhof over de plannen van Stichting Rendant en de onze samenwerking.

Aldlânstate

Momenteel is de omgevingsvergunning afgegeven en zijn we in afwachting van een onherroepelijke vergunning. Als deze verstrekt is, kan er gestart worden met de bouw. Het ontwerpteam werkt het ontwerp momenteel uit tot uitvoeringsgereed ontwerp.
Na realisatie van de nieuwbouw en verhuizing van de bewoners vanuit de oudbouw, zal de oudbouw gesloopt worden.
De bouwtijd is vastgesteld op 18 maanden.
Vervolgens zullen er een 13-tal vrijstaande woningen gerealiseerd worden die aansluiten bij de reeds aanwezige bebouwing.

Duurzaamheidsambities Aldlânstate

Na meerdere scenario’s onderzocht te hebben in een businesscase, is gekozen voor nieuwbouw omdat renovatie financieel geen oplossing is. De nieuwbouw is gasloos en er worden individuele warmtepompen toegepast. De eisen ten aanzien van luchtdicht bouwen worden gevolgd om zo een optimaal binnenklimaat te realiseren.

Impressie Aldlânstate

Heerenhage

De bouw van Heerenhage is gestart in de eerste week van januari 2020. Er worden 125 huurappartementen gerealiseerd voor vitale ouderen.
De bouwtijd is circa 16 maanden.
Door een andere projectontwikkelaar zullen op het aangrenzende terrein maximaal 40 grondgebonden woningen worden gerealiseerd, die aansluiten bij de reeds aanwezige bebouwing.

Duurzaamheidsambities Heerenhage

Na meerdere scenario’s onderzocht te hebben in een businesscase, is gekozen voor nieuwbouw omdat renovatie financieel geen oplossing is. De nieuwbouw is gasloos en er worden individuele warmtepompen toegepast. De eisen ten aanzien van luchtdicht bouwen worden gevolgd om zo een optimaal binnenklimaat te realiseren.

Oud
Nieuw (fotografie: Marcus van Gelder)
Arno Aarts

Meer weten over de herontwikkeling van zorgwoningen?

Arno Aarts vertelt u er graag meer over, telefoon (073) 6409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's