15 mei 2020

Tot 2040 zal het aantal 65+’ers in Nederland groeien van 3,3 naar 4,8 miljoen. Dit betekent een enorme opgave voor de ontwikkeling van geschikt vastgoed. Vanzelfsprekend komt niet iedereen van die groep in aanmerking voor een ouderen­woning. Dat geldt in elk geval wel voor de mensen die een indicatie hebben voor zorg met huisvesting, en ook die groep zal flink groeien (van 200.000 mensen naar 350.000). Het zijn enorme aantallen, de uitdaging is groot. Vanuit onze jarenlange ervaring met het voorbereiden en begeleiden van zorgbouwprojecten kunnen en willen we hier graag een bijdrage aan leveren.

De grote opgave van zorgvastgoed gaat de hele maatschappij aan.

Wat bewoners willen

In die groei is het belangrijk dat we kwalitatief geschikte woningen en zorgvastgoed aan het aanbod toevoegen. Het bestaande aanbod staat niet altijd op de goede plek om prettig oud te worden. Denk maar aan de verpleeg- en verzorgingshuizen die we in de jaren 60 en 70 hebben gebouwd. Die zagen er vaak hetzelfde uit met lange gangen en kleine kamers. Toen werd er nog gebouwd op basis van wat de overheid voorschreef. Het verschil met nu is dat de overheid niet meer bepaalt, maar dat met name bewoners niet willen dat er voor hen wordt gedacht. Ze willen zelf kunnen kiezen waar ze willen wonen en op welke manier ze daar zorg willen krijgen.

Goede plek

HEVO doet veel onderzoek naar de markt voor zorgvastgoed. Door de demografische kenmerken van de zorgvraag voor de komende jaren te combineren met een aantal andere factoren, waaronder de ontwikkeling van zorgindicaties, zien we waar in het land welke behoefte is. Daardoor weten we waar kansen liggen en kunnen we zorginstellingen en andere partijen adviseren over wat het juiste aanbod en de juiste plek is. Voordat we een concept ontwikkelen, onderzoeken we welk type huisvesting het best bij de gebruiker aansluit, bijvoorbeeld voor mensen met somatische aandoeningen of mensen met dementie. Daartoe gaan we in gesprek met zorginstellingen, vertegenwoordigers van bewoners en soms met de bewoners zelf. We ontdekken hoe mensen willen wonen, wat ze belangrijk vinden en wat er voor medewerkers nodig is om op een goede manier zorg te kunnen leveren. Vaak levert dat discussies op over hoe groot een appartement moet zijn, of mensen een eigen badkamer moeten hebben of hoe groot de algemene woonkamer moet zijn. En ook de plek waar het zorgvastgoed moet worden neergezet vraagt visie. Bij HEVO zien we het liefst dat dit dicht bij voorzieningen is die voor de ouderen van belang zijn, zoals een supermarkt, openbaar vervoer, de bibliotheek of de huisartsenpost.

Urgentie

De urgentie om nu aan de slag te gaan om geschikte ouderenwoningen en zorgvastgoed te maken wordt nog niet overal gezien. Vaak wordt hiervoor naar de zorginstellingen gekeken, terwijl de opgave breder is. Zorginstellingen kunnen het niet meer alleen. Voor een deel komt dat doordat het afnemen van de zorg niet per definitie is beperkt tot één partij, voor een deel doordat het in zorgvastgoed steeds meer gaat om het aandeel ‘wonen’. Die ontwikkelingen hebben gevolgen voor wie er verantwoordelijk is voor het vastgoed: het ligt niet standaard bij de zorginstellingen. Woningcorporaties spelen een steeds grotere rol, net als beleggers, zeker als het gaat om de middenhuur. Het samenkomen van de belangen van al die verschillende partijen gaat niet vanzelf. We zien dat woningcorporaties steeds meer hun rol pakken, toch hebben veel gemeenten nog geen vastomlijnde visie op ouderenhuisvesting. Terwijl gemeenten juist zo belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat woningen op de goede plekken worden neergezet.

De toekomst

De komende jaren zal de vraag naar geschikte huisvesting steeds gevarieerder worden. Het te realiseren aanbod moet daarbij aan gaan sluiten. Mensen willen zelf kiezen hoe ze oud willen worden en op welke manier ze zorg gaan inkopen. Daarbij gaan ze bewuster kiezen voor een woonvorm die daar het best bij past. Er is niet één type senior: verschillende mensen hebben verschillende behoeften. De vraag is gevarieerd en dat leidt tot meer variatie in woonvormen en nieuwe woonzorgconcepten. We zien bovendien dat meerdere partijen actief worden in deze markt, dat nieuwe nationale en internationale partijen de markt betreden als zorgondernemer of vastgoedexploitant. Daarnaast zien we ontwikkelingen om eenzaamheid tegen te gaan en nieuwe toepassingen van e-health (robotisering, preventie etc.) in de nieuwe woonvormen. Deze ontwikkeling ondersteunt ook de zorgverlener, gezien de hoge werkdruk voor zorgpersoneel en de schaarste. Hierdoor zal er ook meer aandacht komen voor het clusteren van woningen voor ouderen.

Een voorbeeld hiervan is het nieuwe woonzorgcomplex van Het Hoge Veer in Raamsdonksveer dat we recent hebben opgeleverd. Het is een mooi voorbeeld van een plek waar mensen hun eigen woning hebben waar ze ook met hun partner kunnen blijven wonen en waar ze in hun eigen huis oud kunnen worden. Dat is wat we willen; dat mensen juist op hun oude dag een plek hebben waar ze graag wonen en leven en waar zorgmedewerkers kunnen excelleren.

Dit jaar zijn we jarig; 50 jaar jong! We delen graag onze kennis, ervaring en toekomstvisie met u over: campusontwikkelingfinancieren en beleggenprimair onderwijsde toekomst van kantorenzorgvastgoed bij HEVOhuisvesting voor speciaal onderwijs is echt speciaalgemeentelijke huisvesting en accommodatiesRisicodragend Projectmanagement HEVOhet kantoor na corona: voor altijd veranderdtoekomst beroeps- en hoger onderwijsvoortgezet onderwijsfinanciering onderwijs en sociale werk- en ontwikkelbedrijven.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug