Menu

Verduurzamen gemeentelijk kantoorvastgoed

Heeft u als gemeente uw verduurzamingsplannen al gereed?

De Nederlandse overheid gaat steeds meer eisen stellen aan zowel het bestaande als nieuwe vastgoed in Nederland om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (inmiddels vastgelegd in de Klimaatwet 2019) te kunnen nastreven. In deze stap naar duurzame huisvesting dienen gemeenten als voorbeeld voor andere organisaties in de publieke en private sectoren. De overheid heeft onder andere de ambitie gesteld dat al het gemeentelijk kantoorvastgoed in Nederland in 2050 maximaal 50 kWh per m2 verbruikt. Een van de eerste stappen om deze ambitie te realiseren is het in kaart brengen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille en op basis van die inventarisatie een plan te formuleren betreffende de verduurzaming van het vastgoed.

Wat betekent de Klimaatwet voor de bestaande vastgoedportefeuille? Welke stappen moeten gemeenten nemen om te voldoen aan de gestelde eisen? En waar kunnen ze het best mee beginnen? Welk vastgoed heeft de gemeente allemaal? Wat is de duurzame staat van het vastgoed? Kan het vastgoed nog geoptimaliseerd worden? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden.

Via onze oppervlaktescan kunt u controleren of uw kantoorvastgoed potentie heeft om efficiënter en gebruikersvriendelijker ingericht te worden, waardoor op korte termijn investeringskosten en op lange termijn onderhoudskosten bespaard kunnen worden. Deze scan is speciaal ontwikkeld voor eigenaren en facilitair managers van gemeentelijk kantoorvastgoed. Wilt u de oppervlaktescan kosteloos en vrijblijvend ontvangen? Stuur een e-mail naar kim.vermeulen@hevo.nl

De belangrijkste eerste stap is om een inventarisatie te maken van de eisen waaraan het bestaande vastgoed dient te voldoen en een inventarisatie te maken van het bestaande vastgoed, inclusief het bepalen van de duurzaamheidsambities van de organisatie. De doelstellingen voor 2030 en 2050 zijn vrij abstract, de vertaling naar concrete maatregelen in de vastgoedportefeuille van individuele organisaties is vaak lastig. Heeft de organisatie de ambitie om verder te kijken dan de gestelde wettelijke eisen of is een Plan van Aanpak dat aan de minimale eisen voldoet al voldoende uitdaging binnen het beschikbare budget?

Veelal zien we bij organisaties dat ze met een specifieke vraag bij ons komen, zoals: Hoe kan ik voldoen aan de gestelde label C-eis in 2023? Hoe kom ik op het pad van de CO2-reductie van 49% en 95% in 2030 respectievelijk 2050? Het is echter belangrijk om eerst te kijken naar de totale portefeuille om te beoordelen of die nog past bij de vraag en ambities voordat investeringen worden gedaan die achteraf niet nodig blijken te zijn. Een strategische aanpak gericht op de lange termijn is essentieel om vervolgens een praktische invulling te kunnen geven aan de ambities van de organisatie.

Voor het kantoorvastgoed van de organisatie is het van belang om niet alleen naar de bouwkundige kwaliteit te kijken maar ook naar de kwaliteit van de werkomgeving. Past de werkomgeving nog bij de behoeftes van de gebruikers? Is er wel zo veel oppervlakte nodig of kan een deel van de werkvloer op een andere manier worden ingevuld? Waar zijn slimme oplossingen voor medegebruik en waar is multifunctionele inzetbaarheid van ruimten toepasselijk?

De vraag is groter dan alleen het gemeentelijk kantoorvastgoed. Daarnaast is juist het kantoorvastgoed niet direct zichtbaar voor de inwoners van een gemeente. Bij kantoorvastgoed valt echter veel winst te behalen. Daar waar kantoorgebruikers ruim in hun jasje zitten kan worden gezocht naar efficiënter ruimtegebruik. De overstap naar een andere manier van werken ondersteunt dit. Daar waar wordt overgegaan van een traditionele werkomgeving naar een flexibel werkplekconcept kan vaak tot wel 30% ruimte worden bespaard. De ruimten of locaties die beschikbaar komen kunnen gemeenten verhuren aan andere partijen. Dit verbetert de samenwerking en interactie tussen de partijen en zorgt gelijktijdig voor extra inkomsten voor de gemeente. Deze inkomsten kunnen worden ingezet om ander gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, zoals sportlocaties. Het financiële hefboomeffect is daarmee erg interessant. Door slimme keuzes te maken, ontstaat ruimte om duurzame initiatieven door te voeren die ten goede komen aan de gemeente in zijn totaal.

Efficiënt ruimtegebruik is een belangrijke stap op weg naar een duurzame vastgoedportefeuille. Uiteraard vormen technische ingrepen de andere belangrijke stap. Naast de voor de hand liggende maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en direct effect hebben, dient men ook strategische keuzes te maken om een duurzame vastgoedportefeuille op de lange termijn te creëren.

Slim Plan van Aanpak

Wij bieden u als gemeente een pragmatisch en doelgericht Plan van Aanpak om de klimaatdoelstellingen te halen en de benodigde stappen te realiseren. Hiervoor kunnen wij samen met u onderstaande stappen doorlopen.

STAP 1: INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE

Via onze oppervlaktescan kunt u controleren of uw kantoorvastgoed potentie heeft om efficiënter en gebruikersvriendelijker ingericht te worden, waardoor op korte termijn investeringskosten en op lange termijn onderhoudskosten bespaard kunnen worden. Deze scan is speciaal ontwikkeld voor eigenaren en facilitair managers van gemeentelijk kantoorvastgoed. Wilt u de oppervlaktescan kosteloos en vrijblijvend ontvangen? Stuur een e-mail naar info@hevo.nl en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox.

De oppervlaktescan geeft u een eerste inzicht in de status van uw gebouw(en) en de besparings- en verduurzamingsmogelijkheden. Wilt u weten wat dat concreet betekent voor uw gemeente en uw kantoorvastgoedbestand? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De volgende stap is om samen met u de inventarisatie van uw huidige situatie verder uit te werken. 

STAP 2: INVENTARISATIE VAN UW VRAAG

Na de inventarisatie van de huidige situatie kijken wij samen naar de toekomst. Wij gaan samen met u aan tafel om uw ambities betreffende verduurzaming van uw huisvesting te formuleren. Daarbij is een strategische aanpak gericht op de langetermijndoelen essentieel.
Welk duurzaamheidsbeleid wilt u als organisatie voeren richting de toekomst? Wat is de ambitie en in wat voor stappen wordt invulling gegeven aan de ambitie? Wordt er enkel gekeken naar de gestelde wettelijke eisen of wilt u als organisatie een stapje verder gaan en als voorbeeld dienen voor anderen? Ook ambities zoals gasloos bouwen kunnen geïmplementeerd worden.

STAP 3: OPSTELLEN PLAN VAN AANPAK

Op basis van uw ambitie bespreken wij een concreet Plan van Aanpak. De stappen zijn afhankelijk van stap 2 en uw wensen; de verduurzaming van uw kantooromgeving (werkplekconcept) en de verduurzaming van uw gebouw (bouwkundige en installatietechnische maatregelen). Wij doorlopen het proces samen met u op gebouwniveau.

STAP 4: UITVOERING PLAN VAN AANPAK

Binnen deze stap wordt het Plan van Aanpak uitgevoerd. De uitvoering wordt door ons gevolgd en aan u teruggekoppeld in een periodiek overleg.

STAP 5: MONITORING EN EVALUATIE

Het uitvoeren van de maatregelen moet nuttig en doelgericht zijn. Naast advies en uitvoeringsbegeleiding bieden wij ook monitoring en evaluatie aan, zoals:

  • Verbruikspatronen analyseren en besparingen identificeren.
  • Energieverbruik analyseren, voorspellen en vroegtijdig corrigeren.
  • Vertaling naar CO2-reductie berekenen.
  • Benchmarks op maat uitvoeren.
  • Het resultaat van de energiebesparende maatregelen monitoren.
  • Overzichtelijke kwartaalrapportages op maat opstellen.
  • Evaluatie van nieuwe werkomgeving.
Kim Vermeulen

Heeft u een vraag over verduurzamen van (gemeentelijk) kantoorvastgoed?

Neem dan contact op met Kim Vermeulen, telefoon (073) 6 409 478

Johanna Scherer

Of neem contact op met Johanna Scherer, telefoon (073) 6 409 413

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van HEVO B.V. HEVO besteedt haar uiterste zorg aan een zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijke website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
HEVO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie (waaronder het gebruik van de oppervlaktescan) op www.hevo.nl.
Het is mogelijk dat via de website van HEVO toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. HEVO kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.
De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedeeplinkt.

De oppervlaktescan is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde oppervlaktescan.